Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning

SFS nr
2007:978
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:932

1 § Med hemlig rumsavlyssning avses i denna lag avlyssning
eller upptagning som

1. sker i hemlighet och med tekniskt hjälpmedel som är avsett
att återge ljud, och

2. avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar
vid sammanträde eller annan sammankomst, som allmänheten inte
har tillträde till.

2 § Hemlig rumsavlyssning får användas vid förundersökning om

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff
än fängelse i fyra år,

2. andra brott om det med hänsyn till omständigheterna kan
antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år
och det är fråga om

a) människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken,

b) våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller andra stycket
brottsbalken,

c) grovt sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket
brottsbalken,

d) våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra
stycket brottsbalken,

e) grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra
stycket brottsbalken,

f) grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6
kap. 8 § tredje stycket brottsbalken,

g) grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket
brottsbalken,

h) grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket
brottsbalken,

i) grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § femte
stycket brottsbalken,

j) grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § andra
stycket brottsbalken,

k) grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen
(1968:64), eller

l) grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen
(2000:1225) om straff för smuggling,

3. försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott
som avses i 1 eller 2, om sådan gärning är belagd med straff
och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att
gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år.
Lag (2010:402).

3 § Hemlig rumsavlyssning får användas endast om

1. någon är skäligen misstänkt för ett sådant brott som avses i
2 §,

2. åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, och

3. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt
som den innebär för den misstänkte eller för något annat
motstående intresse.

4 § Hemlig rumsavlyssning får endast avse en plats där det
finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att
uppehålla sig. Avser åtgärden någon annan stadigvarande bostad
än den misstänktes bostad, får hemlig rumsavlyssning användas
endast om det finns synnerlig anledning att anta att den
misstänkte kommer att uppehålla sig där.

Hemlig rumsavlyssning får inte avse

1. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt
avsedd att användas för verksamhet för vilken tystnadsplikt
gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap.
3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

2. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt
avsedd att användas för verksamhet som bedrivs av advokater,
läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,
psykoterapeuter eller familjerådgivare enligt socialtjänstlagen
(2001:453), eller

3. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt
avsedd att användas av präster inom trossamfund eller av dem,
som har motsvarande ställning inom ett sådant samfund, för bikt
eller enskild själavård.

5 § Hemlig rumsavlyssning får inte avse samtal eller annat tal
där någon som yttrar sig, på grund av bestämmelserna i 36 kap.
5 § andra-sjätte styckena rättegångsbalken, inte skulle ha
kunnat höras som vittne om det som har sagts eller på annat
sätt framkommit. Om det under rumsavlyssningen framgår att det
är fråga om ett sådant samtal eller sådant tal, ska
avlyssningen omedelbart avbrytas.

En upptagning eller uppteckning som innehåller samtal eller tal
som inte får omfattas av hemlig rumsavlyssning ska i dessa
delar omedelbart förstöras.

6 § Vid hemlig rumsavlyssning får den verkställande
myndigheten, efter särskilt tillstånd, i hemlighet bereda sig
tillträde till och installera tekniska hjälpmedel på en plats
som annars skyddas mot intrång. Ett sådant tillstånd får endast
avse den plats som ska avlyssnas.

7 § Frågor om hemlig rumsavlyssning prövas av rätten efter
ansökan av åklagare. Vid handläggningen gäller vad som
föreskrivs i 27 kap. 26 och 27 §§, 28 § första och tredje
styckena samt 29 och 30 §§ rättegångsbalken.

8 § Ett beslut att tillåta hemlig rumsavlyssning ska innehålla
uppgifter om vem som är skäligen misstänkt för brottet samt den
plats tillståndet gäller. Om tillståndet är förenat med ett
särskilt tillstånd enligt 6 § att få tillträde till platsen för
att installera tekniska hjälpmedel, ska det anges särskilt i
beslutet.

I beslutet ska det också anges under vilken tid tillståndet
gäller. Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt och får
inte överstiga en månad från dagen för beslutet. Rätten ska
också i övrigt föreskriva villkor för att tillgodose intresset
av att enskildas personliga integritet inte i onödan kränks.

9 § Vid verkställande av beslut om hemlig rumsavlyssning får
olägenhet eller skada inte förorsakas utöver vad som är absolut
nödvändigt.

10 § Om det inte längre finns skäl för ett beslut om hemlig
rumsavlyssning, ska åklagaren eller rätten omedelbart häva
beslutet.

11 § Om ett tekniskt hjälpmedel har installerats med stöd av
ett tillstånd enligt 6 §, ska hjälpmedlet återtas eller göras
obrukbart så snart som möjligt efter det att tiden för
tillståndet har gått ut eller tillståndet hävts.

12 § Om det vid hemlig rumsavlyssning har kommit fram uppgifter
om ett annat brott än det som har legat till grund för beslutet
om hemlig rumsavlyssning, får uppgifterna användas för att
utreda brottet endast om det är fråga om ett sådant brott som
avses i 2 §.

Om det har kommit fram uppgifter om ett förestående brott, får
uppgifterna användas för att förhindra brottet.

13 § En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig
rumsavlyssning ska granskas snarast möjligt. I fråga om sådan
granskning tillämpas 27 kap. 12 § första stycket
rättegångsbalken.

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av
betydelse för utredning av brott som avses i 2 §, bevaras till
dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om
åtal har väckts, målet har avgjorts slutligt. I de delar
upptagningarna och uppteckningarna är av betydelse för att
förhindra förestående brott ska de bevaras så länge det behövs
för detta ändamål. De ska därefter förstöras.

Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande
myndigheter behandla uppgifter från upptagningar och
uppteckningar som rör brott som avses i 2 § eller förestående
brott i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet i lag.

14 § Rättens beslut i frågor om hemlig rumsavlyssning får
verkställas omedelbart.

I fråga om överklagande av rättens beslut enligt denna lag
tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av
rättens beslut i brottmål i fråga om en åtgärd som avses i 25-
28 kap. samma balk.

15 § Den som är eller har varit misstänkt för brott ska
underrättas om hemlig rumsavlyssning som han eller hon har
utsatts för. Om avlyssningen har avsett en plats som innehas av
någon annan än den misstänkte, ska även innehavaren
underrättas. I fråga om sådan underrättelse, tidpunkten för
underrättelsen och undantag från underrättelseskyldigheten
tillämpas 27 kap. 31 § andra och tredje styckena, 32 och 33 §§
rättegångsbalken. Underrättelsen ska även innehålla uppgift om
platsen för åtgärden.

Vad som sägs i första stycket om underrättelse till innehavare
av den avlyssnade platsen gäller inte om allmänheten har
tillträde till platsen.