Förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

SFS nr
2007:976
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:164

Uppgifter

1 § Rättsmedicinalverket ansvarar för rättspsykiatrisk,
rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet i den
utsträckning sådana frågor inte ska handläggas av någon annan
statlig myndighet.

2 § Myndigheten ska särskilt ansvara för

1. rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg
som avses i 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning
i brottmål, m.m.,

2. rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska
undersökningar,

3. verksamhet med utfärdande av sådana intyg som avses i
lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,

4. rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol,
länsstyrelse, allmän åklagare, Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen,

5. rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar,

6. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter
och enskilda,

7. internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,

8. utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för
verksamheten, och

9. utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt
lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.
Förordning (2014:1176).

3 § Myndigheten får utföra uppdrag inom sitt ansvarsområde om
verksamheten i övrigt medger det. Förordning (2013:820).

3 a § Rättsmedicinalverket får ta ut avgifter för verksamhet
som avses i 2 § 5 och 3 §. I 10 § lagen (2005:225) om
rättsintyg i anledning av brott föreskrivs att
Rättsmedicinalverket ska ta ut avgift av den myndighet som
har beslutat att inhämta ett rättsintyg om detta har
utfärdats av sådan läkare som avses i 2 § första stycket den
lagen.

Rättsmedicinalverket får besluta om avgifternas storlek och
disponera avgiftsintäkterna från dessa.
Förordning (2013:820).

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst sex ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 § Anställning inom myndigheten som är förenad med en
professur inom högskolan beslutas på det sätt som gäller för
professuren. Innan den berörda tjänsteförslagsnämnden inom
högskolan ger förslag, ska nämnden samråda med
Rättsmedicinalverket. En förenad anställning får endast ges
till den som är behörig till båda anställningarna.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Rätt att meddela föreskrifter

10 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om krav på
särskild läkarkompetens för att utföra en sådan rättsmedicinsk
undersökning som avses i lagen (1995:832) om obduktion m.m.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om förfarandet vid
sådan undersökning samt om protokoll och utlåtande över
undersökningen.

10 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om krav på
särskild läkarkompetens för att utföra en sådan
rättsmedicinsk undersökning som avses i lagen (1995:832) om
obduktion m.m.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om förfarandet vid
sådan undersökning samt om protokoll och utlåtande över
undersökningen.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma
författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga
1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).
Förordning (2015:164).