Förordning (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

SFS nr
2007:971
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1174

Uppgifter

1 § Åklagarmyndigheten ansvarar för åklagarverksamheten i
landet med undantag för den åklagarverksamhet som
Ekobrottsmyndigheten ska bedriva enligt förordningen (2007:972)
med instruktion för Ekobrottsmyndigheten.
Åklagarmyndigheten ansvarar även för den svenska
åklagarverksamheten vid Eurojust.

Åklagarmyndigheten ska ta emot och vidarebefordra
framställningar från enskilda om rätt till information m.m. om
Eurojusts personuppgiftsbehandling enligt artikel 19 i rådets
beslut nr 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av
Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet.
Förordning (2012:472).

2 § Har upphävts genom förordning (2013:244).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

4 § Hos riksåklagaren ska det finnas ett kansli som biträder
riksåklagaren i hans eller hennes uppgifter.

5 § Vid Åklagarmyndigheten ska det på central nivå finnas
utvecklingscentrum som inom särskilda ansvarsområden ansvarar
för kontroll, analys och utveckling av åklagarverksamheten.

6 § Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas det antal
åklagarkammare som myndigheten beslutar. Beslut om
inrättande, upphörande och lokalisering av en åklagarkammare
fattas efter samråd med Ekobrottsmyndigheten,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Domstolsverket och
Kriminalvården. Åklagarmyndigheten ska även i övrigt samråda
med Polismyndigheten och, i förekommande fall,
Säkerhetspolisen inför viktigare förändringar i verksamheten
som kan komma att påverka polisverksamheten.
Förordning (2014:1174).

Särskilda organ

7 § Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas ett insynsråd som
består av högst åtta ledamöter. Förordning (2009:1607).

Tjänsteförslagsnämnden

8 § Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas en
tjänsteförslagsnämnd som består av en ordförande och högst
nio andra ledamöter. En av ledamöterna är vice ordförande.
För varje annan ledamot än ordföranden ska det finnas en
ersättare.

Nämnden ska ge råd i ärenden om anställning av åklagare där
Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten beslutar, med
undantag för ärenden om anställning av överåklagare och vice
överåklagare samt anställningsärenden enligt 20 §
åklagarförordningen (2004:1265). Förordning (2010:73).

9 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. När ärenden av principiell natur eller
annars av större vikt handläggs bör samtliga ledamöter vara
närvarande. Förordning (2009:1607).

10 § Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i
tjänsteförslagsnämnden och deras ersättare utses av regeringen
för en tid av högst tre år. Förordning (2009:1607).

Anställningar och uppdrag

11 § Riksåklagaren är myndighetschef. Ställföreträdande chef är
vice riksåklagaren. Förordning (2009:1607).

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2009:1607).

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2009:1607).

Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet

14 § Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap.
rättegångsbalken och åklagarförordningen (2004:1265).
Förordning (2009:1607).

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska enbart tillämpas på myndigheten i administrativa ärenden:

20 § om föredragning,

21 § om myndighetens beslut,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

29 § om ärendeförteckning.
Förordning (2009:1607).

16 § Ny beteckning 14 § genom förordning (2009:1607).

17 § Ny beteckning 15 § genom förordning (2009:1607).