Förordning (2007:859) med instruktion för Riksvärderingsnämnden

SFS nr
2007:859
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08

Uppgifter

1 § Bestämmelser om Riksvärderingsnämndens uppgifter finns i
förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och
förfogandeförordningen (1978:558).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 § Bestämmelser om nämndens sammansättning samt om hur
nämndens ledamöter och ersättare utses finns i 19 och 20 §§
förfogandelagen (1978:262).

4 § Vid nämnden finns en sekreterare som utses av nämnden.

Ärendenas handläggning

5 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut
finns i 23 § förfogandelagen (1978:262). Dessa bestämmelser
tillämpas också när nämnden avgör administrativa ärenden, om
något annat inte följer av 20 § anställningsförordningen
(1994:373).

6 § Nämnden sammanträder enligt ordförandens bestämmande eller
när någon av nämndens övriga ledamöter begär det.

7 § Ärenden enligt förfogandelagen (1978:262),
ransoneringslagen (1978:268) eller förfogandeförordningen
(1978:558) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning.
Andra ärenden avgörs efter föredragning.

Myndigheten får dock i arbetsordningen meddela föreskrifter
eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som är av
administrativ karaktär eller som rör utlämnande av handlingar
och överklagande av nämndens beslut inte behöver föredras.

8 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid
muntlig förhandling ska innehålla uppgifter om nämndens
sammansättning och parterna samt en kort redogörelse för
förhandlingens gång och för den utredning som läggs fram vid
förhandlingen. I protokollet ska också antecknas vad som
förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden,
bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av
sakkunniga.

Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av
sekreteraren. Protokoll vid föredragning förs och undertecknas
av föredraganden. Protokollförare kan också vara någon annan
som ordföranden förordnar. När protokollet är uppsatt gör
ordföranden anteckning om detta på protokollet med angivande av
dagen för anteckningen och utsättande av namn eller signatur.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och
andra styckena om protokoll vid muntlig förhandling i
tillämpliga delar.

Årlig redogörelse

9 § Riksvärderingsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna
en kortfattad redogörelse till regeringen om sin verksamhet
under det senaste kalenderåret samt kostnaderna för den. Vidare
ska nämnden senast den 1 mars varje år lämna en sammanställning
till regeringen av behovet av resurser för nästkommande
kalenderår.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på Riksvärderingsnämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Riksvärderingsnämnden:

4 § 3 om verksamhetsplan,

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete, och

29 § om ärendeförteckning.