Förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

SFS nr
2007:989
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:18

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om avskiljande
av studenter från högskoleutbildning inom ett universitet
eller en högskola som har staten som huvudman och som
omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Bestämmelser om avskiljande av studenter och om att en för
högskolan gemensam nämnd ska pröva frågor om avskiljande
finns i 4 kap. högskolelagen. Förordning (2013:18).

Förutsättningar för avskiljande

2 § En student får avskiljas från högskoleutbildning under de
villkor som anges i 4 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434).

Vad avskiljande innebär

3 § Ett beslut om avskiljande ska alltid innebära att studenten
tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.

Ett beslut om avskiljande ska också innebära att studenten
tills vidare inte får antas till eller fortsätta annan
utbildning av samma slag, om inte avskiljandenämnden beslutar
något annat.

Ett beslut om avskiljande innebär också att studenten tills
vidare inte får antas till eller fortsätta någon annan
högskoleutbildning, om det anges i beslutet.

Omprövning

4 § Ett beslut om avskiljande som avses i 3 § ska omprövas
tidigast två år efter det att beslutet meddelades, om den som
beslutet avser begär det skriftligen.

Vid en sådan omprövning gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna om avskiljande.

Upphävande av avskiljande

5 § När ett beslut om avskiljande upphävs, får studenten utan
ansökan återuppta utbildningen och tillgodoräkna sig den
utbildning som fullgjorts tidigare.

Högskolans avskiljandenämnd

6 § Frågor om avskiljande prövas av Högskolans
avskiljandenämnd.

Ärenden om avskiljande

Hur ärenden inleds

7 § Ärenden om avskiljande tas upp av nämnden endast efter
skriftlig anmälan från rektor för ett universitet eller en
högskola eller den som rektor har utsett.

Det universitetet eller den högskola som har gjort anmälan är
studentens motpart hos nämnden.

Fortsatt handläggning

8 § Har en fråga om avskiljande anmälts till nämnden, ska
studenten få del av anmälan och få tillfälle att yttra sig över
den.

9 § Nämnden ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.

Om studenten önskar lämna uppgifter muntligen inför nämnden,
bör studenten ges tillfälle till det.

10 § Den som på nämndens begäran har inställt sig till muntlig
förhandling får tillerkännas ersättning av allmänna medel för
kostnad för resa och uppehälle samt ersättning för förlorad
inkomst eller annan ekonomisk förlust, om nämnden finner att
han eller hon skäligen bör ersättas. Nämnden får bevilja
förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning
och förskott finns i förordningen (1982:805) om ersättning av
allmänna medel till vittnen, m.m.

Läkarundersökning

11 § Om det finns grundad anledning att anta att en student bör
avskiljas från högskoleutbildning, får nämnden vid behov begära
att studenten låter undersöka sig av den läkare som anvisas
honom eller henne.

Beslut om avskiljande före slutligt beslut

12 § Har nämnden begärt att studenten ska låta läkarundersöka
sig, får nämnden besluta att studenten ska avskiljas från
utbildningen i avvaktan på att ärendet kan avgöras slutligt.

13 § Även i annat fall än som avses i 12 § får nämnden, om det
finns särskilda skäl, besluta att studenten ska avskiljas från
utbildningen i avvaktan på att ärendet kan avgöras slutligt.

14 § Bestämmelserna i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223)
ska tilllämpas även på beslut enligt 12 och 13 §§.

Underlag för slutligt beslut i vissa fall

15 § Om studenten inte har inställt sig till läkarundersökning
inom ett år från det att nämnden begärde det, ska nämnden pröva
frågan om avskiljande på det material nämnden har tillgängligt.

Jäv

16 § För ledamöterna och ersättarna gäller bestämmelserna i 4
kap. rättegångsbalken om jäv mot domare.

Omröstning

17 § Vid omröstning i nämnden tillämpas bestämmelserna i 29
kap. rättegångsbalken om omröstning i brottmål. Ordföranden
säger dock sin mening först.

Övriga bestämmelser

18 § Nämndens beslut ska gälla omedelbart, om inte nämnden
bestämmer något annat.

19 § De läroanstalter och antagningsmyndigheter som berörs av
ett beslut om avskiljande eller ett beslut om upphävande av
avskiljande samt Centrala studiestödsnämnden ska genast
underrättas om beslutet.

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut än slutliga beslut om avskiljande som avses i 3 §
och beslut om interimistiskt avskiljande enligt 12 och 13 §§
får inte överklagas.

21 § Om ett beslut överklagas, är det lärosäte som avses i 7 §
studentens motpart hos domstolen.

Övergångsbestämmelser

2007:989

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (1987:915) om avskiljande av studenter från
högskoleutbildning ska upphöra att gälla.

2. De äldre bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om
ärenden om avskiljande som har kommit in till Högskolans
avskiljandenämnd före ikraftträdandet.