Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission

SFS nr
2007:860
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1381

Uppgifter

1 § Statens haverikommission genomför undersökningar
enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och
samverkar med berörda myndigheter i deras olycksförebyggande
verksamhet. Haverikommissionen samverkar även med myndigheter
och organisationer i andra länder i frågor som ligger inom
myndighetens verksamhetsområde.

Haverikommissionen är behörig myndighet för
säkerhetsutredningar enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om
utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil
luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG.
Förordning (2014:1381).

Ledning

2 § Statens haverikommission leds av en myndighetschef.

Organisation

3 § Vid haverikommissionen ska det finnas haveriutredare.

4 § Minst en av haveriutredarna vid myndigheten ska vara jurist
och ha domarerfarenhet.

I övrigt ska det finnas haveriutredare med flygoperativ,
flygteknisk, sjöoperativ, sjöteknisk, järnvägsoperativ,
järnvägsteknisk och allmän teknisk sakkunskap, sakkunskap inom
området befolkningsskydd och räddningstjänst samt
beteendevetenskaplig sakkunskap.

5 § För uppdrag att biträda med sådana undersökningar och
säkerhetsutredningar som avses i 1 § får haverikommissionen
anlita experter och sakkunniga. Förordning (2012:616).

Handläggningen av haverikommissionens undersökningar

6 § Sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i
1 § leds av myndighetschefen eller av en haveriutredare som är
jurist och har domarerfarenhet. Förordning (2012:616).

7 § När haverikommissionen ska genomföra en sådan undersökning
eller säkerhetsutredning som avses i 1 § får den som leder
undersökningen eller säkerhetsutredningen tillkalla de experter
och sakkunniga som behövs. Förordning (2012:616).

8 § Har upphävts genom förordning (2012:616).

9 § Vid sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som
avses i 1 § är haverikommissionen beslutför när den som leder
undersökningen eller säkerhetsutredningen och minst en
haveriutredare är närvarande.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en
sådan undersökning eller säkerhetsutredning tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål. Förordning (2012:616).

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef. Generaldirektören ska
vara jurist och ha domarerfarenhet.

En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare.

Övergångsbestämmelser

2007:860

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (1996:282) med instruktion för Statens
haverikommission ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för
överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari
2008.