Förordning (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

SFS nr
2007:861
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1470

Uppgifter

1 § Totalförsvarets forskningsinstitut har till uppgift att
bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt
utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för
nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet.
Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och
teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten ska
bedrivas med beaktande av krav på integritet, relevans och
vetenskaplig kvalitet.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska verka för att
försvarsforskningen nyttiggörs även utanför totalförsvaret.

2 § Totalförsvarets forskningsinstituts uppgift att bedriva
försvarsunderrättelseverksamhet ska fullgöras genom analyser av
information som inhämtats från offentliga informationskällor
eller som lämnats av uppdragsgivare.

3 § Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt verka för
samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan
nationell och internationell forskning.

Forskningsinstitutet ska på uppdrag av
Försvarsexportmyndigheten bedriva exportrelaterad verksamhet
inom försvarssektorn. Förordning (2010:656).

3 a § Totalförsvarets forskningsinstitut får bedriva
tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens
verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som
anges i denna eller någon annan förordning.
Förordning (2010:1470).

Ledning

4 § Totalförsvarets forskningsinstitut leds av en styrelse.

5 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 § Vid Totalförsvarets forskningsinstitut finns en
överdirektör.

8 § I fråga om anställning vid Totalförsvarets
forskningsinstitut av den som är officer i Försvarsmakten
tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

9 § Vid Totalförsvarets forskningsinstitut ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Totalförsvarets forskningsinstitut ska tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228) och
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 § Totalförsvarets forskningsinstitut får ta ut avgifter för
sin verksamhet. Myndigheten beslutar eller meddelar
föreskrifter om avgifternas storlek.