Förordning (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet

SFS nr
2007:912
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:953

Uppgifter

1 § Medlingsinstitutet ansvarar för den statliga
medlingsverksamheten och har till uppgift att verka för en väl
fungerande lönebildning.

2 § Utöver de uppgifter som följer av 46-49, 51-53 och 62 a §§
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ska
Medlingsinstitutet

1. verka för att det för kollektivavtalsförhandlingar upprättas
tidsplaner som syftar till att nya avtal sluts innan föregående
avtalsperiod löper ut,

2. samråda med parterna om de samhällsekonomiska
förutsättningarna för förhandlingarna samt utifrån de rapporter
om samhällsekonomin som Konjunkturinstitutet upprättar
uppmärksamma lönebildningsproblem,

3. tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på
arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns
lönenormerande roll,

4. inhämta, sammanställa och tolka statistik som är av
betydelse för lönebildningen,

5. inhämta, sammanställa och analysera sådana träffade
kollektivavtal som är av intresse för verksamheten samt
utvärdera avtalsförhandlingarna mellan parterna,

6. registrera sådana avtal om förhandlingsordning som avses i
47 b § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, efter
ansökan av kollektivavtalsparterna,

7. ha tillsyn över de medlare som förordnats enligt
förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister, och

8. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken samt se till att
statistikens innehåll och omfattning anpassas efter användarnas
behov.

3 § Medlingsinstitutet ska ha god överblick över förhållandena
på arbetsmarknaden samt följa utvecklingen i Sverige och i
omvärlden, särskilt i Europa, när det gäller löner,
avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstiftning.

4 § Medlingsinstitutet ska analysera löneutvecklingen från ett
jämställdhetsperspektiv och följa frågan om diskriminering i
lönesättningen på andra grunder än kön.

Medlingsinstitutet ska vidare vid sina överläggningar med
arbetsmarknadens parter om kommande och pågående
avtalsförhandlingar fästa uppmärksamheten på vikten av att de
centrala kollektivavtalen konstrueras så att de främjar de
lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett
jämställdhetsperspektiv. Institutet ska i detta arbete samråda
med Diskrimineringsombudsmannen. Förodrning (2008:953).

5 § Medlingsinstitutet ska upprätta

1. en månatlig rapport om den månadsvisa lönestatistiken,

2. en årlig rapport om den årsvisa lönestatistiken, och

3. en årlig rapport om löneutveckling, avtalsförhandlingar och
arbetsmarknadslagstiftning i Sverige och i omvärlden.

6 § Myndighetschefen ska på riksdagens begäran redogöra för
utvecklingen inom lönebildningen, hur institutet skött sin
uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning samt vilka
konflikter som förekommit på arbetsmarknaden och vilka
konsekvenser dessa har fått.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst sex ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Generaldirektören är myndighetschef.