Förordning (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

SFS nr
2007:906
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:4

Uppgifter

1 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ansvarar för
tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen,
arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingens handläggning av
ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen, samt
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggning av
ärenden som rör åtgärder inom aktivitetsstödet och
utvecklingsersättningen. Förordning (2015:4).

2 § Utöver de uppgifter som följer av lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor och lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring, ska myndigheten

1. granska Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag
till arbetslöshetskassorna enligt 8 § förordningen (1997:836)
om arbetslöshetskassor,

2. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning
av ärenden hos Arbetsförmedlingen som har samband med
arbetslöshetsförsäkringen,

3. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning
av ärenden hos Arbetsförmedlingen om återkallande av
anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program,

4. till Arbetsförmedlingen påtala de brister som inspektionen
har funnit vid sin granskning enligt 1–3,

5. verka för att säkerställa att arbetslöshetsersättning
betalas ut endast till den som är berättigad till sådan
ersättning,

6. följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område
och ta de initiativ till åtgärder som uppföljningen ger
anledning till,

7. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning
av ärenden hos Arbetsförmedlingen om varning och avstängning
från rätt till aktivitetsstöd och utvecklingsersättning,

8. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning
av ärenden hos Försäkringskassan om avstängning från rätt
till aktivitetsstöd och utvecklingsersättning,

9. till Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan
påtala de brister som inspektionen har funnit vid sin tillsyn
enligt 7–8,

10. följa utvecklingen på det område som avser ärenden om
varning och avstängning från rätt till aktivitetsstöd och
utvecklingsersättning och ta de initiativ till åtgärder som
uppföljningen ger anledning till, och

11. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt

– artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige
och Turkiet om social trygghet vid tillämpning av artiklarna
31 och 32 (information) när frågan gäller
arbetslöshetsförsäkringen, och

– artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social
trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile vid
tillämpning av artikel 19 c–e (information) i konventionen
när frågan gäller arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2015:4).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).