Förordning (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet

SFS nr
2007:954
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2007-11-22

Inledande bestämmelser

1 § Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till
organisationer i syfte att stödja konsumentintresset inom olika
verksamhetsområden.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Former för stöd

2 § Statligt stöd enligt denna förordning kan lämnas i form av

1. organisationsstöd,

2. verksamhetsstöd, och

3. projektstöd.

Villkor för stöd

3 § Stöd enligt denna förordning får lämnas till en nationell
organisation som

1. är demokratiskt uppbyggd,

2. är partipolitiskt obunden, och

3. bedriver verksamhet utan vinstsyfte.

Stöd får även lämnas till en organisation som är ett
samarbetsorgan för flera organisationer.

4 § Stöd får inte lämnas till en organisation som har skulder
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

5 § Organisationsstöd får lämnas till en organisation som

1. har som huvudsakligt syfte att tillvarata svenska
konsumenters intressen nationellt eller internationellt och som
har bedrivit sådan verksamhet under minst två år före ansökan
om stöd,

2. är rikstäckande, och

3. har minst 1 000 betalande medlemmar.

Även om villkoren i första stycket 3 inte är uppfyllda får stöd
lämnas till en organisation som är ett samarbetsorgan för flera
organisationer, om organisationerna sammanlagt har minst 1 000
betalande medlemmar.

6 § Verksamhetsstöd får lämnas till en organisation vars
verksamhet syftar till att stärka svenska konsumenters
inflytande på marknader i Sverige, inom EU och andra
internationella forum och där representerar svenska konsumenter
eller deltar i nationellt eller internationellt
standardiseringsarbete.

7 § Projektstöd får lämnas till en organisation för projekt som
har till syfte att ta till vara konsumenternas intressen, bidra
till en ökad kunskap och ge konsumenterna bättre
förutsättningar att göra aktiva val.

Projekten ska vara klart avgränsade och får inte ingå i den
sökandes ordinarie verksamhet. Stöd får inte lämnas till
projekt som kan antas ha ett kommersiellt syfte.

Beslutande myndighet

8 § Konsumentverket fattar beslut om stöd enligt denna
förordning efter ansökan.

Stöd beviljas för högst ett år i sänder. Beslut om stöd får
förenas med villkor.

Utbetalning

9 § Konsumentverket får besluta att ett beviljat stöd inte ska
betalas ut om det kan antas att stödet har beviljats på grund
av felaktiga uppgifter.

Redovisning

10 § En organisation som har tagit emot stöd enligt denna
förordning ska till Konsumentverket lämna de
redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra
uppgifter som Konsumentverket bestämmer för att göra det
möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten.

11 § Konsumentverket ska i sin årsredovisning lämna en samlad
redovisning av vilka som har fått stöd, med vilka belopp och
för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en
sammanfattande redogörelse för vad stöden har använts till och
en bedömning av stödets effekter i förhållande till dess syfte.

Återbetalning

12 § Konsumentverket får besluta att ett stöd, helt eller
delvis, ska betalas tillbaka

1. om det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,

2. om det inte har använts för det ändamål det beviljats för,

3. om organisationen inte lämnar sådana handlingar och andra
uppgifter som avses i 10 §, eller

4. om villkor i beslutet inte har följts.

Överklagande

13 § Konsumentverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Bemyndigande

14 § Konsumentverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.