Vägmärkesförordning (2007:90)

SFS nr
2007:90
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-03-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1279

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om anvisningar för
trafik och utmärkning på väg och i terräng genom

– vägmärken och tilläggstavlor,

– trafiksignaler,

– vägmarkeringar,

– andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av
vakt,

– säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg,
samt

– tecken av polisman m.fl.

2 § I denna förordning används följande beteckningar med den
betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i
förordningen har samma betydelse som i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner, lagen (2006:263) om transport av farligt
gods och yrkestrafiklagen (2012:210).

Beteckning Betydelse

Symbol Bild som används i stället för en text.

Vägmärkesbild Den information som lämnas på ett
vägmärke genom text och symboler. I
vägmärkesbilden ingår bårder och
motsvarande.

Vägvisningsplan En förteckning över geografiska mål som
ska anges med lokaliseringsmärken för
vägvisning längs de allmänna vägarna.
Förordning (2012:245).

3 § Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg-
och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum
ge trafikanten vägledning, styrning och information för en
effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar
skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de
kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är
avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för
eller onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas
till barn, äldre och funktionshindrade.

4 § Vägmärken och andra anordningar har den innebörd som
framgår av denna förordning. De har den utformning, storlek och
färgsättning som framgår av denna förordning eller av
föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Vägmärken och tilläggstavlor kan vara utförda med lysande
vägmärkesbild. En symbol på en lysande vägmärkesbild kan då
vara lysande vit på mörk botten. Bård, snedstreck och annan röd
del av vägmärket är dock alltid lysande röd.

5 § I andra fall än som anges i denna förordning eller i
föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning får
skyltar, anslag, dekaler eller liknande inte sättas upp på

1. ett vägmärke,

2. en annan anordning för anvisningar för trafiken,

3. en stolpe eller motsvarande som är avsedd att bära upp eller
visa ett märke eller en anordning.

Stolpar eller motsvarande som bär upp vägmärken eller andra
anordningar enligt denna förordning kan vara försedda med
stolpmarkeringsanordningar.

6 § Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och
tecken för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp,
tas bort, underhålls och utförs i den omfattning som anges för
respektive plats.

Ansvarig Plats Ansvaret gäller

1. Kommunen a) På väg inom I andra fall än enligt
tättbebyggt område 2 a, 2 c och 7-10.
som inte är enskild
och på sådan väg
utom tättbebyggt
område där kommunen
är väghållare

b) På enskild väg Hastighetsbegränsningar,
inom tättbebyggt föreskrifter enligt 41 §
område och på sådan väglagen (1971:948),
väg utom tättbebyggt andra lokala
område där kommunen trafikföreskrifter
är väghållare enligt 10 kap. 1 §
trafikförordningen
(1998:1276) än sådana
som endast får meddelas
efter medgivande av
vägens ägare samt
trafiksignaler och
andra anordningar för
att reglera trafiken
och tillgodose
trafiksäkerheten när
det behövs för att
tillgodose ett allmänt
behov.

c) På alla vägar Särskilda trafikregler
enligt sådana föreskrifter
som avses i 10 kap. 14 §
trafikförordningen och som
meddelats av kommunen.

d) I terräng Förbud, påbud eller
andra anvisningar för
att reglera trafiken
och tillgodose
trafiksäkerheten.

2. Den a) På allmän väg I andra fall än enligt
statliga där staten är 7-10.
väghållnings- väghållare
myndigheten

b) På annan enskild Hastighetsbegränsningar,
väg utom tättbebyggt föreskrifter enligt 41 §
område än där väglagen, andra lokala
kommunen är trafikföreskrifter
väghållare enligt 10 kap. 1 §
trafikförordningen än
sådana som endast får
meddelas efter
medgivande av vägens
ägare samt
trafiksignaler och
andra anordningar för
att reglera trafiken
och tillgodose
trafiksäkerheten där
det behövs för att
tillgodose ett allmänt
behov.

c) På väg som Stopplikt eller
ansluter till väjningsplikt som
allmän väg där följer av lokal
staten är trafikföreskrift om
väghållare sådan plikt, om
cirkulationsplats eller
om att väg skall vara
huvudled.

d) På alla vägar Särskilda trafikregler
enligt sådana
föreskrifter som avses i
10 kap. 14 §
trafikförordningen och
som meddelats av den
statliga
väghållningsmyndigheten.

3. Den som På allmän skoterled Markeringar som anges i
svarar för 9 § terrängkörnings-
skoterled- förordningen (1978:594).
hållningen
på allmän
skoterled

4. Ägare till På enskild väg Sådant som inte skall
enskild väg märkas ut av någon
annan.

5. Markägare Inom område där Förbud eller villkor
som avses i markägaren förbjuder som markägaren
2 § andra eller ställer upp beslutat.
stycket lagen villkor för parkering
(1984:318) om och tillkännager
kontrollavgift förbuden eller
vid olovlig villkoren enligt
parkering lagen om
kontrollavgift vid
olovlig parkering

6. Markägare I terräng Sådant som inte skall
märkas ut av någon
annan.

7. Innehavare Vid plankorsning Märke A39, kryssmärke,
av järnväg och säkerhetsanordningar
eller spårväg vid plankorsning.

8. Polisman På väg och i terräng Polismans tecken och
eller annan anordning X6, särskild
som förordnats varningsanordning.
att ge
anvisningar
till trafikant

9. Polis- På väg och i terräng Särskilda trafikregler
myndigheten enligt sådana
föreskrifter som avses
i 10 kap. 14 §
trafikförordningen och
som meddelats av
Polismyndigheten.

10. Tullverket På väg och i terräng Särskilda trafikregler
enligt sådana
föreskrifter som avses
i 10 kap. 14 §
trafikförordningen och
som meddelats av
Tullverket.

11. Annan än På väg och i terräng Anordning X6, särskild
de som anges varningsanordning, i
i 1-10 samband med uppställning
av fordon eller vid
annan verksamhet som kan
medföra att
framkomligheten minskar.
Förordning (2014:1279).

7 § Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då
säkerhetsanordning vid plankorsning är ur funktion, kan
anvisningar för trafiken ges genom tecken av vakt. En sådan
vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap. 2 §.
Den som enligt 6 § ansvarar för att anvisningar för trafiken
sätts upp, tas bort och underhålls ansvarar även för att en
vakt sätts ut.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda
bestämmelser om utmärkning. Förordning (2009:220)

8 § Trafikverket beslutar om märke A39, kryssmärke, och
säkerhetsanordning vid en plankorsning i visst fall skall
sättas upp eller tas bort.

Innan Trafikverket fattar beslut enligt första stycket skall
verket samråda med den statliga väghållningsmyndigheten i den
region där plankorsningen är belägen. Förordning (2010:156).

9 § Väjningspliktsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och
anvisningsmärken får sättas upp endast för utmärkning av
förbud, påbud eller någon annan trafikregel som följer av
trafikförordningen (1998:1276), terrängkörningsförordningen
(1978:594), väglagen (1971:948) eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av bemyndiganden i dessa författningar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att det inte behövs
sådan föreskrift om förbud, påbud eller annan trafikregel som
avses i första stycket för att ett visst väjningspliktsmärke,
förbudsmärke, påbudsmärke eller anvisningsmärke skall få sättas
upp.

Märkena får även användas för tillkännagivande enligt 3 § lagen
(1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, av
markägares beslutade parkeringsförbud eller villkor för
parkering. Förordning (2008:1180).

10 § Om en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift
vid olovlig parkering använder vägmärken skall markägarens namn
och telefonnummer anges på en tilläggstavla. Om markägaren
företräds av ett ombud får i stället dennes namn och
telefonnummer anges.

Särskilda bestämmelser för terräng

11 § Om det finns skäl att märka ut ett förbud eller någon
annan föreskrift eller att varna för eller upplysa om något
förhållande som rör den som färdas i terräng, sker detta genom
ett vägmärke.

I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns bestämmelser om
att Naturvårdverket i vissa fall får meddela föreskrifter om
utmärkning i terräng.

2 kap. Vägmärken och tilläggstavlor

Inledande bestämmelser

1 § Vägmärken delas in i

A. varningsmärken,

B. väjningspliktsmärken,

C. förbudsmärken,

D. påbudsmärken,

E. anvisningsmärken,

F. lokaliseringsmärken för vägvisning,

G. lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna
inrättningar m.m.,

H. lokaliseringsmärken för upplysning om
serviceanläggningar m.m.,

I. lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål,
och

J. upplysningsmärken.

2 § Vägmärken, symboler och tilläggstavlor har den betydelse
som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.

Om det finns flera tilläggstavlor under ett vägmärke gäller
anvisningen på var och en av dessa som en kompletterande
anvisning till märket. Innehåller en tilläggstavla flera
anvisningar gäller dessa gemensamt som en kompletterande
anvisning till märket.

En tilläggstavla under två eller flera vägmärken som satts upp
direkt över varandra avser samtliga dessa märken.

Särskilda bestämmelser för väg

3 § Vägmärken är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller
körfältet om inte annat framgår av denna förordning eller av
föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Förbudsmärken och påbudsmärken som är uppsatta över körbanan
gäller endast det körfält som de har placerats över. Märke C31,
hastighetsbegränsning, gäller dock i förekommande fall även
vägrenen intill det körfält märket placerats över.

Varningsmärken

4 § Varningsmärken varnar för en fara och upplyser om farans
art. Varningsmärken är uppsatta på det avstånd från faran som
gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten.

Om ett varningsmärke används för att ange en fara som sträcker
sig över en längre vägsträcka är sträckans längd angiven på en
tilläggstavla. Om det behövs kan märket vara upprepat på
lämpliga avstånd.

5 § Varningsmärken är följande.

Märke Närmare föreskrifter

A1 Varning för farlig kurva Märket anger en farlig kurva
samt kurvans riktning.

A2 Varning för flera farliga Märket anger flera farliga
kurvor kurvor samt den första farliga
kurvans riktning.

A3 Varning för nedförslutning Märket anger brant
nedförslutning.

Siffran anger lutningen i
procent och är anpassad till
förhållandena på platsen.

A4 Varning för stigning Märket anger kraftig stigning.

Siffran anger stigningen i
procent och är anpassad till
förhållandena på platsen.

A5 Varning för avsmalnande väg Märket anger att vägen eller
banan smalnar av.

Symbolen är anpassad efter
förhållandena på platsen.

A6 Varning för bro Märket anger en öppningsbar bro.

A7 Varning för kaj Märket anger en plats där vägen
slutar mot vatten.

A8 Varning för ojämn väg Märket anger sådana ojämnheter
eller skador i vägbanan som
medför att det är lämpligt att
färdas med lägre hastighet än
som annars skulle varit fallet.

A9 Varning för farthinder Märkena anger upphöjning eller
grop som anlagts som
fartdämpande åtgärd.

A10 Varning för slirig väg Märket anger att vägen kan vara
slirig.

Endast om det finns särskilda
skäl används märket för att
varna för halka på grund av snö
eller is.

A11 Varning för stenskott Märket anger risk för stenskott.

Märket används inte på grusvägar
eller liknande vägar där
stenskott är vanligt förekommande.

A12 Varning för stenras Märket anger risk för stenras
och för att stenar kan förekomma
på vägen på grund av stenras.

Symbolen är anpassad efter
förhållandena på platsen.

A13 Varning för
övergångsställe

A14 Varning för gående Märket anger en vägsträcka där
gående ofta korsar eller
uppehåller sig på eller vid
vägen.

A15 Varning för barn Märket anger en vägsträcka där
barn ofta korsar eller
uppehåller sig på eller vid
vägen.

A16 Varning för cyklande Märket anger en vägsträcka där
och mopedförare cyklande eller mopedförare ofta
korsar eller kör in på vägen.

A17 Varning för skidåkare Märket anger en plats där
skidåkare ofta korsar eller
uppehåller sig på vägen.

A18 Varning för ridande Märket anger en vägsträcka där
ridande ofta korsar eller
uppehåller sig på vägen.

A19 Varning för djur Märket anger en plats eller
vägsträcka där det finns
särskild risk för djur på eller
vid vägen.

Andra symboler kan förekomma på
märket. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om vilka
andra symboler som får
förekomma.

A20 Varning för vägarbete Märket anger en vägsträcka där
vägarbete eller liknande arbete
pågår.

A21 Slut på sträcka med
vägarbete Märket anger slut på en
vägsträcka med vägarbete som
märkts ut med märke A20,
varning för vägarbete. Märket
är inte uppsatt om det ändå
tydligt framgår var sträckan
slutar.

A22 Varning för
flerfärgssignal Märket anger en plats där
trafiken regleras med
flerfärgssignal med tre
ljusöppningar.

Inom tättbebyggt område är
märket uppsatt endast om det
finns särskilda skäl för det.

A23 Varning för lågt
flygande flygplan

A24 Varning för sidvind Märket anger en vägsträcka
där det ofta förekommer stark
sidvind.

Symbolen är anpassad efter
förhållandena på platsen.

A25 Varning för mötande trafik Märket anger att en körbana med
enkelriktad trafik övergår i en
körbana med trafik i båda
riktningarna.

A26 Varning för tunnel

A27 Varning för svag vägkant
eller hög körbanekant

A28 Varning för vägkorsning Märket anger en vägkorsning där
bestämmelserna i 3 kap. 1
trafikförordningen (1998:1276)
är tillämpliga.

A29 Varning för vägkorsning
där trafikanter på anslutande
väg har väjningsplikt eller
stopplikt Märket anger en vägkorsning där
förare av fordon på anslutande
vägar har väjningsplikt eller
stopplikt.

Symbolen är anpassad efter
förhållandena på platsen.

A30 Varning för
cirkulationsplats

A31 Varning för
långsamtgående fordon Märket anger en plats där
långsamtgående fordon ofta
korsar eller kör in på vägen.

A32 Varning för fordon med
förspänt dragdjur Märket anger en vägsträcka där
fordon förspända med dragdjur
ofta korsar eller uppehåller
sig på vägen.

Andra symboler kan förekomma
på märket. Transportstyrelsen
får meddela föreskrifter om
vilka andra symboler som får
förekomma.

A33 Varning för
terrängskotertrafik Märket anger en plats där
terrängskotrar ofta korsar
eller kör in på vägen.

A34 Varning för kö Märket anger en vägsträcka där
det finns risk för köbildning.

A35 Varning för
järnvägskorsning med bommar Märket anger en korsning med
järnväg eller spårväg där det
finns bommar.

A36 Varning för
järnvägskorsning utan bommar Märket anger en korsning med
järnväg som saknar bommar.

A37 Varning för korsning med
spårväg Märket anger en korsning med
spårväg som saknar bommar.

A38 Avstånd till plankorsning Märkena anger avståndet till en
plankorsning i tredjedelar.

Märket med tre markeringar är,
utom tättbebyggt område,
uppsatt under något av märkena
A35, varning för
järnvägskorsning med bommar,
A36, varning för
järnvägskorsning utan bommar,
eller A37, varning för korsning
med spårväg. Märket med två
markeringar anger två
tredjedels avstånd till
plankorsning och märket med en
markering anger den sista
tredjedelen av avståndet.

A39 Kryssmärke Märket anger en korsning med
järnväg eller spårväg med ett
eller flera spår.

Märket är uppsatt omedelbart
före en plankorsning. Det
behöver inte vara uppsatt vid
enskild väg med lite trafik där
det kan underlåtas utan fara
för trafiksäkerheten.

Märket kan även vara uppsatt
vid en annan korsning med
järnväg eller spårväg än en
plankorsning.

En stolpe som bär upp märket
kan vara försedd med röd/gul
stolpmarkeringsanordning.

A40 Varning för annan fara Märket anger annan fara än
sådan som kan anges med något
annat varningsmärke.

Farans art anges på en
tilläggstavla.
Förordning (2008:1180).

Väjningspliktsmärken

6 § Väjningspliktsmärken är följande och upplyser om
väjningsregler.

Märke Närmare föreskrifter

B1 Väjningsplikt Märket anger att förare har
väjningsplikt mot fordon på
korsande väg eller led och att
bestämmelserna i 3 kap. 5 §
trafikförordningen (1998:1276)
är tillämpliga.

Märket kan vara uppsatt
tillsammans med tilläggstavla
T2, avstånd, som förberedande
upplysning om väjningsplikt och
tillsammans med tilläggstavla
T3, avstånd till stoppplikt,
som förberedande upplysning om
stopplikt. Om samtliga
tillfarter i en korsning har
väjningsplikt anges detta med
tilläggstavla T13,
flervägsväjning.

B2 Stopplikt Märket anger att förare har
stopplikt före infart på
korsande väg, led eller
spårområde och att
bestämmelserna i 3 kap. 19 §
trafikförordningen är
tillämpliga.

Om samtliga tillfarter i en
korsning har stopplikt anges
detta med tilläggstavla T14,
flervägsstopp.

B3 Övergångsställe Märkena, som är likvärdiga och
kan användas var för sig eller
tillsammans, anger ett
övergångsställe. Vid obevakade
övergångsställen är för
fordonsförare bestämmelserna i
3 kap. 61 § och för gående
bestämmelserna i 7 kap. 4 §
trafikförordningen tillämpliga.

B4 Huvudled Märket är uppsatt vid
huvudledens början och upprepat
efter varje korsning med annan
väg än sådan som avses i 3 kap.
21 § andra stycket
trafikförordningen, om det inte
ändå tydligt framgår att
huvudleden fortsätter efter
korsningen.

B5 Huvudled upphör

B6 Väjningsplikt mot
mötande trafik Märket anger att det är
förbjudet att passera en
sträcka om detta inte kan ske
utan att mötande fordon
hindras.

B7 Mötande trafik har
väjningsplikt

B8 Cykelöverfart Märket anger en cykelöverfart.
Vid cykelöverfarter är för
fordonsförare bestämmelserna i
3 kap. 61 a § och för cyklande
och förare av moped klass II
bestämmelserna i 6 kap. 6 §
trafikförordningen tillämpliga.
Förordning (2014:1038).

Förbudsmärken

7 § En anvisning om förbud genom ett förbudsmärke gäller, om
inte annat anges nedan eller i 8 §, från den plats där märket
satts upp antingen till nästa korsning med annan väg än sådan
som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen
(1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett
motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med
nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp.

Om ett förbud gäller även efter en vägkorsning är märket
upprepat efter korsningen om inte annat sägs i 8 §. Gäller
förbudet en längre vägsträcka, eller om det i övrigt är
nödvändigt är märket upprepat på lämpliga avstånd, utom i de
fall som avses i fjärde stycket.

Förberedande upplysning om förbud visas med tilläggstavla T2,
avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande
upplysning om förbud kan även vara infogat i ett
lokaliseringsmärke.

Om ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5,
tättbebyggt område, gäller anvisningen hela det tättbebyggda
området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka.
I sådana fall behöver förbudsmärket inte vara upprepat inom
området. Ett förbudsmärke som avser trafik med fordon avser
inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 §
trafikförordningen, om inte annat anges på en tilläggstavla.

8 § Förbudsmärken är följande.

Märke Närmare föreskrifter

C1 Förbud mot infart med
fordon

C2 Förbud mot trafik med
fordon Märket avser trafik med fordon
i båda riktningarna.

C3 Förbud mot trafik med
annat motordrivet fordon
än moped klass II Avser förbudet även moped
klass II anges detta på en
tilläggstavla.

C4 Förbud mot trafik med
motordrivet fordon med
fler än två hjul

C5 Förbud mot trafik med
motorcykel och moped
klass I

C6 Förbud mot trafik med
motordrivet fordon med
tillkopplad släpvagn Märket anger förbud mot trafik
med motordrivet fordon med
tillkopplad släpvagn av annat
slag än påhängsvagn eller
släpkärra.

Avser förbudet även trafik med
motordrivet fordon med
tillkopplad påhängsvagn eller
släpkärra anges det på en
tilläggstavla. Avser förbudet
endast fordonståg med släpvagn
vars totalvikt överstiger visst
tontal anges det på
tilläggstavla T5, totalvikt.

C7 Förbud mot trafik med
tung lastbil Avser förbudet även trafik med
lätt lastbil anges det på en
tilläggstavla.

C8 Förbud mot trafik med
traktor och motorredskap
klass II Avser förbudet även trafik med
motorredskap klass I anges det
på en tilläggstavla.

C9 Förbud mot trafik med Märket anger förbud mot trafik
fordon lastat med farligt med fordon med sådan last som
gods omfattas av krav på märkning
med orangefärgad skylt enligt
föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen (2006:263) om
transport av farligt gods.

Tillsammans med tilläggstavla
T23, tunnelkategori, anger
märket tunnelkategori.

C10 Förbud mot trafik med
cykel och moped klass II Avser förbudet även trafik med
moped klass I anges det på en
tilläggstavla.

C11 Förbud mot trafik med
moped klass II Avser förbudet även trafik med
moped klass I anges det på en
tilläggstavla.

C12 Förbud mot trafik med
fordon förspänt med dragdjur

C13 Förbud mot trafik med
terrängmotorfordon och
terrängsläp Gäller förbudet inte
terrängvagn anges det på en
tilläggstavla.

C14 Förbud mot ridning Avser förbudet även ledande av
riddjur anges det på en
tilläggstavla.

C15 Förbud mot gångtrafik

C16 Begränsad fordonsbredd Märket anger förbud mot trafik
med fordon över en viss bredd.

Största tillåtna bredd anges på
märket.

C17 Begränsad fordonshöjd Märket anger förbud mot trafik
med fordon över en viss höjd om
den fria höjden är lägre än 4,5
meter.

Högsta tillåtna fordonshöjd
anges på märket.

C18 Begränsad fordonslängd Märket anger förbud mot trafik
med fordon eller fordonståg
över en viss längd.

Längsta tillåtna längd anges på
märket.

C19 Minsta avstånd Märket anger förbud mot att
hålla kortare avstånd till
framförvarande motordrivna
fordon i samma färdriktning än
som anges på märket.

Minsta tillåtna avstånd anges
på märket.

C20 Begränsad bruttovikt på
fordon Högsta tillåtna bruttovikt
anges på märket.

C21 Begränsad bruttovikt på
fordon och fordonståg Högsta tillåtna bruttovikt
anges på märket.

C22 Bärighetsklass Vägens bärighetsklass anges på
märket.

C23 Begränsat axeltryck Högsta tillåtna axeltryck anges
på märket.

C24 Begränsat boggitryck Högsta tillåtna boggitryck
anges på märket.

C25 Förbud mot sväng i
korsning Förbudet gäller den korsning
eller motsvarande som märket är
placerat i eller före.

Märket kan avse flera
korsningar. Sträckans längd
anges då på en tilläggstavla.

Symbolen är anpassad efter
förhållandena på platsen.

C26 Förbud mot U-sväng Förbudet gäller den korsning
eller motsvarande som märket är
placerat i eller före.

Märket kan avse flera
korsningar. Sträckans längd
anges då på en tilläggstavla.

C27 Förbud mot omkörning Märket anger förbud mot att
köra om andra motordrivna
fordon än tvåhjuliga mopeder
och tvåhjuliga motorcyklar utan
sidvagn.

Förbudet gäller på den väg
märket är uppsatt och till den
plats där märke C28, slut på
förbud mot omkörning, är
uppsatt.

C28 Slut på förbud mot
omkörning

C29 Förbud mot omkörning
med tung lastbil Märket anger förbud mot att med
en tung lastbil köra om andra
motordrivna fordon än
tvåhjuliga mopeder och
tvåhjuliga motorcyklar utan
sidvagn.

Förbudet gäller på den väg
märket är uppsatt till den
plats där märke C30, slut på
förbud mot omkörning med tung
lastbil, är uppsatt.

C30 Slut på förbud mot
omkörning med tung lastbil

C31 Hastighetsbegränsning Märket anger förbud mot att
föra fordon med högre hastighet
än den som anges på märket.

Angivelsen gäller till den
plats där en annan
hastighetsbegränsning anges med
märket, eller där märke C32,
tillfällig
hastighetsbegränsning upphör,
E7, gågata, eller E9,
gångfartsområde, satts upp.

En angivelse om en
hastighetsbegränsning i
föreskrifter enligt
förordningen (2002:713) om
försöksverksamhet med
varierande högsta tillåtna
hastighet gäller efter en
tillfällig avvikelse vars slut
märkts ut med märke C32,
tillfällig
hastighetsbegränsning upphör.

Märket behöver inte vara
upprepat efter en vägkorsning
om samma högsta tillåtna
hastighet gäller på den
korsande vägen.

C32 Tillfällig
hastighetsbegränsning upphör Märket används endast på en
väg eller vägsträcka där
försöksverksamhet pågår enligt
förordningen om
försöksverksamhet med
varierande högsta hastighet.
Märket anger då att en
tillfällig avvikelse från den
varierande högsta hastigheten
som märkts ut med märke C31,
hastighetsbegränsning, upphör.

C33 Stopp vid tull Märket anger skyldighet att
stanna för tullklarering.

Fordonet skall stannas vid en
stopplinje eller, om sådan
saknas, vid märket.

Texten under det vågräta
strecket anges på det språk som
är lämpligt.

C34 Stopp för angivet ändamål Märket anger skyldighet att
stanna av den anledning som
anges under det vågräta
strecket.

Om märket är uppsatt före en
trafiksignal, anger det att
fordon som skall passera
signalen skall stanna vid rött
ljus.

Fordonet skall stannas vid en
stopplinje eller, om sådan
saknas, vid märket.

C35 Förbud mot att parkera
fordon Märket anger förbud mot att
parkera fordon.

Angivelsen gäller på den sida
av vägen där märket är uppsatt.
Angivelsen börjar gälla där
märket satts upp och gäller
enligt vad som anges på en
tilläggstavla, till den plats
där annan bestämmelse om
stannande eller parkering
märkts ut, till nästa korsning
med annan väg än sådan som
avses i 3 kap. 21 § andra
stycket trafikförordningen
(1998:1276) eller till den
plats dessförinnan där ett
motsvarande märke med
tilläggstavla T11,
utsträckning, med nedåtriktad
pil, har satts upp. Om en
annan bestämmelse gäller på en
kortare sträcka gäller
angivelsen på nytt efter
sträckans slut utan att det
upprepas. Angivelsen gäller
också på nytt utan att märket
satts upp igen i det fall en
parkeringsplats anordnats vid
sidan av körbanan.

Märket anger inte rätt att
stanna där det är förbjudet att
stanna eller parkera enligt
trafikförordningen, om inte
detta tydligt framgår av
märkets placering eller anges
på en tilläggstavla.

Om angivelsen endast gäller för
ett visst fordonsslag eller en
viss trafikantgrupp anges det
på en tilläggstavla.

C36 Förbud mot att parkera
fordon på dag med udda datum De närmare föreskrifterna till
märke C35, förbud mot att
parkera fordon, gäller även
till detta märke.

C37 Förbud mot att parkera
fordon på dag med jämnt datum De närmare föreskrifterna till
märke C35, förbud mot att
parkera fordon, gäller även
till detta märke.

C38 Datumparkering Märket anger förbud mot att
parkera fordon på dagar med
jämnt datum på den sida av
vägen som har jämna
adressnummer och på dagar med
udda datum på den sida av vägen
som har udda adressnummer.

De närmare föreskrifterna till
märke C35, förbud mot att
parkera fordon, gäller även
till detta märke.

C39 Förbud mot att stanna
och parkera fordon Märket anger förbud mot att
stanna och parkera fordon.

De närmare föreskrifterna till
märke C35, förbud mot att
parkera fordon, andra till
fjärde styckena gäller även
till detta märke.

C40 Ändamålsplats Märket anger att det är
förbjudet att stanna och
parkera fordon för annat
ändamål än det angivna.

Om endast ett visst fordonsslag
eller en viss trafikantgrupp
får stanna och parkera anges
det på en tilläggstavla.

Andra ändamål kan anges på
märket. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om vilka
ändamål som får anges.

C41 Slut på ändamålsplats Märket behöver inte vara
uppsatt om det ändå tydligt
framgår att ändamålsplatsen
upphör.

Andra ändamål kan anges på
märket. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om vilka
andra ändamål som får anges.

C42 Vändplats Märket anger en plats som är
avsedd för vändning av fordon
och att det är förbjudet att
parkera fordon. Om i stället
märke C39, förbud mot att
stanna och parkera fordon, är
infogat i märket anger det att
det är förbjudet att stanna
eller parkera fordon.

C43 Slut på vändplats Märket behöver inte vara
uppsatt om det ändå tydligt
framgår att vändplatsen upphör.

C44 Förbud mot trafik med
annat motordrivet fordon med
dubbdäck än moped klass II Avser förbudet även moped klass
II anges det på en tilläggstavla.
Förordning (2011:1221).

Påbudsmärken

9 § En anvisning om påbud genom ett påbudsmärke gäller, om inte
annat anges i 10 §, från den plats där märket satts upp
antingen till nästa korsning med annan väg än sådan som avses i
3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller
till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med
tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett
slutmärke har satts upp.

Förberedande upplysning om påbud visas med tilläggstavla T2,
avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande
upplysning om påbud kan även vara infogat i ett
lokaliseringsmärke.

Påbudsmärken som anger att ett visst slag av trafik är påbjuden
anger även förbud mot annan trafik, om inte annat är
föreskrivet.

10 § Påbudsmärken är följande.

Märke Närmare föreskrifter

D1 Påbjuden körriktning Märket anger att fordon endast
får föras i pilens eller, där
två pilar finns, i endera
pilens riktning.

Symbolen är anpassad efter
förhållandena på platsen.

D2 Påbjuden körbana Märkena anger att fordon endast
får föras förbi märket där
pilen visar eller, där två pilar
finns, där pilarna visar.

Symbolen är anpassad efter
förhållandena på platsen.

D3 Cirkulationsplats

D4 Påbjuden cykelbana Om moped klass II inte får
föras på banan anges det på en
tilläggstavla.

D5 Påbjuden gångbana Märket anger bana avsedd endast
för gående.

D6 Påbjuden gång- och
cykelbana Märket anger gemensam bana för
gående och cyklande.

Om moped klass II inte får
föras på banan anges det på en
tilläggstavla.

D7 Påbjudna gång- och
cykelbanor Märket anger banor som är
delade genom vägmarkering,
skiljeremsa eller liknande i en
del för gående och en del för
cyklande.

Symbolernas placering på märket
anger vilken del av banan som
är avsedd för gående respektive
cyklande.

Om moped klass II inte får
föras på banan anges det på en
tilläggstavla.

D8 Påbjuden ridväg Märket anger även att
gångtrafik är tillåten.

D9 Påbjuden led för
terrängmotorfordon
och terrängsläp Märket anger även att
gångtrafik är tillåten

D10 Påbjudet körfält
eller körbana för
fordon i linjetrafik
m.fl. Märket anger även att fordon
som anges i 8 kap. 2 §
trafikförordningen (1998:1276)
får använda körfältet eller
körbanan, om inte annat anges
på en tilläggstavla. Om andra
fordon tillåts trafikera
körfältet eller körbanan anges
det på en tilläggstavla.

D11 Slut på påbjuden
bana, körfält, väg
eller led Märket anger att påbjuden bana,
körfält, väg eller led som
märkts ut med något av märkena
D4–D10 upphör.

Märket behöver inte sättas upp
om det ändå tydligt framgår att
påbudet upphör.

Andra symboler för
trafikantgrupper eller
fordonsslag kan vara infogade i
märket. Den symbol som är
infogad i märket är samma som
på det märke som använts för
att märka ut banan, körfältet,
vägen eller leden.

D12 Påbjuden körriktning Märket anger påbjuden
för fordon lastat med körriktning för trafik med fordon
farligt gods med sådan last som omfattas av
krav på märkning med orangefärgad
skylt enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen
(2006:263) om transport av
farligt gods.

Bokstaven på märket anger att
påbudet endast avser sådana
fordon som inte får framföras i
en vägtunnel som tillhör den
tunnelkategori som motsvarar
bokstaven.
Förordning (2011:1221).

Anvisningsmärken

11 § Anvisningsmärken upplyser trafikanter om förhållanden som
gäller för en viss plats eller för en viss väg eller
vägsträcka.

En anvisning genom ett anvisningsmärke gäller, om inte annat
anges i 12 §, från den plats där märket satts upp till den
plats där ett slutmärke har satts upp.

12 § Anvisningsmärken är följande.

Märke Närmare föreskrifter

E1 Motorväg Används märket som förberedande
upplysning om att en motorväg
börjar anges avståndet på en
tilläggstavla. Märket kan även
vara infogat i ett
lokaliseringsmärke.

E2 Motorväg upphör Används märket som förberedande
upplysning om att en motorväg
upphör anges avståndet på en
tilläggstavla.

Märket används inte när en
motorväg övergår i
motortrafikled.

E3 Motortrafikled Används märket som förberedande
upplysning om att en
motortrafikled börjar anges
avståndet på en tillläggstavla.
Märket kan även vara infogat i
ett lokaliseringsmärke.

E4 Motortrafikled upphör Används märket som förberedande
upplysning om att en
motortrafikled upphör anges
avståndet på en tillläggstavla.

Märket används inte när en
motortrafikled övergår i
motorväg.

E5 Tättbebyggt område Ortnamnet kan vara infogat i
märket.

E6 Tättbebyggt område upphör Ortnamnet kan vara infogat i
märket.

E7 Gågata Märket anger att bestämmelserna
i 8 kap. 1 § trafikförordningen
(1998:1276) är tillämpliga.

Förbud mot att föra fordon som
får föras på gågata enligt 8
kap. 1 § andra stycket
trafikförordningen anges på en
tilläggstavla.

E8 Gågata upphör Märket behöver inte vara
uppsatt om det ändå tydligt
framgår att gågatan upphör.

E9 Gångfartsområde Märket anger att bestämmelserna
i 8 kap. 1 § första stycket
trafikförordningen är
tillämpliga.

E10 Gångfartsområde upphör Märket behöver inte vara
uppsatt om det ändå tydligt
framgår att gångfartsområdet
upphör.

E11 Rekommenderad lägre
hastighet Märket anger en vägsträcka
eller ett område där särskilda
åtgärder vidtagits eller där
förhållandena är sådana att det
är lämpligt att färdas med
lägre hastighet än den högsta
tillåtna.

Den rekommenderade lägre
hastigheten anges på märket.

E12 Rekommenderad lägre
hastighet upphör Märket behöver inte vara
uppsatt om det ändå tydligt
framgår att sträckan upphör.

E13 Rekommenderad högsta
hastighet Märket används endast som
omställbart vägmärke och anger
att förhållandena tillfälligt
är sådana att det inte är
lämpligt att färdas med högre
hastighet än den som anges på
märket. Den angivna hastigheten
är alltid lägre än den högsta
tillåtna.

E14 Rekommenderad högsta
hastighet upphör Märket behöver inte vara
uppsatt om det ändå tydligt
framgår att de tillfälliga
förhållandena upphört.

E15 Sammanvävning Märket upplyser om att två
körfält eller körbanor löper
samman till ett och att förarna
skall anpassa sig till de nya
förhållandena på platsen enligt
bestämmelserna i 3 kap. 44 §
trafikförordningen.

E16 Enkelriktad trafik Märket anger att
fordonstrafiken på vägen är
enkelriktad i pilens riktning.
Uppåtriktad pil anger att
trafiken är enkelriktad i
riktning rakt fram.

E17 Återvändsväg Märket anger att genomfart inte
är möjlig.

Symbolen anpassas efter
förhållandena på platsen och
kan vara infogad i ett
lokaliseringsmärke.

Om genomfart med cykel och
moped klass II är möjlig anges
det genom att symbol S8, cykel
och moped klass II, är infogad
i märket.

E18 Mötesplats

E19 Parkering Märket anger att parkering är
tillåten på en parkeringsplats
eller på en sträcka på den sida
av vägen där vägmärket är
uppsatt.

Är märket uppsatt vid en väg
anger det att tillåtelsen
börjar där märket har satts upp
och gäller enligt vad som anges
på en tilläggstavla, till den
plats där en annan bestämmelse
om stannande eller parkering
märkts ut eller i annat fall
till nästa korsning med annan
väg än sådan som avses i 3 kap.
21 § andra stycket
trafikförordningen. Gäller
sådan annan bestämmelse på en
kortare sträcka gäller dock
anvisningen på nytt efter
sträckans slut utan att märket
upprepas.

Används märket vid en särskilt
anordnad parkeringsplats gäller
anvisningen hela
parkeringsplatsen.

Märket anger inte rätt att
parkera där det enligt
trafikförordningen är förbjudet
att stanna och parkera, om inte
en sådan rätt tydligt framgår
av märkets placering eller
anges på en tilläggstavla.

Om parkering är tillåten endast
för ett visst fordonsslag eller
en viss trafikantgrupp anges
det på en tillläggstavla.

Används märket av en markägare
enligt lagen (1984:318) om
kontrollavgift vid olovlig
parkering anger märket att
parkering är tillåten, under
vardagar utom vardag före sön-
och helgdag, högst 24 timmar i
följd, om inte annat framgår av
en tilläggstavla.

Märket kan vara infogat i ett
lokaliseringsmärke.

Om märket används som
förberedande upplysning, kan
uppgift om parkeringsplatsens
namn, om att parkeringsplatsen
är fullbelagd eller att det
finns lediga platser lämnas i
anslutning till märket.

E20 Områdesmärke Märket anger att ett område
börjar med de förbud eller
tillåtelser som anges med det
infogade märket. Avvikelser
från anvisningarna på märket
kan anges genom
tilläggstavlor.
Tidsbegränsningar kan även
infogas i märket.

Märket är uppsatt vid
infarterna till området och
gäller till den plats där tavla
E21, slut på område, är uppsatt
eller det på annat tydligt sätt
framgår att anvisningarna på
märket inte gäller.

Inom området kan det förekomma
avvikelser från anvisningarna
på märket. Dessa avvikelser
anges genom andra vägmärken och
tilläggstavlor. Anvisningarna
på märket gäller även efter
sådan avvikelse utan att märket
upprepas.

Andra förbud eller tillåtelser
kan anges på märket.
Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om vilka andra
förbud och tillåtelser som får
anges

E21 Slut på område Märket anger att ett område med
förbud eller tillåtelser som
angivits på märke E20,
områdesmärke, upphör.

Andra förbud eller tillåtelser
kan anges på märket.
Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om vilka andra
förbud och tillåtelser som får
anges.

E22 Busshållplats Märket anger en hållplats för
fordon i linjetrafik och
skolskjuts om inte hållplatsen
tydligt framgår på annat sätt.

Trots bestämmelserna i 1 kap.
5 § kan uppgifter om
busslinjer, bussföretag och
motsvarande förekomma på eller
vid märket.

Klockslag kan anges på märket.

E23 Taxi Märket anger den, i
färdriktningen, bortre gränsen
för en särskild
uppställningsplats för
taxibilar.

E24 Automatisk
trafikövervakning Märket anger att automatisk
övervakning med kamera eller
motsvarande sker på en plats
eller vägsträcka för
övervakning av trafikregler,
beskattning eller
avgiftsbeläggning. Märket anger
vidare att personuppgifter kan
registreras enligt
personuppgiftslagen (1998:201),
lagen (2001:558) om
vägtrafikregister eller annan
registerlag. Gäller anvisningen
en längre vägsträcka, anges
sträckans längd på
tilläggstavla T1, vägsträckas
längd. Märket upprepas på
lämpliga avstånd.

E25 Betalväg Märket anger att avgift eller
särskild skatt skall betalas
vid färd på en viss väg eller
inom ett visst område.

E26 Tunnel Märket anger tunnel. Tunnelns
längd anges och tunnelns namn
kan anges på märket.

Märket är upprepat efter varje
kilometer och kvarvarande
tunnellängd anges då på märket.

E27 Nöduppställningsplats Märket anger plats för
uppställning av fordon vid
haveri, motorstopp eller
liknande.

Symbol för nödtelefon och
brandsläckare kan vara infogad
i märket. Märket är utformat
efter förhållandena på platsen.

Används märket som förberedande
upplysning om
nöduppställningsplats anges
avståndet på en tillläggstavla.

E28 Nödutgång Märket anger nödutgång för
gående.

E29 Utrymningsväg Märket anger riktning och
avstånd till nödutgång eller
motsvarande för gående. Märket
är uppsatt med högst 25 meters
mellanrum.
Förordning (2008:1180).

Lokaliseringsmärken för vägvisning

13 § Geografisk vägvisning för riksvägar och länsvägar i
nummergruppen 100?499 ska ske enligt en vägvisningsplan som
föreskrivs av Transportstyrelsen.

För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den
statliga väghållningsmyndigheten.

Innan en vägvisningsplan föreskrivs eller upprättas ska
berörda väghållare och de som särskilt berörs av planen få
tillfälle att yttra sig.

För numrerade trafikplatser upprättar Transportstyrelsen en
förteckning över trafikplatsnummer. Förordning (2010:218).

13 a § Den statliga väghållningsmyndigheten eller den
kommunala myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen
meddelar på begäran av annan beslut om vägvisning till
allmänna inrättningar, serviceanläggningar och turistiskt
intressanta mål m.m. Förordning (2010:218).

14 § Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande
färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17 §.

Blå botten med vit versal text och vita symboler längs och till
allmän väg.

Grön botten med vit versal text och vita symboler längs och
till motorväg och motortrafikled.

Gul botten, röd bård med svart versal och gemen text och svarta
symboler längs och till enskild väg.

Vit botten med svart versal och gemen text och svarta symboler
till inrättningar eller anläggningar.

Vit botten med svart versal text och svarta symboler till
lokala mål i tätort.

Brun botten med vit versal och gemen text och vita symboler
till mål av turistiskt intresse.

Orange botten med svart versal text och svarta symboler till
mål vid tillfällig trafikomläggning.

Gul botten med grön versal och gemen text till tillfälliga
arrangemang. Förordning (2010:218).

15 § Inom områden såsom sjukhus, flygplatser, företagsområden
eller motsvarande, kan vägvisning till interna mål vara utförd
på annat sätt än vad som anges i denna förordning.

16 § Anvisning om lämplig färdväg för ett visst fordonsslag
eller vägvisning till vissa inrättningar och anläggningar kan
ske genom att symboler enligt 28 § anges på
lokaliseringsmärken.

17 § Lokaliseringsmärken anger väg till ort, plats, inrättning,
anläggning eller liknande, om inte annat anges.
Lokaliseringsmärken är följande.

Märke Närmare föreskrifter

F1 Orienteringstavla Märket är en förberedande
upplysning om korsning,
cirkulationsplats eller
motsvarande.

Om det finns särskilda skäl kan
upplysning om två korsningar
anges på märket.

F2 Orienteringstavla vid
förbjuden sväng i korsning Märket är en förberedande
upplysning om att det är
förbjudet att svänga i en
korsning, men att en annan
körriktning kan väljas.

F3 Tabellorienteringstavla Märket är en förberedande
upplysning om korsning,
cirkulationsplats eller
motsvarande.

Avståndsangivelsen på märket är
anpassad till förhållandena på
platsen.

Samtliga färdriktningar i
korsningen anges.

F4 Avfartsorienteringstavla Märket är en förberedande
upplysning om avfart.

Avståndsangivelsen på märket är
anpassad till förhållandena på
platsen.

F5 Vägvisare Märket är uppsatt i anslutning
till en korsning.

Avståndet anges i hela
kilometer.

F6 Tabellvägvisare Märket kan användas i stället
för märke F5, vägvisare, och är
uppsatt på kort avstånd före en
korsning, cirkulationsplats
eller i utfarten från en
cirkulationsplats.

F7 Avfartsvisare Märket är uppsatt där avfarten
börjar.

F8 Körfältsvägvisare Märket anger det eller de
körfält som är lämpligt att
använda för färd till målet.

Märket är uppsatt över det
eller de körfält det avser.

Körfältsvägvisare kan även
användas som förberedande
upplysning om avfart. I sådana
fall anges avståndet till
avfarten under angivelsen för
avfarten.

F9 Samlingsmärke för
vägvisning Inom klammer anges mål som nås
via ett gemensamt vägval och
under klammerns spets anges det
gemensamma vägvalet.

Avståndet till aktuell avfart
eller korsning kan anges på en
tilläggstavla.

F10 Platsmärke Märket anger en ort eller annan
plats av betydelse för
orienteringen.

Kommun-, stads- eller länsvapen
kan vara infogat i märket.

F11 Vägnamn Märket anger namn på en viss väg
eller led.

Avvikelse från färg får inte ske.

F12 Vattendrag

F13 Avståndstavla Avstånd anges i hela kilometer.

Vägnamn eller vägnummer kan vara
infogade i märket.

F14 Vägnummer Vägnummer anges endast för
vägar i nummergruppen 1-499.

Ett märke med streckad bård
anger att vägen leder till den
väg som vägvisas med det nummer
som anges på märket.

F15 Omledning Märket anger permanent
omledningsväg för ordinarie
numrerad väg.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F16 Ökning av antal körfält Märket anger att antalet
körfält ökar.

Märket är anpassat efter
förhållandena på platsen.

Symboler för fordonsslag eller
vägnummer kan vara infogade i
märket.

Märket används även som
förberedande upplysning om att
antalet körfält ökar. Avståndet
anges då på en tilläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning
får märket utföras på orange
botten. I övrigt får avvikelse
från färg inte ske.

F17 Minskning av antal körfält Märket anger att antalet
körfält minskar.

Märket är anpassat efter
förhållandena på platsen.

Märket används även som
förberedande upplysning om att
antalet körfält minskar.
Avståndet anges då på en
tilläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning
får märket utföras på orange
botten. I övrigt får avvikelse
från färg inte ske.

F18 Körfältsindelning på
sträcka Märket anger körriktning i
körfält.

Märket är anpassat efter
förhållandena på platsen.

Symboler för fordonsslag,
vägnummer eller fysisk
avgränsning mellan motriktade
körfält kan vara infogade i
märket.

Märket används även som
förberedande upplysning om att
körfält börjar. Avståndet anges
då på en tillläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning
kan märket vara utfört med
orange botten. I övrigt får
avvikelse från färg inte ske.

F19 Väganslutning med
accelerationsfält Märket är anpassat efter
förhållandena på platsen.

Vid tillfällig trafikomläggning
kan märket vara utfört med
orange botten. I övrigt får
avvikelse från färg inte ske.

F20 Väganslutning med
separat körfält Märket är anpassat efter
förhållandena på platsen.

Vid tillfällig trafikomläggning
kan märket vara utfört med
orange botten. I övrigt får
avvikelse från färg inte ske.

F21 Körfältsindelning före
korsning Märket visar lämpligt körfält
för fortsatt färd. Märket är
anpassat till förhållandena på
platsen.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F22 Riksmärke Märket anger gräns mot annat
EU-land.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F23 Orienteringstavla för
omledningsväg Märket anger omledningsväg när
ordinarie väg tillfälligt är
avstängd.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F24 Färdriktning vid
omledning Märket anger färdriktning vid
tillfällig omledning av trafik.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F25 Körfält upphör Märket anger att ett körfält
tillfälligt är avstängt och att
ett annat körfält kan användas
i färdriktningen. Märket är
anpassat efter förhållandena på
platsen.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F26 Körfält avstängt Märket anger att ett körfält
tillfälligt är avstängt och att
inget annat körfält i
färdriktningen kan användas.

Märket är anpassat efter
förhållandena på platsen.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F27 Trafikplatsnummer Märket anger numret på
trafikplatsen.

Märket kan vara kompletterat
med avfartens beteckning.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F28 Parkeringshus Upplysning om att
parkeringsplatsen är fullbelagd
eller om att det finns lediga
platser kan lämnas i anslutning
till märket.

Parkeringshusets namn får vara
infogat i märket.

Märket får infogas i ett
lokaliseringsmärke för
vägvisning.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F29 Infartsparkering Märket anger parkeringsplats i
anslutning till
kollektivtrafik.

Symbolen på märket anger vilken
typ av kollektivtrafik som är
tillgänglig. Transportstyrelsen
får meddela föreskrifter om
vilka andra symboler som får
användas.

Parkeringsplatsens namn kan
vara infogat i märket.

Märket kan vara infogat i ett
lokaliseringsmärke för
vägvisning.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F30 Lokal slinga Märket anger ringväg eller
motsvarande. Märket kan vara
kompletterat med beteckning
eller motsvarande.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F31 Märke för visst
fordonsslag eller
trafikantgrupp Märket anger lämplig väg eller
förbifart för angivet
fordonsslag eller
trafikantgrupp.

Symbolen på märket anger vilken
typ av fordonsslag eller
trafikantgrupp som avses.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F32 Farligt gods Märket anger rekommenderad
färdväg för fordon med last som
omfattas av krav på märkning
med orangefärgad skylt enligt
föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen (2006:263) om
transport av farligt gods.

Avvikelse från färg får inte
ske.

F33 Räddningsplats Märket anger en räddningsplats
vid vägarbeten eller
motsvarande.

Avvikelse från färg får inte
ske.
Förordning (2010:218).

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik

18 § Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och
cykeltrafik används på gång- och cykelbanor. Märkena används
även vid andra vägar om det finns särskilda skäl att upplysa om
färdväg för gående eller cyklande.

19 § En särskild anordnad cykelled är utmärkt med vägmärke F38,
cykelled.

Lokaliseringsmärken som ingår i en särskilt anordnad cykelled
kan ha annan färg och utformning än vad som anges i 20 §.

Märken med vit versal och gemen text och symboler på brun
botten används endast vid vägvisning för turistiskt intressanta
mål som avses i 25 §.

20 § Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och
cykeltrafik är följande.

Märke Närmare föreskrifter

F34 Vägvisare Märket anger väg till en ort,
plats, anläggning eller
liknande.

Avstånd i kilometer kan anges.

Andra symboler kan förekomma på
märket. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om vilka
symboler som får förekomma.
Transportstyrelsen får också
meddela föreskrifter om att det
inte behöver förekomma någon
symbol på märket

F35 Tabellvägvisare Märket anger väg till orter,
platser, anläggningar eller
liknande.

Avståndet anges i kilometer.

Andra symboler kan förekomma på
märket. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om vilka
symboler som får förekomma.
Transportstyrelsen får också
meddela föreskrifter om att det
inte behöver förekomma någon
symbol på märket.

F36 Platsmärke Märket anger en ort eller
annan plats av betydelse för
orienteringen.

F37 Avståndstavla Märket anger avståndet till
angivna orter, platser,
anläggningar eller liknande.

Avståndet anges i kilometer.

Andra symboler kan förekomma på
märket. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om vilka
symboler som får förekomma.
Transportstyrelsen får också
meddela föreskrifter om att det
inte behöver förekomma någon
symbol på märket

F38 Cykelled Märket anger en särskilt
anordnad cykelled.

Märkets färgsättning kan
variera.
Förordning (2007:448).

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar
m.m.

21 § Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna
inrättningar m.m. kan vara infogade i ett lokaliseringsmärke
för vägvisning.

Namn på en inrättning kan anges. Förordning (2010:218).

22 § Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna
inrättningar m.m. är följande.

Märke Närmare föreskrifter

G1 Post Märket anger postombud där
brev- och pakethantering samt
frimärksförsäljning erbjuds.

G2 Hjälptelefon G3 Radiostation för
vägtrafikinformation

Märket anger att
vägtrafikinformation ges
regelbundet i återkommande
sändningar som är avsedda att
täcka ett större område.

G4 Akutsjukhus Märket anger ett sjukhus med
akutmottagning.

G5 Industriområde Märket anger ett område för
industri eller annan liknande
verksamhet.

G6 Järnvägsstation

G7 Busstation Märket anger en busstation som
utgör knutpunkt för flera
busslinjer.

G8 Flygplats Märket anger en flygplats med
reguljär flygtrafik.

G9 Brandsläckare Lokaliseringsmärken för
upplysning om
serviceanläggningar m.m.

G10 Handelsområde Märket anger ett område för handel.
Förordning (2010:218).

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar
m.m.

23 § Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar
m.m. kan vara infogade i ett lokaliseringsmärke för
vägvisning.

Namn på en anläggning kan anges. Förordning (2010:218).

24 § Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar
m.m. är följande.

Märke Närmare föreskrifter

H1 Informationsplats Märket anger en plats där det
går att få information.

Uppgift om vilken typ av
information som finns kan anges
i anslutning till märket.

H2 Fordonsverkstad

H3 Drivmedel Märket anger en anläggning som
tillhandahåller drivmedel.

Företagsemblem kan anges i
anslutning till märket.

H4 Gas för fordonsdrift Märkena anger anläggningar som
tillhandahåller olika typer av
fordonsgas där typ av gas
framgår av förkortningen i
märket.

H5 Servering Märket anger en anläggning som
serverar drycker och enklare
maträtter.

H6 Restaurang

H7 Hotell

H8 Vandrarhem

H9 Stugby Märket anger en anläggning med
ett större antal stugor.

H10 Stuga Märket anger en anläggning med
ett fåtal stugor.

H11 Campingplats Märket anger en anläggning som
tillhandahåller platser för
såväl tält som husvagnar och
husbilar.

H12 Husvagnsplats Märket anger en anläggning som
enbart tillhandahåller platser
för husvagnar och husbilar.

H13 Rastplats Märket anger en rastplats där
det finns toalett som är
tillgänglig även för
rörelsehindrade.

H14 Toalett Märket anger en toalett som är
tillgänglig även för
rörelsehindrade.

H15 Badplats Märket anger ett utomhusbad.

H16 Friluftsområde

H17 Vandringsled

H18 Stollift Märket anger en liftanläggning
med stolar eller liknande.

H19 Släplift Märket anger en liftanläggning
där skidåkare dras fram.

H20 Golfbana

H21 Försäljningsställe för
fiskekort

H22 Sevärdhet Märket anger en sevärdhet av
nationellt intresse.

Sevärdhetens art anges i
anslutning till märket.

H23 Förberedande upplysning
om vägnära service Märket anger vägnära
serviceanläggningar samt i
vissa fall namn på dessa.

Symbol för
serviceanläggningarna
drivmedel, restaurang och
hotell kan vara kompletterade
med företagsemblem eller
företagsnamn.

På märket anges avståndet till
aktuell avfart eller korsning.

H24 Rum och frukost Märket anger en anläggning som
tillhandahåller rum för
övernattning och frukost.

H25 Gårdsbutik Märket anger en anläggning med
försäljning av lokalt
tillverkade eller närodlade
produkter.

H26 Hantverk Märket anger en anläggning med
tillverkning och försäljning av
hantverksprodukter.

H27 Laddstation Märket anger en anläggning för
extern laddning med elektrisk
energi för fordons framdrivning.
Förordning (2012:300).

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.

25 § Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.
används för att upplysa om vägar eller platser av turistiskt
intresse.

Namn på ett turistiskt mål kan anges. Förordning (2010:218).

26 § Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.
är följande.

Märke Närmare föreskrifter

I1 Turistväg Märket anger en väg eller
vägsträckning av turistiskt
intresse.

Märket kan vara infogat i ett
lokaliseringsmärke för
vägvisning.

I2 Turistområde Symbolen på märket är anpassad
till temat för turistområdet.

Symbolen kan vara infogad i ett
lokaliseringsmärke för
vägvisning.

Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om vilka symboler
som får användas.

I3 Landmärke Märket upplyser om ett
landmärke av turistiskt
intresse som kan ses från
vägen.

Symbolen på märket visar en
siluett av platsen.

Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om vilka symboler
som får användas.

I4 Världsarv Märket anger ett av UNESCO
beslutat världsarv.

Märket kan vara infogat i ett
lokaliseringsmärke för
vägvisning.
Förordning (2010:218).

Upplysningsmärken

27 § Upplysningsmärken är följande.

Märke Närmare föreskrifter

J2 Upplysningsmärke Märket ger upplysning av
väsentligt intresse för
framkomlighet eller säkerhet
som inte kan ges på annat sätt.

Varnings- eller förbudsmärke
kan vara infogat som
förberedande upplysning.

Anvisningar med versal och
gemen text kan förekomma.

J3 Livsfarlig ledning Märket anger att det finns en
elektrisk ledning över vägen
eller leden som kan innebära
fara.
Förordning (2008:45).

Symboler

28 § Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller
tilläggstavlor för att ange ett visst fordonsslag, en viss
trafikantgrupp eller viss verksamhet.

Symbol Betydelse

S1 Tung lastbil

S2 Tung lastbil med tillkopplad
släpvagn

S3 Personbil

S4 Personbil med tillkopplad
släpkärra

S5 Buss

S6 Traktor och motorredskap
klass II

S7 Motorcykel Symbolen anger tvåhjulig
motorcykel och moped klass I
utan sidvagn.

S8 Cykel och moped klass II

S9 Släpkärra

S10 Gående

S11 Rörelsehindrade

S12 Färja Symbolen anger ett färjeläge
eller att angivet färdmål nås
med färja.

S13 Personfärja Symbolen anger ett färjeläge
för personfärja eller att
angivet färdmål endast kan nås
med färja avsedd för
persontransport.
Förordning (2012:300).

Tilläggstavlor

29 § Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till
vägmärken.

En tilläggstavla har samma bottenfärg och samma färg på bård
och tecken som det vägmärke det används under, om inte annat
anges i 30 §. En tillläggstavla under ett märke som anger
förbud mot att parkera eller förbud mot att stanna eller
parkera har dock gul bottenfärg med svarta tecken.

30 § Tilläggstavlor är följande.

Tavla Närmare föreskrifter

T1 Vägsträckas längd Tavlan anger början och slutet
på en vägsträcka.

T2 Avstånd Tavlan anger avståndet till det
som vägmärket avser.

T3 Avstånd till stopplikt Tavlan används endast under
märke B1, väjningsplikt.

T4 Fri bredd

T5 Totalvikt Tavlan anger att angivelsen på
märket gäller fordon med en
totalvikt som överstiger det
angivna värdet.

T6 Tidsangivelse Tavlan anger när angivelsen på
vägmärket gäller.

Används klockslag i kombination
med andra villkor anger tavlan
även när dessa villkor gäller.

Svarta eller vita siffror utan
parentes avser vardagar utom
vardag före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom
parentes avser vardag före sön-
och helgdag.

Röda siffror avser sön- och
helgdag.

Om angivelsen sträcker sig över
midnatt gäller tidsperioden
efter midnatt påföljande dag.

Anges viss dag eller viss
veckodag gäller regleringen
denna dag oavsett om dagen är
en vardag, söndag eller
helgdag.

T7 Särskilda bestämmelser Tavlan anger avvikelse från det
för stannande och parkering märke som den är uppsatt under
eller från 3 kap. 53 § 10 eller
54 § trafikförordningen
(1998:1276).

Den används under något av
märkena C35, förbud mot att
parkera fordon, C36, förbud mot
att parkera fordon på dag med
udda datum, C37, förbud mot att
parkera fordon på dag med jämt
datum, C38, datumparkering,
C39, förbud mot att stanna och
parkera fordon, C40,
ändamålsplats, C42, vändplats,
D10, påbjudet körfält eller
körbana för fordon i
linjetrafik m.fl., E19,
parkering, E20, områdesmärke,
eller E22, busshållplats. På
tavlan avbildas något av dessa
märken i miniatyr. För
klockslag gäller de närmare
föreskrifterna för tavla T6,
tidsangivelse. Bottenfärgen på
tavlan är densamma som
bottenfärgen på det märke som
avbildas på tavlan enligt vad
som anges i 29 §.

T8 Symboltavla Tavlan anger att det märke som
tavlan är uppsatt under endast
gäller för det fordonsslag
eller den trafikantgrupp som
anges på tavlan.

Anges symbol S11,
rörelsehindrade, på en
tilläggstavla under märke E19,
parkering, får endast
rörelsehindrade som är
innehavare av
parkeringstillstånd som avses i
13 kap. 8 § trafikförordningen
parkera.

T9 Nedsatt syn Tavlan anger att personer med
nedsatt syn är vanligt
förekommande.

Tavlan har alltid gul
bottenfärg.

T10 Nedsatt hörsel Tavlan anger att personer med
nedsatt hörsel är vanligt
förekommande.

Tavlan har alltid gul
bottenfärg.

T11 Utsträckning Tavlan med dubbelriktade pilar,
uppsatt vågrätt eller lodrätt,
anger att angivelsen gäller på
båda sidor av märket.

Tavlan med nedåtriktad pil
anger att angivelsen slutar.

Tavlan med höger- eller
vänsterriktad pil visar att
angivelsen gäller åt det håll
pilen visar.

Används tavlan under märke E19,
parkering, har den svarta
tecken på vit botten utan bård.

Tavlorna kan även användas
fristående för att ange
avgränsning av
uppställningsplatser på ett
område, om det vid infarten
till området anges att
parkering är tillåten.

T12 Riktning Tavlan anger riktning till
angivelsen på märket.

Tavlan är anpassad till
förhållandena på platsen.

T13 Flervägsväjning Tavlan anger att förare på
samtliga tillfarter i en
korsning har väjningsplikt.

T14 Flervägsstopp Tavlan anger att förare på
samtliga tillfarter i en
korsning har stopplikt.

T15 Vägars fortsättning i
korsning Tavlan anger en korsning där
förare på en väg som anges med
smalt streck har väjningsplikt
mot fordon på en väg som anges
med brett streck.

Symbolen är anpassad efter
förhållandena på platsen.

T16 Avgift Tavlan anger att avgift skall
betalas för parkering enligt
den taxa som anges på en
parkeringsmätare,
biljettautomat eller
motsvarande och att övriga
villkor för parkering som anges
där skall iakttas.

För klockslag gäller de närmare
föreskrifterna för tavla T6,
tidsangivelse.

T17 Parkeringsskiva Tavlan anger att tiden när
parkering påbörjas skall anges
med en parkeringsskiva eller
någon annan anordning.

För klockslag gäller de närmare
föreskrifterna för tavla T6,
tidsangivelse.

T18 Tillåten tid för parkering Tavlan anger längsta tillåten
tid för parkering.

T19 Boende Tavlan anger att boende i ett
område, med särskilt tillstånd,
får parkera enligt särskilda
villkor.

Texten kan vara kompletterad
med områdesbeteckning eller
motsvarande.

T20 Parkeringsbiljett Tavlan anger att parkering är
avgiftsfri men att
parkeringsbiljett skall
användas vid parkering.

T21 Uppställning av fordon Tavlan anger hur fordon skall
ställas upp på en
parkeringsplats.

Tavlan är anpassad efter
förhållandena på platsen.

T22 Text Tavlan ger kompletterande
anvisning som inte kan ges med
någon annan tilläggstavla eller
kombinationer av dessa.

T23 Tunnelkategori Tavlan används under märke C9,
förbud mot trafik med fordon
lastat med farligt gods.
Bokstaven B, C, D eller E anger
tunnelns kategori.

Klockslag kan anges på tavlan
enligt de närmare föreskrifterna
till tilläggstavla T6,
tidsangivelse.

T24 Laddplats Tavlan anger en plats för
extern laddning av elektricitet
för fordons framdrivning.
Tavlan används under märke E19,
parkering, och anger att endast
fordon med möjlighet till
extern laddning av elektricitet
för fordonets framdrivning får
parkera.
Förordning (2012:300).

3 kap. Trafiksignaler

Indelning av trafiksignaler

1 § Trafiksignaler utgörs av

1. flerfärgssignaler,

2. kollektivtrafiksignaler,

3. körfältssignaler,

4. signaler vid korsning med järnväg eller spårväg,

5. signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält,
vägarbete, tunnlar eller liknande, och

6. signaler för påkallande av särskild försiktighet.

Flerfärgssignaler

2 § Flerfärgssignaler utgörs av fordonssignaler, cykelsignaler
och gångsignaler. Fordonssignaler gäller för förare av fordon,
cykelsignaler för cyklande och för förare av moped klass II och
gångsignaler för gående. Finns både fordonssignaler och
cykelsignaler gäller cykelsignaler framför fordonssignaler för
cyklande och förare av moped klass II. På en tilläggstavla kan
det vara angivet att en fordonssignal eller en cykelsignal även
gäller för gående.

3 § Fordonssignaler och cykelsignaler har tre ljusöppningar: en
för rött, en för gult och en för grönt ljus. De nedre
ljusöppningarna kan vara dubblerade. En cykelsignal är utmärkt
med en vit cykelsymbol på blå botten och placerad ovanför den
röda ljusöppningen.

4 § Fordonssignaler och cykelsignaler är uppsatta på höger sida
av vägen, banan eller körfältet i färdriktningen. Om det finns
särskilda skäl kan en signal i stället vara uppsatt på vänster
sida.

Där korsande trafik regleras är en fordonssignal upprepad
omedelbart före, i eller efter korsningen. Signalen är då
uppsatt på höger eller vänster sida om vägen i färdriktningen
eller över körbanan.

5 § En fordonssignal och en cykelsignal visar signalbilder i
följande ordning: röd, röd+gul, grön, gul, röd. Om en signal är
trafikstyrd kan den även visa signalbild grön omedelbart efter
gul. I signaler vid en järnvägs- eller spårvägskorsning kan,
när ett tåg eller en spårvagn nalkas, signalbild röd visas
omedelbart efter röd+gul.

Signalbild blinkande gul visas endast i samband med
driftsavbrott eller i övrigt när en anläggning tillfälligt är
ur funktion under kortare tid.

6 § Fordonssignaler och cykelsignaler visar följande
signalbilder.

Signalbild Närmare föreskrifter

Röd Stopp. Fordon får inte passera
stopplinjen eller, om sådan
saknas, signalen.

Signal med konturpil gäller
endast den eller de
färdriktningar som anges med
pilen.

Röd+gul Växling till grön signalbild är
omedelbart förestående. I
övrigt har signalbilden samma
innebörd som röd.

Grön Fordon får fortsätta framåt.

Grön pil innebär att signalen
gäller den färdriktning som
anges med pilen. Fordon får
föras i pilens riktning även om
en annan signalbild visas
samtidigt.

Gul Stanna. Fordon får inte passera
stopplinjen eller, om sådan
saknas, signalen i annat fall än
då det hunnit så långt fram när
signalbilden växlar från grön
till gul att det inte kan
stannas utan fara.

Blinkande gul Särskild försiktighet skall
iakttas vid passage.

7 § En gångsignal har två ljusöppningar: en för rött ljus som
visar bilden av en stående person och en för grönt ljus som
visar bilden av en gående person.

En gångsignal kan vara kombinerad med en akustisk signal med
tickande ljud.

8 § Gångsignaler visar följande signalbilder.

Signalbild Närmare föreskrifter

Röd
Akustisk signal med
långsam pulsfrekvens Förbjudet att beträda en
körbana, cykelbana eller
järnvägs- eller
spårvägskorsning.

Gående som befinner sig på
körbanan eller cykelbanan när
signalen slår om till röd
signalbild skall fortsätta till
andra sidan. Finns en refug
eller liknande anordning skall
den gående dock stanna där.

Grön
Akustisk signal med
snabb pulsfrekvens Körbana, cykelbana eller
järnvägs- eller
spårvägskorsning får beträdas.

Blinkande grön
Akustisk signal med
snabb pulsfrekvens
och avbrott Växling till röd signalbild är
nära förestående.

Kollektivtrafiksignaler

9 § Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i
linjetrafik och spårvagn. Om en signal är uppsatt vid ett
körfält för fordon i linjetrafik m.fl. gäller den för alla som
trafikerar körfältet.

10 § En kollektivtrafiksignal har tre ljusöppningar för vitt
ljus. I ljusöppningarna finns symboler. I den övre finns
bokstaven S, i mitten ett vågrätt streck och i den undre ett
lodrätt streck eller en pil. De nedre ljusöppningarna kan vara
dubblerade.

11 § En kollektivtrafiksignal skall visa signalbilder i
följande ordning: S, S+vågrätt streck, lodrätt streck, vågrätt
streck, S. Om en kollektivtrafiksignal är trafikstyrd kan den
även visa signalbild lodrätt streck omedelbart efter vågrätt
streck. En kollektivtrafiksignal vid en järnvägs- eller
spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas,
visa signalbild S omedelbart efter S+vågrätt streck.

12 § Kollektivtrafiksignaler visar följande signalbilder.

Signalbild Närmare föreskrifter

S Stopp. Fordon och spårvagn får
inte passera stopplinjen, eller
om sådan saknas, signalen.

S+vågrätt streck Växling till lodrätt streck är
omedelbart förestående. I
övrigt har signalbilden samma
innebörd som S.

Lodrätt streck Fordon och spårvagn får
fortsätta framåt.

Vågrätt streck Stanna. Fordon och spårvagn får
inte passera stopplinjen, eller
om sådan saknas, signalen i
annat fall än då det hunnit så
långt fram när signalen växlar
från lodrätt till vågrätt
streck att det inte kan stannas
utan fara.

Blinkande vågrätt streck Särskild försiktighet skall
iakttas vid passage.

Körfältssignaler

13 § En körfältssignal gäller förare av fordon i det körfält
som signalen är uppsatt över.

14 § En körfältssignal kan visa rött ljus i form av ett kryss,
grönt ljus i form av en nedåtriktad pil och gult ljus i form av
en diagonal nedåtriktad pil eller pilar. Förordning (2007:448).

15 § Körfältssignaler visar följande signalbilder

Signalbild Närmare föreskrifter

Rött kryss Körfältet och i förekommande
fall vägrenen intill körfältet
får inte användas för trafik.

Gul pil eller pilar Föraren skall byta körfält i
den riktning pilen eller
pilarna anger.

Grön pil Körfältet får användas för
trafik.

I stället för grön pil kan ett
vägmärke förekomma.
Förordning (2007:448).

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg

16 § Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg består av
ljussignal och ljudsignal med ringande ljud.

Ljussignalen består av två ljusöppningar på samma höjd som
avger växelvis blinkande rött ljus och en skärm i form av en
triangel med rundade hörn och med spetsen nedåt. Under de röda
ljusöppningarna kan det finnas en cirkulär ljusöppning, från
vilken det kan avges blinkande vitt ljus för att göra
korsningen lättare att upptäcka. Skärmen kan vara försedd med
vit bård.

17 § Signaler vid plankorsning är uppsatta på en stolpe som bär
upp märke A39, kryssmärke.

18 § Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg är
följande.

Signalbild Närmare föreskrifter

Rött blinkande ljus Stopp. Trafikanter får inte
passera stopplinjen eller, om
sådan saknas, signalen.

Ljudsignal Stopp. Trafikanter får inte
passera stopplinjen eller, om
sådan saknas, signalen.

Signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel
eller liknande

19 § Signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält,
vägarbete, tunnel eller liknande består av två ljusöppningar på
samma höjd, som avger växelvis blinkande rött ljus, och en
skärm. Skärmen kan vara försedd med vit bård.

Signalerna är uppsatta där vägen tillfälligt stängs av eller
där det av andra skäl finns anledning att tillfälligt stoppa
trafik.

20 § Signalerna är följande.

Signalbild Närmare föreskrifter

Rött blinkande ljus Stopp. Trafikanter får inte
passera stopplinjen eller, om
sådan saknas, signalen.

Signaler för påkallande av särskild försiktighet

21 § Signaler för påkallande av särskild försiktighet är
följande.

Signalbild Närmare föreskrifter

Rött fast ljus Signalen anger att en väg är
helt avstängd.

Gult blinkande ljus Signalen används där en väg är
delvis avstängd eller för att
förstärka en anvisning som ges
genom någon annan anordning.

Antalet ljusöppningar och deras
placering är anpassade till
förhållandena på platsen.

Signalen kan användas
fristående eller tillsammans
med en anordning som avger ljud
för att ge anvisning för gående
om korsande spårvagn eller
buss.

Ljudfyr En ljudfyr avger tonstötar
eller motsvarande.

Signalen anger lämplig plats
för gående att korsa en
körbana.

4 kap. Vägmarkeringar

Indelning av vägmarkeringar

1 § Vägmarkeringar delas in i

1. längsgående markeringar,

2. tvärgående markeringar, och

3. övriga markeringar.

2 § Vägmarkeringar används för att reglera trafiken eller för
att varna eller vägleda trafikanter, antingen separat eller
tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

3 § Vägmarkeringar är vita om inte annat anges. Vägmarkeringar
kan vara förstärkta eller utförda med vägbanereflektorer eller
motsvarande.

Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid ett
tillfälligt behov, på grund av vägarbete eller motsvarande,
finns anledning att utföra markeringar som gäller i stället för
ordinarie markeringar.

Längsgående markeringar

4 § Brutna linjer är följande.

Markering Närmare föreskrifter

M1 Mittlinje eller
körfältslinje Mittlinje anger gränsen mellan
körfält avsedda för färd i
motsatta färdriktningar.

Körfältslinje anger gränsen
mellan körfält för färd i samma
riktning.

Markeringen har
längdförhållandet 1:3 eller 1:1
mellan dellinje och mellanrum.

Mittlinje kan även ange en
cykelbanas mitt och har då
längdförhållandet 1:1 mellan
dellinje och mellanrum.

M2 Kantlinje Markeringen anger en körbanas
yttre gräns.

Markeringen har
längdförhållandet 1:2 mellan
dellinje och mellanrum.

M3 Varningslinje Varningslinje används för att
informera om att linjen är
olämplig att överskrida på
grund av trafikförhållandena.
Markeringen anger gränsen
mellan körfält avsedda för färd
i motsatta färdriktningar.

Markeringen har
längdförhållandet 3:1 mellan
dellinje och mellanrum.

M4 Ledlinje Markeringen anger lämplig
färdväg för trafik i
komplicerade korsningar.

Markeringen används även i
andra fall där det finns behov
av ledning.

Markeringen har
längdförhållandet 1:1 mellan
dellinje och mellanrum.

M5 Cykelfältslinje Markeringen anger gränsen
mellan ett cykelfält och ett
annat körfält.

Markeringen har
längdförhållandet 1:1 mellan
dellinje och mellanrum.

M6 Linje för fordon i
linjetrafik m.fl. Markeringen anger gränsen
mellan körfält för fordon i
linjetrafik m.fl. och ett annat
körfält.

Markeringen har
längdförhållandet 1:1 mellan
dellinje och mellanrum.

M7 Reversibelt körfält Markeringen avgränsar körfält
som upplåts för trafik
omväxlande i den ena och i den
andra färdriktningen.

Markeringen har
längdförhållandet 1:1 mellan
dellinje och mellanrum.

5 § Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna
linjer när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att
färdas över till motgående körfält, byta körfält eller färdas
ut på vägren eller motsvarande. En cykelfältslinje kan dock
inte vara heldragen.

Heldragna linjer får även användas för att ange gräns mellan
banor. Förordning (2007:448).

6 § Heldragna linjer är följande.

Markering Närmare föreskrifter

M8 Heldragen linje Heldragen linje anger att
bestämmelserna i 3 kap. 11 §
eller 12 § tredje stycket
trafikförordningen (1998:1276)
eller föreskrifter meddelade
med stöd av den förordningen är
tillämpliga.

Heldragen mittlinje förekommer
såväl enkel som dubblerad. Om
den är dubblerad kan
mellanrummet mellan linjerna
variera.

M9 Spärrområde Markeringen anger ett område
där fordon inte får föras
enligt 3 kap. 11 §
trafikförordningen.

Markeringen består av vinklade
eller snedställda streck
beroende på förhållandena på
platsen. Del av eller hela
området kan utföras i vitt.

7 § Heldragna och brutna linjer i kombination anger i stället
för enbart mittlinje eller körfältslinje gränsen mellan
körfält. Sådana linjer är följande.

Markering Närmare föreskrifter

M10 Mittlinje eller
körfältslinje och
heldragen linje Markeringen används där det
inte är tillåtet för fordon som
befinner sig på samma sida som
den heldragna linjen att byta
körfält.

M11 Varningslinje och
heldragen linje
Markeringen används där det
inte är tillåtet för fordon som
befinner sig på samma sida som
den heldragna linjen att byta
körfält.

Markeringen kan även användas
för att upplysa om en kommande
heldragen linje på den sida där
varningslinjen finns.

M12 Mittlinje och
varningslinje Markeringen används där det är
olämpligt att överskrida
varningslinjen på grund av
trafikförhållandena.

Markeringen kan även användas
för att upplysa om en kommande
heldragen linje på den sida där
varningslinjen finns.
Förordning (2007:448).

Tvärgående markeringar

8 § Tvärgående markeringar är följande.

Markering Närmare föreskrifter

M13 Stopplinje Markeringen anger var ett
fordon skall stannas enligt ett
vägmärke eller en trafiksignal.

M14 Väjningslinje Markeringen anger den linje som
fordon inte bör passera när
föraren iakttar väjningsplikt.

M15 Övergångsställe Markeringen anger ett
övergångsställe och är utförd
där märke B3, övergångsställe,
är uppsatt.

M16 Cykelpassage eller
cykelöverfart Markeringen anger en
cykelpassage eller en
cykelöverfart där märke B8,
cykelöverfart, är uppsatt.

Om markeringen avser en
cykelöverfart ska den
kombineras med markeringen M14,
väjningslinje.

M17 Farthinder Markeringen anger ett
farthinder i form av gupp, grop
eller liknande.
Förordning (2014:1038).

Övriga markeringar

9 § Övriga markeringar är följande.

Markering Närmare föreskrifter

M18 Förberedande upplysning
om väjningsplikt eller
stopplikt Markeringen anger att
väjningsplikt eller stopplikt
gäller längre fram i
färdriktningen.

M19 Körfältspilar Markeringen anger, för närmaste
korsning, lämplig färdväg i
markerat körfält.

Är körfältet avgränsat med
heldragen körfältslinje skall
förare följa den eller de
riktningar som pilen visar.
Detta gäller dock inte förare
som i anslutning till
korsningen färdas in i eller
från ett reserverat körfält.

Markeringen anger också att
fordon inte får föras i motsatt
riktning.

Körfältspil med två
pilangivelser i samma riktning
upplyser om färdväg i närmaste
och därpå följande korsning.

M20 Körfältsbyte Markeringen anger att
körfältsbyte snarast måste ske.

Om markeringen är utförd mellan
körfält för trafik i motsatta
riktningar anger den att en
heldragen linje eller
motsvarande finns längre fram i
färdriktningen.

M21 Förbud mot att stanna
och parkera Markeringen anger förbud mot
att stanna och parkera fordon
och är placerad i körbanans
kant.

Avvikelse från färg får inte
ske.

M22 Förbud mot att parkera Markeringen anger förbud mot
att parkera fordon och är
placerad i körbanans kant.

Markeringen anger även
utsträckning av busshållplats.

Markeringen har
längdförhållandet 1:1 mellan
dellinje och mellanrum.

Avvikelse från färg får inte
ske.

M23 Förbud mot att stanna
och parkera eller att
parkera Markeringen används som
förstärkning av markeringarna
M21, förbud mot att stanna och
parkera, och M22, förbud mot
att parkera.

Avvikelse från färg får inte
ske.

M24 Uppställningsplats Markeringen anger gränsen för
uppställningsplats för fordon.

Markeringen kan vara utförd med
bruten linje.

M25 Gång- och cykelpil Markeringen visar lämplig
färdväg för gående eller
cyklande och förare av moped
klass II.

M26 Cykel Markeringen visar bana eller
lämplig färdväg för cyklande
och förare av moped klass II.

M27 Gående Markeringen visar bana eller
lämplig färdväg för gående.

M28 Buss Markeringen visar att körfältet
är avsett för fordon i
linjetrafik m.fl.

M29 Hastighet Markeringen upplyser om högsta
tillåtna hastighet.

M30 Vägnummer Markeringen upplyser om
vägnummer.

M31 Ändamålsplats Markeringen upplyser om en
uppställningsplats som är
avsedd för ett visst ändamål.
Texten anpassas efter
ändamålet.

M32 Stopp Markeringen upplyser om
stopplikt.

Markeringen används
tillsammans med märke B2,
stopplikt, för att förstärka
anvisningen.

M33 Rörelsehindrad Markeringen upplyser om
uppställningsplats endast för
rörelsehindrade.

M34 Information Markeringen ger upplysning,
varning eller vägledning av
vikt för trafikanten.
Förordning (2007:448).

5 kap. Andra anordningar för anvisningar för trafiken och
tecken av vakt

Andra anordningar för anvisningar för trafiken

1 § Andra anordningar för anvisningar för trafiken är följande.

Anordning Närmare föreskrifter

X1 Markeringspil Anordningen anger att
fordonsförare måste svänga
kraftigt i pilarnas riktning på
grund av till exempel en kurva.

Om anordningen används vid ett
vägarbete eller liknande arbete
är den röd och gul.

X2 Markeringsskärm för
hinder Anordningen anger att
framkomligheten på vägen är
inskränkt på grund av ett
hinder.

Anordningen kan även ange att
en väg är helt eller delvis
avstängd för trafik.

Om anordningen används vid ett
vägarbete eller liknande arbete
är den röd och gul.

X3 Markeringsskärm för
sidohinder, farthinder m.m. Anordningen anger att
förhållandena ändras så att
hastigheten behöver anpassas.

Anordningen används för att
ange vägens eller körbanans
kant eller för att skilja
trafikriktningar åt vid
komplicerade passager.

Anordningen är placerad så att
fälten lutar nedåt på den sida
där trafiken skall färdas.

Om anordningen används vid ett
vägarbete eller liknande arbete
är den röd och gul. Fälten kan
då även vara vågräta.

X4 Avfartsskärm Anordningen anger skiljepunkten
mellan en huvudkörbana och en
avfart där det finns ett
retardationsfält.

X5 Gul ljuspil eller
ljuspilar Anordningen anger att
trafikanter skall passera på
den sida pilen eller pilarna
visar. Pilen eller pilarna kan
vara blinkande.

X6 Särskild varningsanordning Anordningen anger att
framkomligheten på en väg är
inskränkt på grund av ett
tillfälligt hinder eller
liknande.

Texten på anordningen anpassas
till orsaken.

X7 Bom Anordningen anger att en väg är
helt eller delvis avstängd för
trafik.

En bom kan vara försedd med
ytterligare anordningar för att
öka synbarheten.

X8 Plankorsningsskärm Anordningen används för att
göra en plankorsning lättare
att upptäcka.

X9 Cirkulationstrafik Anordningen anger mittpunkten i
en rondell runt vilken fordon
skall föras.

Tecken av vakt

2 § Tecken av vakt är följande.

Tecken Innebörd

X10 Stopp Tecknet anger stopp för den
trafikant vakten är vänd mot.

Under mörker ges tecknet med
lykta med rött ljus. Tecknet
får också ges med märke C34,
stopp för angivet ändamål, med
texten Vakt.

X11 Kör fram Tecknet anger att trafikanten
får fortsätta framåt.

Tecknet ges med en vinkande
rörelse i färdriktningen.

X12 Kännetecken Kännetecken skall bäras både
framtill och baktill.

6 kap. Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller
spårväg

1 § Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg
är bommar och signaler som är uppsatta i de fall och på det
sätt som anges i 2-4 §§.

2 § Bommar kan finnas som hel- eller halvbom i korsning med en
järnväg eller spårväg.

På en bom finns minst en lykta som visar rött blinkande ljus
mot ankommande trafik när bommen fälls eller är fälld.

3 § Ljussignal enligt 3 kap. 18 § kan finnas vid en
plankorsning. Ljussignal behöver inte finnas om det inte behövs
med hänsyn till trafiksäkerheten.

4 § Ljudsignal finns vid en plankorsning där ljussignal satts
upp om det inte är olämpligt. Förekommer gående och cyklande i
mer än undantagsfall finns dock alltid ljudsignal uppsatt.

7 kap. Tecken av polisman m.fl.

1 § För att ge anvisningar för trafiken skall en polisman
använda tecken. Tecknen får användas även av en bilinspektör,
vägtransportledare eller av någon annan person som av en
myndighet förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för
denna eller utföra punktskattekontroll. Även andra hjälpmedel
än dem som anges i 2 § får användas.

2 § Tecken av polisman m.fl. är följande.

Tecken Närmare föreskrifter

P1 Stopp Tecknet anger stopp för den
trafikant som kommer framifrån
eller bakifrån. Tecknet används
i vägkorsning och gäller så
länge polismannen vänder sig åt
samma håll. För trafikanter som
kommer från sidan betyder
tecknet att vägen är fri och
att det är tillåtet att köra.
Tecknet får ges i kombination
med tecken P2, stopp. Tecknet
kan ges med en stoppspade.

P2 Stopp Tecknet anger stopp för den
trafikant som handflatan är
vänd mot. Tecknet kan ges med
en stoppspade.

P3 Stopp Tecknet anger stopp för den
trafikant som lyktan är vänd
mot. Tecknet används under
mörker och vid nedsatt sikt.
Lyktan hålls i den position
där den lättast uppfattas av
trafikanter.

P4 Kör fram Tecknet anger att trafikanter i
den färdriktning som tecknet
ges får fortsätta framåt.
Tecknet ges med en vinkande
rörelse i färdriktningen.

P5 Minska hastigheten Tecknet anger att den trafikant
som polismannen är vänd mot
skall minska hastigheten. Under
mörker och vid nedsatt sikt kan
tecknet vara förtydligat med en
lykta som visar vitt eller gult
ljus eller en reflexanordning
som återkastar vitt eller gult
ljus.

P6 Kontroll När symbolerna och texten visas
skall fordonsförare köra in på
kontrollplats för kontroll.
Visas symboler med visst eller
vissa slag av fordon gäller
skyldigheten att köra in för
kontroll endast dessa fordon.
Anvisningen är anpassad till
förhållandena på platsen.

P7 Förberedande upplysning
om kontroll Symbolerna och texten visas som
förberedande upplysning om
kontroll. Det angivna avståndet
är anpassat till förhållandena
på platsen.

P8 Minska hastigheten Tecknet anger att de
trafikanter som befinner sig
bakom polisfordonet skall
minska hastigheten. Under
mörker och vid nedsatt sikt
får tecknet förtydligas med en
lykta som visar vitt eller gult
ljus eller en reflexanordning
som återkastar vitt eller gult
ljus.

P9 Minska hastigheten Tecknet anger att de
trafikanter som möter
polisfordonet skall minska
hastigheten. Under mörker och
vid nedsatt sikt får tecknet
förtydligas med en lykta som
visar vitt eller gult ljus
eller en reflexanordning som
återkastar vitt eller gult
ljus.

P10 Följ efter och stanna
bakom polisfordonet när
detta stannar Tecknet anger att föraren av
det fordon som befinner sig
bakom polisfordonet skall följa
efter det och stanna när
polisfordonet stannar. Tecknet
kan ges med en stoppspade.

P11 Kör in till vägkanten
och stanna framför
polisfordonet Tecknet anger att föraren av
det fordon som befinner sig
framför polisfordonet skall
köra in till vägkanten och
stanna. Tecknet ges med
växelvis blinkande blått och
rött ljus.

8 kap. Bemyndiganden, kostnader m.m.

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

– att ett visst märke eller någon annan anordning får sättas
upp endast efter medgivande av styrelsen,

– undantag från bestämmelserna om utmärkning i 2 kap. 3 §
första stycket,

– undantag från bestämmelserna om upprepning i 2 kap. 7 § andra
stycket, under förutsättning att trafikantens förståelse av
trafikregleringen inte försämras,

– infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken,
förbudsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken och andra
lokaliseringsmärken utöver vad som anges i denna förordning,

– försöksverksamhet med avvikelse från förordningen, och

– tilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i
förordningen samt om avvikelser från vad som gäller om
vägmärkenas färg. Styrelsen får dock besluta om nya symboler
endast om detta framgår av denna förordning.

Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning, exempelvis
föreskrifter om

– storlek och närmare utseende på vägmärken och andra
anordningar som anges i denna förordning samt att vägmärken och
andra anordningar eller det material som ingår i dem ska vara
av en sådan typ som godkänts av styrelsen eller av en annan
myndighet, och

– under vilka förhållanden sådana anordningar för anvisningar
för trafiken som avses i 1 kap. 1 § ska eller får sättas upp,
tas bort, underhållas eller utföras samt hur detta ska eller
får ske. Förordning (2008:1180).

2 § Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 1 §
ska styrelsen samråda med Trafikverket. Styrelsen ska också
samråda med Trafikverket när det gäller föreskrifter om märke
A39, kryssmärke, anordning X8, plankorsningsskärm, och
säkerhetsanordningar vid plankorsning. Förordning (2010:156).

3 § Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
polismans tecken enligt denna förordning. Föreskrifterna får
avse vilka tecken som får användas av någon annan än en
polisman som förordnats ge anvisningar för trafik.

Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter enligt första
stycket ska myndigheten samråda med Transportstyrelsen.
Förordning (2014:1279).

4 § Anordningar enligt denna förordning får inte sättas upp,
underhållas eller tas bort av någon annan än den som enligt 1
kap. 6 § ansvarar för åtgärden eller av den som han eller hon
anlitar. Sådana åtgärder får inte heller utföras på något annat
sätt än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av den. Inte heller får någon sätta upp en
anordning som kan förväxlas med eller har samma innebörd som en
anordning enligt denna förordning.

Om det på grund av en trafikolycka, en skada på vägen eller av
annan orsak uppstår förhållanden som kan medföra fara eller
hinder för trafiken kan även någon annan sätta upp, ta bort och
underhålla anordningar enligt denna förordning om det behövs
för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock endast i de
fall någon åtgärd från den som skall svara för åtgärden enligt
1 kap. 6 § inte kan avvaktas.

5 § Kostnader för att tillverka, sätta upp, underhålla och ta
bort anordningar enligt denna förordning ska betalas av den
som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärderna. Detta gäller
dock inte i följande fall:

1. Kostnader för ett lokaliseringsmärke som sätts upp efter
beslut om vägvisning enligt 2 kap. 13 a § betalas av den som
begärt vägvisningen. Om märket ändå ska sättas upp betalas
kostnaderna i stället av den som svarar för väg- eller
gatuhållningen.

2. Kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett
tillfälligt arrangemang eller motsvarande betalas av den som
svarar för arrangemanget.

3. Kostnader för anordningar i samband med ledningsdragning
eller för annat intrång i vägen betalas av den som svarar för
intrånget.

4. Kostnaden för vägmärke E22, busshållplats, vid en
busshållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts betalas
av den som driver linjetrafiken eller anordnar skolskjutsen.
Förordning (2010:218).

9 kap. Ansvar, handläggning och överklagande

1 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot 1 kap. 5 §, om det olovligt uppsatta
medför att vägmärket eller anordningen inte kan upptäckas eller
förstås.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 8 kap. 4 §
döms till böter.

2 § Bryter någon mot 8 kap. 4 §, får kronofogdemyndigheten se
till att rätttelse sker.

3 § Beslut enligt denna förordning av en statlig
väghållningsmyndighet, av en kommunal myndighet som har hand
om väg- eller gatuhållningen eller av Polismyndigheten får
överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får
överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut i ett
överklagat ärende får inte överklagas.

Beslut av Trafikverket eller Naturvårdsverket enligt denna
förordning får överklagas till regeringen. Detsamma gäller
beslut som Transportstyrelsen har fattat som första instans.

De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga beslut
enligt denna förordning av kommunala myndigheter som har hand
om väg- eller gatuhållningen, länsstyrelser eller
Polismyndigheten. Förordning (2014:1279).

Övergångsbestämmelser

2007:90

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

2. Genom förordningen upphävs vägmärkesförordningen
(1978:1001).

3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av
vägmärkesförordningen (1978:1001) skall vid tillämpningen av
den nya förordningen anses meddelade med stöd av motsvarande
bemyndigande i den nya förordningen.

4. Vägmärken och andra anordningar enligt äldre bestämmelser
som till storlek eller utformning strider mot förordningen får
sättas upp till utgången av år 2010 och användas tills vidare,
dock längst till utgången av år 2020. I fråga om sådana
vägmärken eller anordningar gäller äldre bestämmelser om inte
Transportstyrelsen föreskriver annat. Förordning (2008:1180).

5. Transportstyrelsen får

a) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller viss
anordning inte får sättas upp före en viss tidpunkt,

b) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller en viss
anordning enligt 4 endast får användas längst till en tidpunkt
tidigare än utgången av år 2020, och

c) meddela ytterligare övergångsbestämmelser.
Förordning (2008:1180).