Förordning (2007:950) med instruktion för Svenska Unescorådet

SFS nr
2007:950
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1603
Upphävd
2012-01-01

Uppgifter

1 § Svenska Unescorådet är ett sådant nationellt samarbetsorgan
som enligt stadgan för Förenta nationernas organisation för
utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) ska samordna de
nationella organen inom Unescos område med organisationens
verksamhet.

Myndigheten ska främja Unescos verksamhet i Sverige och stödja
svenska insatser inom ramen för organisationens program.

2 § Myndigheten ska

1. bistå regeringen med råd, förslag och yttranden i frågor som
angår Unescos verksamhet och Sveriges deltagande i denna
verksamhet,

2. samverka med andra berörda myndigheter och organisationer i
frågor som rör myndighetens verksamhetsområde,

3. sprida kännedom om och skapa intresse för Unescos verksamhet
i samverkan med andra berörda organ,

4. handlägga sådana ärenden som myndigheten har tagit emot från
Unesco eller som rör Unescos verksamhet och har kommit in från
svenska myndigheter, institutioner, organisationer eller
enskilda personer,

5. arbeta för de åtgärder som anvisas av Unescos
generalkonferens och som är ägnade att främja syftet med
myndighetens verksamhet och i övrigt ta initiativ till sådana
åtgärder, och

6. samarbeta med andra länders motsvarande nationella råd,
särskilt i de nordiska länderna och i Europeiska unionens
medlemsländer.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst tolv ledamöter.

Organisation

5 § Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) upplåter
lokaler och sköter administrativa, föredragande och
handläggande uppgifter åt nämnden.

6 § Företrädare för Utrikes-, Utbildnings- och
Kulturdepartementet får närvara vid sammanträden med nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

29 § om ärendeförteckning.