Förordning (2007:936) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

SFS nr
2007:936
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-15

Granskning

1 § I denna förordning regleras granskning av vapenprojekt ur
folkrättslig synvinkel.

Granskningen ska ske i enlighet med vad som sägs i artikel 36 i
1977 års tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna den 12
augusti 1949 angående skydd för krigets offer (SÖ 1953:14-17,
SÖ 1979:22).

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt

Uppgifter

2 § Granskningen enligt 1 § ska utföras av Delegationen för
folkrättslig granskning av vapenprojekt.

Delegationen ska även följa vad som sker med vapenprojekt av
större vikt som har granskats av delegationen.

Ledning

3 § Delegationen leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst åtta ledamöter.

Organisation

5 § Hos delegationen finns en sekreterare.

Handläggning av ärenden

6 § Av 15 § myndighetsförordningen (2007:515) följer att
delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt
handläggs ska dock om möjligt samtliga ledamöter vara
närvarande.

7 § Delegationen ska efter genomförd granskning av vapenprojekt
fatta beslut i ärendet. Om projektet inte uppfyller gällande
folkrättsliga regler, ska delegationen uppmana den som anmält
ärendet till delegationen att

1. vidta konstruktionsändringar,

2. överväga andra vapenprojekt,

3. utfärda begränsningar för vapnets operativa användning,
eller

4. modifiera stridsmetoden.

Årlig redogörelse

8 § Delegationen ska senast den 1 mars varje år lämna en
kortfattad redogörelse till regeringen om sin verksamhet under
det senaste kalenderåret samt kostnaderna för den. Vidare ska
delegationen senast den 1 mars varje år lämna en
sammanställning till regeringen av behovet av resurser för
nästkommande kalenderår.

Förordnanden

9 § Utöver vad som följer av 22 § myndighetsförordningen
(2007:515) utser regeringen även vice ordföranden och
sekreteraren i delegationen. Förordnandena ges för en bestämd
tid.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på delegationen.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på delegationen:

4 § 1-3 om arbetsordning och verksamhetsplan, och

29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

12 § Delegationens beslut i andra ärenden än
anställningsärenden får överklagas hos regeringen.

Anmälan av vapenprojekt

13 § Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets
forskningsinstitut och andra myndigheter ska snarast möjligt
anmäla till delegationen varje projekt som avser studium,
utveckling, nyanskaffning eller modifiering av vapen eller
stridsmetoder. Anmälan om sådana projekt får även göras av
andra.