Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

SFS nr
2007:980
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:652

1 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) ska
utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning
av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter
och därmed sammanhängande verksamhet.

Nämnden ska även utöva tillsyn över den behandling av
personuppgifter enligt polisdatalagen (2010:361) och lagen
(2010:362) om polisens allmänna spaningsregister som utförs
av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och
Ekobrottsmyndigheten. När det gäller Säkerhetspolisen ska
tillsynen även avse behandling enligt polisdatalagen
(1998:622). Tillsynen ska särskilt avse sådan behandling som
avses i 2 kap. 10 § polisdatalagen (2010:361) och 5 §
polisdatalagen (1998:622) samt 12 § lagen om polisens
allmänna spaningsregister.

Tillsynen ska särskilt syfta till att säkerställa att
verksamhet enligt första och andra styckena bedrivs i
enlighet med lag eller annan författning. Lag (2014:652).

2 § Nämnden skall utöva sin tillsyn genom inspektioner och
andra undersökningar.

Nämnden får uttala sig om konstaterade förhållanden och sin
uppfattning om behov av förändringar i verksamheten och skall
verka för att brister i lag eller annan författning avhjälps.

3 § Nämnden är skyldig att på begäran av en enskild kontrollera
om han eller hon har utsatts för sådana tvångsmedel eller varit
föremål för sådan personuppgiftsbehandling som avses i 1 § och
om användningen av tvångsmedel och därmed sammanhängande
verksamhet eller behandlingen av personuppgifter har skett i
enlighet med lag eller annan författning. Nämnden skall
underrätta den enskilde om att kontrollen har utförts.

4 § Nämnden har rätt att av förvaltningsmyndigheter som
omfattas av tillsynen få de uppgifter och det biträde som
nämnden begär. Även domstolar samt de förvaltningsmyndigheter
som inte omfattas av tillsynen är skyldiga att lämna nämnden de
uppgifter som den begär.

5 § Nämnden skall ha högst tio ledamöter.

Ledamöterna skall utses av regeringen för en bestämd tid, högst
fyra år. De skall med hänsyn till omdömesförmåga,
självständighet, laglydnad och övriga omständigheter vara
lämpliga för uppdraget. Ordföranden och vice ordföranden skall
vara eller ha varit ordinarie domare eller ha annan motsvarande
juridisk erfarenhet. Övriga ledamöter skall utses bland sådana
personer som har föreslagits av partigrupperna i riksdagen.

6 § Nämndens avgöranden får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2007:980

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Sådan kontroll som
avses i 3 § skall på begäran av en enskild omfatta även
förhållanden före ikraftträdandet.