Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

SFS nr
2007:972
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1309

Uppgifter

1 § Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som ansvarar
för bekämpning av ekonomisk brottslighet i den omfattning som
avses i denna förordning.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordning och andra
åtgärder mot ekonomisk brottslighet, såsom att följa och
analysera utvecklingen och rättstillämpningen när det gäller
ekonomisk brottslighet och utarbeta förslag till åtgärder.
Förordning (2013:243).

2 § Vid Ekobrottsmyndigheten handläggs följande mål.

1. Mål som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen
(1971:69) och aktiebolagslagen (2005:551).

2. Mål som avser 9 kap. 1–3 §§ brottsbalken, om gärningen rör
EU:s finansiella intressen, och 9 kap. 3 a § brottsbalken.

3. Mål som avser lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

4. Mål som avser lagen (2013:385) om ingripande mot
marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

5. Mål vars handläggning annars ställer särskilda krav på
kännedom om finansiella förhållanden,
näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande.

6. Mål som lämpligen bör handläggas vid Ekobrottsmyndigheten
med hänsyn främst till att målen rör kvalificerad ekonomisk
brottslighet som har nationell utbredning eller
internationell anknytning eller är av principiell natur eller
av stor omfattning. Sådana mål får övertas av
Ekobrottsmyndigheten efter framställning från
Åklagarmyndigheten.

Mål som avses i första stycket 1–5 och som 2 eller 4 §
förordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott
av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare
är tillämplig på, eller mål som rör brott av anställda inom
Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten, handläggs dock
vid Åklagarmyndigheten.

Om ett mål rör både brottslighet som avses i första stycket
och annan brottslighet (blandad brottslighet), handläggs
målet vid den åklagarmyndig-het där det med hänsyn till
omständigheterna är lämpligast.

Är det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av
riksåklagaren. Förordning (2014:1175).

3 § Ekobrottsmyndigheten ska bedriva brottsförebyggande
arbete som avser ekonomisk brottslighet. I detta ingår att
lämna information om den ekonomiska brottsligheten till andra
myndigheter, till kommuner, näringsliv och organisationer och
till allmänheten. Förordning (2013:243).

4 § Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av de
nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan
oegentlig och ineffektiv hantering och användning av
EU-relaterade medel i landet.

Ekobrottsmyndigheten ska vara sambandscentral för
bedrägeribekämpning i frågor som rör Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning (Olaf). Förordning (2014:1309).

5 § Ekobrottsmyndigheten ska vara nationellt kontor för
återvinning av tillgångar enligt rådets beslut 2007/845/RIF av
den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas kontor
för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och
identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott.
Förordning (2013:243).

5 a § Ny beteckning 5 § genom förordning (2013:243).

6 § Har upphävts genom förordning (2013:243).

Samverkan

7 § Polismyndigheten är skyldig att ställa polismän till
förfogande för polisverksamhet som bedrivs vid
Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som polismännen
deltar i vid myndigheten, med undantag för åtgärder i
verksamheten som enligt lag eller annan författning endast
får utföras av anställda vid Polismyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten ska i samråd
bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan
mellan myndigheterna. Förordning (2014:1175).

8 § Personal från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten,
Tullverket och andra myndigheter är placerade vid
Ekobrottsmyndigheten i den utsträckning som
Ekobrottsmyndigheten och respektive myndighet kommer överens
om.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst åtta ledamöter.

Organisation

11 § Vid Ekobrottsmyndigheten ska det finnas det antal
åklagarkammare som myndigheten beslutar.

Anställningar och uppdrag

12 § Generaldirektören är myndighetschef.
Förordning (2009:1560).

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet

15 § Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap.
rättegångsbalken och åklagarförordningen (2004:1265).

Särskilda organ

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen

16 § Vid Ekobrottsmyndigheten ska det finnas ett råd, Rådet för
skydd av EU:s finansiella intressen, som ska främja en effektiv
och korrekt användning av EU-relaterade medel och åtgärder mot
bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana
medel i landet. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets
kanslifunktioner. Förordning (2008:119).

17 § Rådet ska

– främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka
effektiviteten när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda
och vidta åtgärder vid misstanke om felaktig användning av EU-
relaterade medel,

– följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt föreslå eller
initiera åtgärder för att upprätthålla skyddet för EU:s
finansiella intressen,

– vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte,

– analysera och utvärdera insatserna på området.
Förordning (2008:119).

17 a § Rådet ska senast den 15 mars vart tredje år till
regeringen lämna en rapport avseende skyddet av EU:s
finansiella intressen i Sverige. Av rapporten ska det framgå
vilka åtgärder som har vidtagits för att främja en effektiv och
korrekt hantering av EU-relaterade medel och för att samordna
berörda myndigheters insatser mot bedrägerier, missbruk och
annan oegentlig hantering av sådana medel. I rapporten ska
också redovisas hur rådets arbete utvecklats samt hur rådet
avser att bedriva sitt arbete de tre därefter kommande åren.

Om det i tiden mellan rådets rapporter framkommer uppgifter som
direkt bör komma till regeringens kännedom ska detta
rapporteras särskilt. Förordning (2008:119).

18 § I rådet ingår företrädare för Ekobrottsmyndigheten,
Polismyndigheten, Tullverket, Ekonomistyrningsverket, Statens
jordbruksverk, Länsstyrelsen i Västerbottens län,
Migrationsverket, Tillväxtverket och Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige. Varje myndighet i rådet ska utse en
ledamot och en ersättare för honom eller henne.
Ekobrottsmyndighetens ledamot är ordförande i rådet.

Rådet får vid behov utse en eller flera ledamöter med
särskild sakkunskap som ska medverka i rådets arbete i den
utsträckning som ordföranden bestämmer. Rådets sammansättning
ska vara sådan att den främjar utvecklingen av en högt
kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter och
andra aktörer på området. Förordning (2014:1175).

Undantag från myndighetsförordningen

19 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska enbart tillämpas på myndigheten i administrativa ärenden:

20 § om föredragning,

21 § om myndighetens beslut,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

29 § om ärendeförteckning.

Övergångsbestämmelser

2008:119

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

2. Rapportering enligt 17 a § första stycket ska ske första
gången år 2010.