Förordning (2007:993) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2008

SFS nr
2007:993
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
2007:1382
Upphävd
2008-01-01

Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen
(1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin
av cigaretter till 46 kronor per förpackning med 20 cigaretter.
Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse
fastställs till 1 krona och 18 öre per cigarett för år 2008.