Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

SFS nr
2007:991
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:722

Uppgifter

1 § Överklagandenämnden för högskolan har till uppgift att
pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och
högskolornas område och inom yrkeshögskolan.
Förordning (2009:138).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av åtta ledamöter.

4 § Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit
ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska minst tre vara
jurister. Regeringen utser vice ordföranden.

Det ska finnas högst tre ersättare som kan träda in i nämnden
när någon annan ledamot än ordföranden har förhinder. En av
dessa ersättare ska vara jurist. Ersättarna utses av regeringen
för en bestämd tid.

Organisation

5 § Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler och sköter
administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt
nämnden. Förordning (2012:722).

Beslutförhet

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter, varav minst en jurist, är närvarande.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på nämnden:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete,

15 § om beslutförhet,

23 och 24 §§ om anställningar,

27 § om rätt att företräda staten vid domstol, och

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse.

Övergångsbestämmelser

2009:138

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för beslut inom kvalificerad
yrkesutbildning som bedrivs med stöd av punkten 2 eller 3 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(2009:128) om yrkeshögskolan.