Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

SFS nr
2007:975
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:277

Uppgifter

1 § Datainspektionens uppgift är att verka för att människor
skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom
behandling av personuppgifter och för att god sed iakttas i
kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Myndigheten ska särskilt inrikta sin verksamhet på att
informera om gällande regler samt ge råd och hjälp åt
personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Myndigheten ska följa och beskriva utvecklingen på IT-området
när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik.

2 § I 2 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) finns
bestämmelser om myndighetens uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204).

I 1–3 §§ kameraövervakningsförordningen (2013:463) finns
bestämmelser om myndighetens uppgifter enligt
kameraövervakningslagen (2013:460). Förordning (2013:465).

2 a § Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt
kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen
(1974:182).

Myndigheten är tillsynsmyndighet enligt artikel 28 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24
oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter, ändrat genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1882/2003. Förordning (2013:465).

3 § Myndigheten fullgör de förpliktelser som nämns i artikel 13
i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk
databehandling av personuppgifter när det gäller att lämna
uppgifter till behörig myndighet i en stat som är ansluten till
konventionen.

3 a § Myndigheten är behörig myndighet för kontroll och
intygande av att sådana system för insamling av
stödförklaringar via internet som används för lagring i Sverige
uppfyller de krav som följer av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om
medborgarinitiativet. Förordning (2012:73).

3 b § Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som avses i
artiklarna 15 och 16 i avtalet mellan Europeiska unionen och
Amerikas förenta stater om behandling och överföring av
uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från
Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med
programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP).
Förordning (2014:244).

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

– artikel 114 i konventionen om tillämpning av
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen),

– artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november
2009 om användning av informationsteknik för tulländamål
(TIS-rådsbeslutet),

– artikel 33 i rådets beslut av den 6 april 2009 om
inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol),

– artikel 30.5 i rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni
2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt
för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande
brottslighet (Prümrådsbeslutet),

– artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för
viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av
uppgifter om viseringar för kortare vistelse
(VIS-förordningen), och

– artikel 7.1 och 7.2 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om underlättande
av ett gränsöverskridande informationsutbyte om
trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet).
Förordning (2014:130).

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

– artikel 114 i konventionen om tillämpning av
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen),

– artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november
2009 om användning av informationsteknik för tulländamål
(TIS-rådsbeslutet),

– artikel 33 i rådets beslut av den 6 april 2009 om
inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol),

– artikel 30.5 i rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni
2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt
för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande
brottslighet (Prümrådsbeslutet),

– artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för
viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av
uppgifter om viseringar för kortare vistelse
(VIS-förordningen),

– artikel 7.1 och 7.2 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om underlättande
av ett gränsöverskridande informationsutbyte om
trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet),

– artikel 8.5 i rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni
2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar
(VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter
och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda
terroristbrott och andra grova brott (VIS-rådsbeslutet),
och

– artikel 25.1 i rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27
november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom
ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
(dataskyddsrambeslutet). Förordning (2015:277).

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst sju ledamöter. Förordning (2012:37).

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Övergångsbestämmelser

2007:975

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen
ska upphöra att gälla.

2. Bestämmelserna i 1 § i den upphävda förordningen (1988:912)
med instruktion för Datainspektionen gäller dock fortfarande i
Datainspektionens verksamhet i de fall datalagen (1973:289) ska
tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till personuppgiftslagen (1998:204).