Förordning (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

SFS nr
2007:949
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1773
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:69

Uppgifter

1 § Internationella programkontoret för utbildningsområdet är
det svenska programkontoret för de EU-program och andra
internationella program inom utbildningsområdet som regeringen
i ett enskilt fall beslutar.

2 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde enligt 1 §

1. främja svenskt deltagande i programmen,

2. informera och ge råd om programmen,

3. redovisa och analysera omfattningen och utvecklingen av
programmen,

4. handlägga projektansökningar och i förekommande fall
besluta om projektbidrag,

5. följa upp, analysera och sprida resultat och andra
erfarenheter från projekten,

6. följa upp användningen av bidrag,

7. samverka med berörda myndigheter och organisationer, och

8. ha kontakt med Europeiska kommissionen och institutioner i
andra länder. Förordning (2010:69).

3 § Utöver det som följer av 1 och 2 §§ ska myndigheten

1. informera om övriga EU-program inom utbildningsområdet, och

2. vara ett nationellt centrum för Europass enligt
Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15
december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i
kvalifikationer och meriter (Europass).

4 § Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot
uppdrag från Europeiska kommissionen, Nordiska ministerrådet
och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida), om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas av
befintliga resurser eller genom bidrag från kommissionen,
Nordiska ministerrådet eller Sida. Förordning (2010:69).

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2008:985).

Bidrag

10 § Utöver de bidrag som myndigheten får genom avtal mellan
regeringen och Europeiska kommissionen om nationella
programkontor, kan myndigheten begära bidrag från
kommissionen för särskilda aktiviteter.
Förordning (2010:69).

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

12 § Myndighetens beslut i andra frågor än sådana som avser
anställningsärenden får inte överklagas.