Förordning (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

SFS nr
2007:948
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:30

Uppgifter

1 § Skolväsendets överklagandenämnd ska pröva överklaganden av
vissa beslut på skolväsendets område. I 28 kap. skollagen
(2010:800) finns bestämmelser om vilka beslut som får
överklagas till nämnden. Förordning (2011:557).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § I 27 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om
nämndens sammansättning. Förordning (2011:557).

Organisation

4 § Har upphävts genom förordning (2013:30).

5 § Statens skolinspektion upplåter lokaler och utför
administrativa och handläggande uppgifter åt nämnden.
Förordning (2013:30).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst två andra ledamöter är närvarande.

7 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att
ordföranden eller vice ordföranden får avgöra ärenden om
överklaganden som är av sådant slag att nämndens vägledande
avgöranden kan tillämpas eller som annars är av det slaget
att de inte behöver avgöras av nämnden. Förordning (2013:30).

8 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att
den som utför handläggande uppgifter enligt 5 § får fatta
beslut om handläggningen av ett ärende eller avgöra ärenden
som är av administrativ art. Förordning (2013:30).

9 § Ärendena ska avgöras efter föredragning.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i
ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt
7 eller 8 § inte behöver föredras. Förordning (2013:30).

10 § Har upphävts genom förordning (2013:30).

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen
(2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

– 5 § om delegering,

– 15 och 16 §§ om beslutförhet,

– 20 § om föredragning, och

– 24 § om ställföreträdare.
Förordning (2013:30).