Förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

SFS nr
2007:964
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:13

Uppgifter

1 § Statens väg- och transportforskningsinstitut har till
huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser
infrastruktur, trafik och transporter. Institutet ska verka
för att de transportpolitiska målen uppnås genom att bidra
till att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt
förbättras.

I institutets uppgifter ingår att

1. bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning,

2. tillhandahålla tvärvetenskapliga forskningsmiljöer,

3. samverka med universitet och högskolor som bedriver
näraliggande forskning och utbildning.

Institutet får medverka i internationellt samarbete på
områden som hör till dess uppgifter.
Förordning (2011:554).

2 § Institutet utför forsknings- och utvecklingsarbete åt
myndigheter och andra uppdragsgivare. Institutet får ta ut
avgifter för uppdragen, besluta om avgifternas storlek och
disponera inkomsterna.

Institutet får mot avgift bedriva tjänsteexport som är direkt
kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger
inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller
i annan förordning. Institutet får besluta om avgifternas
storlek och disponera inkomsterna. Förordning (2012:13).

Ledning

3 § Institutet leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av högst nio personer.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

6 § Institutet får anställa en forskare som professor inom
området trafiksäkerhet och en forskare som professor inom
området transportsystemets infrastruktur. Dessutom får
institutet anställa tre forskare som professorer inom valfritt
område av sin verksamhet.

Beslut om sådana anställningar fattas av styrelsen.

7 § Behörig att anställas som professor är den som har
vetenskaplig skicklighet. I fråga om bedömningsgrunder vid
anställning som professor gäller 4 kap. 3 §
högskoleförordningen (1993:100) i tillämpliga delar.
Förordning (2010:1358).

8 § Har upphävts genom förordning (2010:1358).

9 § Vid anställning av en professor ska styrelsen hämta in
yttrande från minst tre personer som är särskilt förtrogna med
anställningens ämnesområde. Högst en av dessa får vara anställd
vid institutet. Både män och kvinnor ska vara representerade,
om inte synnerliga skäl talar emot det.

Institutets forskningschefskollegium ska få tillfälle att yttra
sig i ärendet.

Var och en av de personer som avses i första stycket ska lämna
ett skriftligt yttrande till styrelsen. Yttrandet ska innehålla
en redogörelse för skickligheten hos de sökande som främst bör
komma i fråga för anställning, ordningen mellan dem samt en
motivering av valet. De sökande ska få tillfälle att yttra sig
över de sakkunnigas yttranden.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 § Institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Institutet ska inte tillämpa 29 § om ärendeförteckning i
myndighetsförordningen (2007:515).