Förordning (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

SFS nr
2007:907
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:337

Uppgifter

1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska
ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för
investering för tillväxt och sysselsättning (det nationella
socialfondsprogrammet), förvaltande och attesterande
myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden,
om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden
samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

Svenska ESF-rådet är, för det operativa programmet för social
delaktighet för dem som har det sämst ställt, förvaltande och
attesterande myndighet enligt artikel 31 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars om
fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst
ställt. Förordning (2014:1442).

2 § Myndigheten ska särskilt

1. pröva frågor om stöd inom ramen för det nationella
socialfondsprogrammet för programperioden 2014–2020,

2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som
följer av det nationella socialfondsprogrammet och av

a) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013
av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006, och

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1303/2013,

3. pröva frågor om stöd inom ramen för det operativa
programmet för social delaktighet för dem som har det sämst
ställt för programperioden 2014–2020,

4. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som
följer av det operativa programmet för social delaktighet för
dem som har det sämst ställt och av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 223/2014,

5. verka för att genomförandet av det nationella
socialfondsprogrammet samordnas med genomförandet av de
regionala strukturfondsprogrammen inom målet Investering för
tillväxt och sysselsättning,

6. samråda med berörda myndigheter, och

7. bistå övervakningskommittéerna för det nationella
socialfondsprogrammet och det operativa programmet för social
delaktighet för dem som har det sämst ställt och
offentliggöra en förteckning över respektive kommittés
medlemmar. Förordning (2014:1442).

3 § Särskilda bestämmelser om stöd från EU:s strukturfonder
finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder.

Särskilda bestämmelser om stöd från fonden för europeiskt
bistånd till dem som har det sämst ställt finns i
förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för
europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.
Förordning (2014:1442).

3 a § /Träder i kraft I:2015-07-15/
Myndigheten får, efter överenskommelse med
Migrationsverket respektive Polismyndigheten, tillhandahålla
datoriserade ärendehanteringssystem för asyl-, migrations-
och integrationsfonden och fonden för inre säkerhet samt
tekniska plattformar för systemen. Förordning (2015:337).

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

5 § Har upphävts genom förordning (2014:1442).

6 § Vid myndigheten finns en enhet med de uppgifter som den
attesterande myndigheten har enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1303/2013 och Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 223/2014.

Chefen för enheten beslutar i ärenden som hör till enhetens
ansvarsområde. I arbetsordningen får myndigheten meddela
föreskrifter om att ärenden som inte behöver avgöras av
chefen får avgöras av en annan tjänsteman på enheten. Även
chefen för enheten får i enskilda fall besluta om en sådan
delegering.

Enhetens personal ska medverka i myndighetens övriga
verksamhet i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till
verksamhetens art. Förordning (2014:1442).

7 § För handläggning på regional nivå av ärenden som avser
det nationella socialfondsprogrammet för programperioden
2014–2020 ska det inom myndigheten finnas regionala enheter i
Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping, Stockholm,
Göteborg och Malmö. Förordning (2014:1442).

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

/Rubriken träder i kraft I:2015-07-15/
Avgifter

11 § /Träder i kraft I:2015-07-15/
Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som
anges i 3 a §, besluta om avgifternas storlek och disponera
avgiftsinkomsterna i verksamheten. Förordning (2015:337).

Övergångsbestämmelser

2007:907

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige ska upphöra att gälla.

2. I fråga om ärenden som avser programperioderna 1995-1999 och
2000-2006 samt för att avsluta dessa programperioder tillämpas
dock 1-3, 13 och 15 §§ i den upphävda förordningen i
bestämmelsernas lydelse före den 2 april 2007.

2014:1442

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser
programperioden 2007–2013 och för att avsluta denna
programperiod.