Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

SFS nr
2007:913
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:426

Uppgifter

1 § Arbetsmiljöverket är ansvarig förvaltningsmyndighet för
arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, med undantag för frågor som
rör fartygsarbete.

2 § Arbetsmiljöverket har särskilt till uppgift att

1. ha tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och
arbetstidslagstift-ningen,

2. ha tillsyn över arbetsmiljön enligt
tobakslagstiftningen,
3. ha tillsyn över att
miljölagstiftningen följs i den utsträckning som anges i
miljötillsynsförordningen (2011:13),

4. meddela föreskrifter och allmänna råd med stöd av
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen,

5. meddela föreskrifter och allmänna råd i den utsträckning
som följer av förordningen (2000:271) om innesluten
användning av genetiskt modifierade organismer och
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

6. avgöra ärenden enligt lagen (1963:115) om förlängd
semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete,

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken,

8. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador där
skillnader i arbetsskador mellan kvinnor och män särskilt ska
belysas,

9. följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de
initiativ som denna ger anledning till,

10. utarbeta och sprida information inom
arbetsmiljöområdet,

11. i samverkan med berörda myndigheter
och organisationer följa och främja företagshälsovårdens
utveckling, och

12. främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på
arbetsmiljöområdet. Förordning (2014:426).

3 § Arbetsmiljöverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
handikappfrågor inom arbetsmiljöområdet. Verket ska inom ramen
för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda parter.

4 § Arbetsmiljöverket får, inom ramen för full
kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig
med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Samråd

5 § Arbetsmiljöverket ska samråda med arbetsmarknadens parter
samt med andra organisationer och myndigheter i den
utsträckning som behövs för verksamheten.

6 § Arbetsmiljöverket ska samråda med representativa
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer innan myndigheten
beslutar föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner
eller landsting eller beslutar i förvaltningsärenden av större
vikt.

Samverkan

7 § Arbetsmiljöverket ska särskilt samverka med
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen i
syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga
resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

8 § Arbetsmiljöverket leds av en myndighetschef.

9 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst sju ledamöter.

Organisation

10 § Generaldirektören ska inrätta partssammansatta
samrådsorgan som stöd för verksamheten.

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

12 § Har upphävts genom förordning (2010:166).

Personalansvarsnämnd

13 § Vid Arbetsmiljöverket ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Arbetsmiljöverket ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

15 § Om inte annat är föreskrivet får Arbetsmiljöverket ta ut
avgifter för uppgifter som verket efter beställning lämnar från
informationssystemet om arbetsskador. Arbetsmiljöverket får
meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Övriga bestämmelser

16 § Arbetsmiljöverket får besluta om skälig ersättning till
den som är anställd vid verket för sakskada som har uppstått i
tjänsten.

Överklagande

17 § Arbetsmiljöverkets beslut enligt 16 § får inte överklagas.