Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

SFS nr
2007:911
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:16

Uppgifter

1 § Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering ska främja, stödja och genom forskning genomföra

1. uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten,

2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt,

3. utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom
utbildningsväsendet,

4. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder
inom utbildningsväsendet, och

5. utvärdering av socialförsäkringens effekter på
arbetsmarknaden.

Med utvärdering avses både effektutvärdering och
processutvärdering. Myndigheten ska särskilt fokusera på de
samlade effekterna av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
och de utbildningspolitiska reformerna samt de särskilda
uppdrag som regeringen fattar beslut om inom dessa områden. I
uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska effekterna för
kvinnor och män särskilt belysas.

Myndigheten ska sprida information om resultaten av sina
uppföljningar, utvärderingar och studier till andra
myndigheter och intressenter. Förordning (2012:16).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett vetenskapligt råd.

Särskilda organ

4 § Det vetenskapliga rådet består av generaldirektören, en
ordförande och högst nio andra ledamöter.

5 § Det vetenskapliga rådet har till uppgift att lämna förslag
till beslut i ärenden om ansökningar om bidrag från
myndigheten. Generaldirektören får även använda det
vetenskapliga rådet som rådgivande organ i andra frågor.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 § Det vetenskapliga rådets ordförande och övriga ledamöter
utses av regeringen för en bestämd tid. Rådet utser inom sig en
vice ordförande.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).