Förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten

SFS nr
2007:977
Departement/myndighet
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:74

Uppgifter

1 § Valmyndigheten ansvarar för frågor om val och
landsomfattande folkomröstningar.

2 § Myndigheten ska

– ansvara centralt för genomförandet av val och
folkomröstningar, och

– i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala
valmyndigheten har enligt lag eller förordning.

Myndigheten ska vidare vara behörig myndighet för kontroll och
intygande av antalet giltiga stödförklaringar som har gjorts
av unionsmedborgare från Sverige enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om
medborgarinitiativet. Förordning (2012:74).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre
andra ledamöter. För andra ledamöter än ordföranden och vice
ordföranden ska det finnas ersättare.

Organisation

5 § Vid nämnden ska det finnas ett kansli.

Anställningar och uppdrag

6 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

Ärendenas handläggning

7 § När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt
samtliga ledamöter i nämnden vara närvarande.

Myndigheten får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna
över till kanslichefen att avgöra brådskande ärenden. Sådana
beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Rätt att meddela föreskrifter

8 § Myndigheten får meddela de närmare föreskrifter som behövs
för verkställighet av

1. lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i
verksamhet med val och folkomröstningar,

2. folkomröstningslagen (1979:369), och

3. annan lag med föreskrifter om rådgivande folkomröstning i
hela landet.