Förordning (2007:960) med instruktion för Vägverket

SFS nr
2007:960
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1380
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter m.m.

1 § Vägverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela
vägtransportsystemet.

Vägverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

Vägverket ska inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter.

2 § Vägverket ska särskilt verka för att

1. vägtransportsystemets tillgänglighet, framkomlighet och
effektivitet samt bidrag till regional balans säkras,

2. vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt
ställda krav på miljö och trafiksäkerhet,

3. fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas,

4. väginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,

5. kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,

6. hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela
transportsystemet,

7. färdtjänsten ska vara av god kvalitet i hela landet, samt
ansvara för redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen
inom färdtjänsten,

8. yrkestrafiken blir trafiksäker, miljöanpassad och effektiv
samt bedrivs under lika villkor mellan företagen,

9. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet planeras,
initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas samt
resultaten sprids, och

10. nödvändig kunskap och information inom verkets
ansvarsområde sprids.

3 § Vägverket ska ansvara för planering, byggande och drift av
de statliga vägarna.

Vägverket ska även ansvara för

1. frågor om trafik på väg och i terräng,

2. vägtrafikregistret,

3. frågor om körkort, förarutbildning och förarprov,

4. frågor om yrkestrafik,

5. frågor om fordons beskaffenhet och utrustning,

6. frågor om handikappanpassning av kollektivtrafik på väg,

7. frågor om väganordningars tekniska utförande,

8. frågor om avgränsning av väghållningsområden,

9. prövning av arbetsplaner för vägbyggnadsföretag,

10. fördelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild
väghållning, trafikhuvudmän och kommuner,

11. ansökningar om ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen
till svenska vägprojekt,

12. nationell och regional samordning av trafiksäkerhetsarbetet
på väg,

13. samordning och genomförande av djupstudier av samtliga
vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit, och

14. de uppgifter som ankommer på verket enligt förordningen
(2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter.

4 § Vägverket ska särskilt ansvara för det svenska deltagandet
i Europeiska kommissionens arbete avseende avgaser från
motorfordon och arbetsmaskiner, buller från arbetsmaskiner samt
kvalitetskrav för bränslen.

5 § Vägverket ska i mars månad varje år till regeringen lämna
en redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de
områden som berörs av verkets sektorsansvar.

6 § Vägverket ska presentera och analysera individbaserad
statistik utifrån kön, om det inte finns särskilda skäl mot
detta.

7 § Vägverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla
underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan-
och bygglagen (1987:10).

8 § Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och
försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i
övrigt.

Vägverket får dessutom inom mark- och anläggningsområdet utföra
uppdrag som rör vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, parker
samt vatten- och avloppsledningar och därmed jämförbara objekt.

9 § Vägverket får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda
ur den del av vägtrafikregistret som avser fordonsregistrering
som verket för enligt förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister. Uppgifter får lämnas ut på terminal, på
medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

Vägverket bestämmer grunderna för prissättningen.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden
får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes
personliga integritet. Om den registrerade har anmält till
Vägverket att han eller hon önskar att uppgifterna inte används
för direktreklam, får de inte säljas för sådant ändamål.

10 § På begäran av länsstyrelsen är en tjänsteman hos
Vägverkets region skyldig att som föredragande eller på något
annat sätt delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som
har samband med regionens uppgifter.

Samverkan m.m.

11 § För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den
fredstida verksamheten ska Vägverket samråda med
Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda
totalförsvarsmyndigheter.

12 § Vägverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera
till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och
samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

13 § Vägverket leds av en styrelse.

14 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio personer.

15 § Styrelsen ska upprätta en nationell väghållningsplan.

Delegering

16 § Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta
föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter som har
principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Organisation

17 § Inom Vägverket ska det finnas en Vägtrafikinspektion och
för Vägverkets regionala förvaltning ska det antal regioner
finnas som verket bestämmer. För yrkestrafikfrågor ska det
finnas en rådgivande delegation.

18 § Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor har till
uppgift att bistå Vägverket i frågor om yrkestrafik.

Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor består av en
företrädare för Vägverket, ordförande, samt företrädare för
Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och länsstyrelserna. Dessutom
får företrädare för Svenska bussbranschens riksförbund, Svenska
lokaltrafikföreningen, Svenska taxiförbundet, Svenska
transportarbetareförbundet och Sveriges åkeriföretag ingå i
delegationen.

I den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor får även
företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i
särskilda fall, om delegationen bestämmer det.

Ansvar och uppgifter för chefen för Vägtrafikinspektionen

19 § Chefen för Vägtrafikinspektionen ansvarar för och beslutar
i frågor om att

1. med utgångspunkt i beslutade trafiksäkerhetsmål hos
myndigheter, kommuner och andra utifrån ett helhetsperspektiv
följa och analysera sådana förhållanden som väsentligt kan
påverka vägtransportsystemets utformning och funktion,

2. genom dialog med de aktörer som avses i 1 verka för att
dessa tillämpar ett systematiskt arbetssätt för att förhindra
vägtrafikolyckor som kan leda till att någon avlider eller blir
allvarligt skadad,

3. samverka med andra aktörer i syfte att öka trafiksäkerheten
på väg,

4. initiera forskning och utveckling inom
vägtrafiksäkerhetsområdet och följa sådan forskning som har
betydelse för inspektionens verksamhet, samt

5. fullgöra Vägverkets uppgifter enligt 6 § lagen (2007:58) om
elektroniska vägavgiftssystem.

20 § Chefen för Vägtrafikinspektionen får delegera sin
beslutanderätt till andra tjänstemän i inspektionen.

Anställningar och uppdrag

21 § Generaldirektören är myndighetschef.

22 § Anställning som chef för Vägtrafikinspektionen beslutas av
regeringen. Anställningen får tidsbegränsas.

Personalansvarsnämnd

23 § Vid Vägverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

24 § Vägverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

25 § Vägverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden
får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av
andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller
en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a §
förvaltningslagen.