Förordning (2007:958) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys

SFS nr
2007:958
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:186
Upphävd
2010-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1337

Uppgifter

1 § Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) ansvarar
för övergripande analyser inom kommunikationssystem och för
analyser av effekter av åtgärder inom transportsystemen i syfte
att uppnå det transportpolitiska målet.

2 § Institutet ska

1. utveckla metoder för prognoser, planering,
konsekvensbedömningar och samhällsekonomiska analyser inom
transportområdet,

2. samordna riksomfattande undersökningar av transporter och
övriga kommunikationer,

3. göra regelbundna beskrivningar av nuläge och prognoser över
utveckling av transporter och övriga kommunikationer,

4. samla in, sammanställa och sprida statistik på
transportområdet,

5. ansvara för samordningen av Vägverkets, Banverkets,
Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens långsiktiga
infrastrukturplanering,

6. följa och analysera den internationella utvecklingen inom
transportområdet, och

7. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag. Förordning (2008:1337).

2 a § Institutet ska årligen till regeringen redovisa

1. en uppföljning av de transportpolitiska målen i en rapport
upprättad i samverkan med Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket
och Transportstyrelsen senast första veckan i maj, och

2. beräkningar av trafikens externa effekter i relation till
skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och
europeiska transportsektorn. Förordning (2008:1337).

3 § Institutet ska svara för att resultaten av insamlad
statistik översänds till Europeiska gemenskapernas kommission i
den mån insamlandet skett på grundval av föreskrifter från
Europeiska gemenskapen.

Ledning

4 § Institutet leds av en myndighetschef.

Anställningar

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på
institutet.

Undantag från vissa förordningar

8 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på institutet:

29 § om ärendeförteckning.

9 § Begränsningen i 4 § andra stycket avgiftsförordningen
(1992:191) ska inte tillämpas på institutet när det gäller
offentlig inköps- och resurssamordning. Förordning (2008:1337).