Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

SFS nr
2007:979
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1421

1 § Tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation enligt 27 kap. 18 § första stycket
rättegångsbalken, hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation enligt 27 kap. 19 § första och andra styckena
rättegångsbalken eller hemlig kameraövervakning enligt 27
kap. 20 a § första stycket rättegångsbalken får meddelas om
det med hänsyn till omständigheterna finns en påtaglig risk
för att en person kommer att utöva brottslig verksamhet som
innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 §
brottsbalken,

2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse,
kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage
enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om
brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot
medborgerlig frihet enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 §
brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri,
grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller grov
olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande
makt eller mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller 8 §
eller 10 § andra stycket, 10 a § andra stycket eller 10 b §
andra stycket brottsbalken,

5. företagsspioneri enligt 3 § lagen (1990:409) om skydd för
företagshemligheter, om det finns anledning att anta att den
brottsliga verksamheten kommer att utövas på uppdrag av eller
understödjas av en främmande makt eller av någon som kommer
att agera för en främmande makts räkning,

6. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott, grovt brott enligt 3 § andra stycket lagen
(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 § lagen
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt
allvarlig brottslighet, eller

7. mord, dråp, grov misshandel, människorov eller olaga
frihetsberövande enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 §
eller 2 § första stycket brottsbalken i avsikt att påverka
offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver
nyhetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller
avstå från att vidta en åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

Tillstånd enligt första stycket får också meddelas om det
finns en påtaglig risk för att det inom en organisation eller
grupp kommer att utövas brottslig verksamhet som avses i
första stycket och det kan befaras att en person som tillhör
eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer
att främja denna verksamhet. Lag (2014:1421).

2 § Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation enligt 1 § får
endast avse

1. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss
elektronisk kommunikationsutrustning som under den tid
tillståndet avser innehas eller har innehafts av den person
som avses i 1 § eller annars kan antas ha använts eller komma
att användas av honom eller henne, eller

2. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss
elektronisk kommunikationsutrustning som det finns synnerlig
anledning att anta att den person som avses i 1 § under den
tid tillståndet avser har kontaktat eller kommer att
kontakta.

Avlyssning eller övervakning får inte avse meddelanden som
endast överförs eller har överförts i ett elektroniskt
kommunikationsnät som med hänsyn till sin begränsade
omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara av
mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt.
Lag (2014:1421).

3 § Hemlig kameraövervakning enligt 1 § får endast avse

1. en plats där den person som avses i 1 § kan antas komma
att uppehålla sig, eller

2. en plats där den brottsliga verksamheten som avses i 1 §
kan antas komma att utövas eller en nära omgivning till denna
plats. Lag (2014:1421).

4 § Under de förutsättningar som anges i 1 § får tillstånd
meddelas att undersöka, öppna och granska brev, telegram, paket
eller andra försändelser som finns hos ett befordringsföretag.

I det tillstånd som avses i första stycket kan rätten förordna
att en försändelse som avses i tillståndet och som ankommer
till ett befordringsföretag ska hållas kvar till dess att den
närmare har undersökts, öppnats eller granskats. Förordnandet
ska innehålla en underrättelse om att meddelande om åtgärden
inte får lämnas till avsändaren, mottagaren eller någon annan,
utan tillstånd av den som har begärt åtgärden.

5 § Tillstånd enligt denna lag får meddelas endast om

1. åtgärden är av synnerlig vikt för att förhindra sådan
brottslig verksamhet som avses i 1 §, och

2. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt
som åtgärden innebär för den som avses i 1 § eller för något
annat motstående intresse.

6 § Frågan om tillstånd till tvångsmedel enligt 1–5 §§ prövas
av Stockholms tingsrätt. Frågan tas upp på ansökan av
åklagaren.

Vid tillståndsprövningen ska vad som föreskrivs om offentliga
ombud i 27 kap. 26–30 §§ rättegångsbalken tillämpas.
Lag (2014:1421).

6 a § Om det kan befaras att inhämtande av rättens tillstånd
enligt 6 § skulle medföra en fördröjning av väsentlig
betydelse för möjligheterna att förhindra den brottsliga
verksamheten, får tillstånd till åtgärden ges av åklagaren i
avvaktan på rättens beslut.

Om åklagaren har lämnat tillstånd enligt första stycket, ska
han eller hon utan dröjsmål skriftligt anmäla beslutet hos
rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden anges. Rätten ska
skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att det inte finns
skäl för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

Om åklagarens beslut har verkställts innan rätten gjort en
prövning som avses i andra stycket, ska rätten pröva om det
funnits skäl för åtgärden. Om rätten finner att det saknats
sådana skäl, får de inhämtade uppgifterna inte användas i en
brottsutredning till nackdel för den som har omfattats av
avlyssningen eller övervakningen, eller för någon annan som
uppgifterna avser. Lag (2014:1421).

7 § Den tid under vilken ett beslut om tillstånd gäller får
inte bestämmas längre än nödvändigt och får, i fråga om tid
efter beslutet, inte överstiga en månad från dagen för
beslutet.

8 § I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det
anges
1. vilket eller vilka tvångsmedel som får användas,

2. vilken eller vilka av punkterna i 1 § första stycket 1–7
som ligger till grund för tillståndet, och

3. under vilken tid tillståndet gäller.

I ett beslut om tillstånd till hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation ska det, förutom de uppgifter som
framgår av första stycket, anges

1. vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken
elektronisk kommunikationsutrustning tillståndet avser, och

2. om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga
elektroniska kommunikationsnät.

I ett beslut om tillstånd till hemlig kameraövervakning ska,
förutom de uppgifter som framgår av första stycket, den plats
anges som tillståndet avser.

I ett beslut om tillstånd till tvångsmedel ska det, när det
finns skäl till detta, också i övrigt anges villkor för att
tillgodose intresset av att enskildas personliga integritet
inte kränks i onödan. Lag (2014:1421).

9 § Vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får de
tekniska hjälpmedel som behövs för avlyssningen eller
övervakningen användas. Lag (2012:286).

10 § tvångsmedelsanvändning enligt denna lag, ska åklagaren eller
rätten omedelbart häva beslutet om tillstånd.
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska omedelbart
underrätta åklagaren om omständigheter som har betydelse för
om beslutet ska hävas. Lag (2014:1421).

11 § Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får inte
ske av telefonsamtal eller andra meddelanden där den som
yttrar sig inte skulle ha kunnat höras som vittne, enligt 36
kap. 5 § andra–sjätte styckena rättegångsbalken, om det som
har sagts eller på annat sätt framkommit. Om det av
avlyssningen framgår att det är fråga om ett sådant samtal
eller meddelande, ska avlyssningen omedelbart avbrytas.

Upptagningar och uppteckningar från en hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation ska, i den utsträckning de omfattas
av förbudet, omedelbart förstöras. Lag (2012:286).

12 § Om det vid tvångsmedelsanvändning enligt denna lag har
kommit fram uppgifter om annan förestående brottslig
verksamhet än den som omfattas av tillstånd enligt 1 §, får
uppgifterna användas för att förhindra brott.

Om det har kommit fram uppgifter om brott, får uppgifterna
användas för att utreda brottet endast om det är fråga om

1. brott som anges i 1 § eller försök, förberedelse eller
stämpling till ett sådant brott, om en sådan gärning är
belagd med straff, eller

2. annat brott, om det är föreskrivet fängelse i tre år eller
däröver för brottet. Lag (2014:1421).

13 § En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid
hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig
kameraövervakning ska granskas snarast möjligt. Granskningen
får utföras endast av rätten, en åklagare, Säkerhetspolisen
eller Polismyndigheten. Efter anvisning av rätten, en
åklagare eller någon av de nämnda myndigheterna får
granskningen utföras även av en sakkunnig eller någon annan
som har anlitats i ärendet.

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av
betydelse för att förhindra förestående brott, bevaras så
länge det behövs för att förhindra brott. I de delar
upptagningarna och uppteckningarna innehåller sådana
uppgifter om brott som enligt 12 § får användas för att
utreda brott ska de bevaras till dess att förundersökningen
har lagts ned eller avslutats eller, om åtal har väckts,
målet har avgjorts slutligt. De ska därefter förstöras.

Trots andra stycket får brottsutredande myndigheter behandla
uppgifter från upptagningar och uppteckningar i enlighet med
vad som är särskilt föreskrivet i lag om uppgifterna rör
förestående brott eller brott som avses i 12 § andra
stycket. Lag (2014:1421).

14 § En försändelse som omfattas av tillstånd enligt 4 § får
undersökas, öppnas eller granskas av rätten, en åklagare,
Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten. Efter anvisning av
rätten, en åklagare eller någon av de nämnda myndigheterna
får granskningen utföras även av en sakkunnig eller någon
annan som har anlitats i ärendet. Försändelsen ska undersökas
snarast möjligt. När undersökningen har slutförts, ska en
försändelse som finns hos ett befordringsföretag sändas till
den som försändelsen är ställd till, om försändelsen inte tas
i beslag. Lag (2014:1421).

15 § Rättens beslut i frågor om tvångsmedelsanvändning enligt
denna lag får verkställas omedelbart.

På förfarandet enligt denna lag tillämpas reglerna i
rättegångsbalken om handläggning vid domstol av frågor om
tvångsmedel i brottmål och om överklagande av beslut i sådana
frågor, om inte annat sägs i denna lag. Handläggningen ska ske
skyndsamt.

16 § Den som har varit utsatt för en åtgärd enligt 1 § första
stycket 7 ska underrättas om åtgärden. Om åtgärden har avsett
ett telefonnummer eller annan adress, en viss elektronisk
kommunikationsutrustning eller en plats som innehas av någon
annan, ska även han eller hon underrättas. Vid hemlig
kameraövervakning behöver dock innehavaren av en plats som
allmänheten har tillträde till inte underrättas.

Underrättelsen ska lämnas så snart det kan ske efter det att
det ärende som åtgärden vidtogs i avslutades.

En underrättelse behöver inte lämnas till den som redan har
fått del av eller tillgång till uppgifterna. En underrättelse
behöver inte heller lämnas om den med hänsyn till
omständigheterna uppenbart är utan betydelse. Lag (2014:1421).

17 § En underrättelse enligt 16 § ska innehålla uppgifter om
vilket tvångsmedel som har använts och om tiden för åtgärden.
Vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation ska underrättelsen
även innehålla uppgift om vilket telefonnummer eller annan
adress eller vilken elektronisk kommunikationsutrustning som
åtgärden har avsett. Vid hemlig kameraövervakning ska
underrättelsen även innehålla en uppgift om vilken plats som
har övervakats. Den som har varit utsatt för en åtgärd enligt
1 § första stycket 7 ska få uppgift om vilken misstanke som
har legat till grund för åtgärden. Den som inte är eller har
varit misstänkt ska få uppgift om detta. Lag (2014:1421).

18 § Om det gäller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 §, 18
kap. 1, 2 eller 3 § eller 35 kap. 1 eller 2 § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) för uppgifter som avses i 17 §,
ska en underrättelse enligt 16 § skjutas upp till dess att
sekretess inte längre gäller.

Har det på grund av sekretess enligt första stycket inte
kunnat lämnas någon underrättelse inom ett år från det att
det ärende i vilket åtgärden vidtogs avslutades, får
underrättelsen underlåtas. Lag (2009:523).

Övergångsbestämmelser

2007:979

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till
och med den 31 december 2010.

2. Tillstånd till hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning för tid före rättens beslut får inte avse tid
före ikraftträdandet.

2014:1421

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om användning och
behandling av uppgifter som vid tvångsmedelsanvändning enligt
denna lag har kommit fram om något annat brott eller någon
annan brottslig verksamhet än som omfattats av tillstånd
enligt lagen, om uppgifterna har samlats in före den 1
januari 2015.