Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SFS nr
2008:1002
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1555

Uppgifter

Verksamhetsområde

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för
frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar,
i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret.
Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller
en kris.

Myndigheten ska

1. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och
kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och
sårbarhetsreducerande åtgärder,

2. arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för
att förebygga och hantera olyckor och kriser,

3. bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,

4. följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och

5. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom
myndighetens ansvarsområde.

Förebyggande och förberedande arbete

2 § Myndigheten ska i samverkan med myndigheter, kommuner,
landsting, organisationer och företag identifiera och analysera
sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses
vara särskilt allvarliga. Myndigheten ska vidare tillsammans
med de ansvariga myndigheterna genomföra en övergripande
planering av åtgärder som bör vidtas. Myndigheten ska värdera,
sammanställa och rapportera resultatet av arbetet till
regeringen.

3 § Myndigheten ska, i enlighet med de föreskrifter som gäller
för området skydd mot olyckor, samordna och utveckla
verksamheten inom räddningstjänsten och när det gäller olycks-
och skadeförebyggande åtgärder.

Myndigheten ska samordna arbetet för barns och ungas säkerhet,
när det gäller att motverka olycksfall som leder till
personskador.

Myndigheten ska vidare verka för att förebyggande åtgärder mot
naturolyckor vidtas.

4 § Myndigheten ska utveckla och stärka samhällets förmåga att
förebygga och hantera oönskade händelser där farliga ämnen
ingår. Myndigheten har, i enlighet med de föreskrifter som
gäller för varje område, ansvar för uppgifter inom områdena
brandfarliga och explosiva varor, transporter på land av
farligt gods, åtgärder för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor samt sanering efter utsläpp av
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.

5 § Myndigheten ska se till att utbildning inom
krisberedskapsområdet tillhandahålls. Myndigheten ska därtill
genomföra övningar inom sitt ansvarsområde. Myndigheten ska vid
behov stödja Regeringskansliet i utbildnings- och
övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet.

Vidare ska myndigheten se till att ledningsmetoder, stödsystem
och materiel för räddningstjänst och krishantering utvecklas
och tillhandahålls.

6 § Har upphävts genom förordning (2010:1901).

Samordning och stöd vid olyckor och kriser

7 § Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i
samband med allvarliga olyckor och kriser samt stödja
samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris.
Myndigheten ska se till att berörda aktörer vid en kris får
tillfälle att

1. samordna krishanteringsåtgärderna,

2. samordna information till allmänhet och media,

3. effektivt använda samhällets samlade resurser och
internationella förstärkningsresurser, och

4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i
fråga om information och lägesbilder.

Myndigheten ska ha förmågan att bistå Regeringskansliet med
underlag och information i samband med allvarliga olyckor och
kriser.

8 § Myndigheten ska kunna medverka med insatser i Sveriges
internationella humanitära verksamhet och får delta i
räddnings- och katastrofinsatser vid katastrofer i andra
länder som fordrar omedelbara åtgärder. Myndigheten ska även
kunna stödja biståndsinsatser som avser humanitär
minhantering, stärkande av katastrofberedskap och tidig
återuppbyggnad efter katastrofer. Vidare ska myndigheten i
samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer
förbereda så att myndigheten, i en situation då många svenska
medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en
allvarlig olycka eller katastrof utanför Sverige, med kort
varsel i ett inledande skede kan stödja utlandsmyndigheter
och de nödställda.

Myndigheten får besluta om insatser enligt första stycket
endast under förutsättning att insatserna finansieras av
någon annan än myndigheten. Myndigheten ska före beslut om
insats informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om
de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör
bistånd ska myndigheten dessutom samråda med Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Myndigheten ska på regeringens uppdrag kunna stödja
internationella insatser inom civil konflikthantering.
Förordning (2014:1555).

9 § Myndigheten ska i förhållande till Europeiska
kommissionen vara Sveriges kontaktpunkt och behörig myndighet
för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets beslut
1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en
civilskyddsmekanism för unionen. Myndigheten ska ansvara för
de uppgifter som Sverige har och ska samordna det nationella
arbetet med att bygga upp och upprätthålla en insatsberedskap
enligt beslutet, med undantag för att fastställa moduler och
annan insatskapacitet som Sverige ställer till förfogande för
den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer.

Myndigheten får, i förhållande till de länder som deltar i
samarbetet inom ramen för Europaparlamentets och rådets
beslut

1. begära bistånd som rör räddningstjänst,

2. begära bistånd som rör annat än räddningstjänst om
biståndet finansieras av någon annan än myndigheten, eller

3. lämna bistånd, om biståndet finansieras av någon annan än
myndigheten.

Innan myndigheten beslutar om en insats enligt andra stycket
ska myndigheten informera Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser
att vidta.

När det gäller miljöräddningstjänst till sjöss är det enligt
12 § förordningen (2007:853) med instruktion för
Kustbevakningen i stället Kustbevakningen som ska begära
bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i
samarbetet inom ramen för beslutet. Förordning (2014:1555).

Uppföljning, utvärdering och lärande

10 § Myndigheten ska såväl områdesvis som på en övergripande
samhällsnivå följa upp och utvärdera krisberedskapen och bedöma
om vidtagna åtgärder fått önskad effekt.

Myndigheten ska kunna göra en samlad bedömning av
olycksutvecklingen och det säkerhetsarbete som är kopplat till
denna.

11 § Myndigheten ska se till att erfarenheter tas till vara
från inträffade olyckor och kriser. Till stöd för detta ska
myndigheten tillhandahålla tvärsektoriella och samlade bilder
och bedömningar samt utveckla kompetens och metodik inom
området som tillgodoser nationella, regionala och lokala behov.

Informationssäkerhet

11 a § Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med
samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma
omvärldsutvecklingen inom området. I detta ingår att lämna råd
och stöd i fråga om förebyggande arbete till andra statliga
myndigheter, kommuner och landsting samt företag och
organisationer. Myndigheten ska även rapportera till regeringen
om förhållanden på informationssäkerhetsområdet som kan leda
till behov av åtgärder inom olika nivåer och områden i
samhället.

Myndigheten ska vidare svara för att Sverige har en nationell
funktion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att
förebygga och hantera IT-incidenter. Myndigheten ska i detta
arbete

1. agera skyndsamt vid inträffade IT-incidenter genom att
sprida information samt vid behov arbeta med samordning av
åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller
lindra effekter av det inträffade,

2. samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom
informationssäkerhetsområdet, och

3. vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i
andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet
med dessa. Förordning (2010:1901).

Forskning och utveckling

12 § Myndigheten ska beställa, kvalitetssäkra och förmedla
forskning och utvecklingsarbete för skydd mot olyckor,
krisberedskap och civilt försvar.

Civilt försvar

13 § Myndigheten ska företräda det civila försvaret på central
nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila
och militära behov av samhällets resurser om inte något annat
följer av särskilda föreskrifter. Myndigheten ska se till att
nödvändiga åtgärder vidtas inom befolkningsskyddet.

Särskilda uppgifter

14 § Myndigheten ska, förutom genom insatser som avses i 8 §
första stycket tredje meningen, på regeringens uppdrag kunna
stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av en
större katastrof utomlands. Myndigheten ska i det
sammanhanget särskilt underlätta kontakterna mellan enskilda
och myndigheter, verka för samordning av myndigheters,
organisationers och övriga aktörers åtgärder, verka för
samordning av den offentliga informationen om den reglering
som har betydelse för dem som drabbats samt identifiera behov
av särskilda insatser. Förordning (2009:611).

14 a § Myndigheten ska upprätthålla en beredskap för att
besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter med
Svenska nationella ambulansflyget.

Myndigheten får, i samråd med Socialstyrelsen, besluta om
insatser med Svenska nationella ambulansflyget endast under
förutsättning att dessa finansieras av någon annan än
myndigheten och att nödvändiga resurser inte finns att tillgå
på annat sätt. Innan myndigheten beslutar om en insats ska
myndigheten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet)
om de åtgärder som myndigheten avser att vidta.
Förordning (2014:1555).

15 § Myndigheten ska tillsammans med andra berörda aktörer
verka för att skapa en sammanhållen information om skydd mot
olyckor, krisberedskap och totalförsvar samt om
säkerhetspolitik. Myndigheten ska vidare stärka samhällets
förmåga att hantera olyckor och kriser genom samverkan med
organisationer med uppgifter inom krisberedskapsområdet.

Myndigheten ska stödja medieföretagens beredskapsplanering.

16 § Myndigheten ska införa, förvalta och utveckla
radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-
systemet).

17 § Myndigheten ska vara behörig myndighet enligt artikel 56.3
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7
september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer i fråga om
det yrke som regleras i 3 kap. 10-12 §§ förordningen (2003:789)
om skydd mot olyckor.

17 a § Myndigheten ska vara Sveriges kontaktpunkt för skydd
av europeisk kritisk infrastruktur enligt artikel 10.1 i
rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om
identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk
infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av
denna. Förordning (2009:611).

17 b § Myndigheten ska vara behörig myndighet för frågor
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av
den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av
översvämningsrisker och ska ansvara för rapportering till
Europeiska gemenskapens kommission enligt artikel 15 i
direktivet. Förordning (2009:957).

18 § Myndigheten ska samordna deltagande för de svenska
myndigheter som bedriver verksamhet inom ramen för den civila
beredskapsdelen inom Nato/Partnerskap för fred-samarbetet.

18 a § Myndigheten ska verka för att det generationsmål för
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska rapportera till Naturvårdsverket och samråda
med verket om vilken rapportering som behövs.
Förordning (2011:482).

Myndighetsledning

19 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

20 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst tio ledamöter.

Särskilda organ

21 § Inom myndigheten finns en nämnd som ska pröva de frågor om
disciplinära åtgärder och avskiljande som regleras i
förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.

Nämnden består av myndighetschefen, chefen för den enhet som
berörs, en företrädare för de vid myndigheten anställda lärarna
samt chefsjuristen. De studerande har rätt att vara
representerade i nämnden med en ledamot. Den ledamot som
företräder lärarna ska utses och entledigas av den
arbetstagarorganisation som är den största med hänsyn till
antalet medlemmar bland den personalkategorin. Ledamoten ska
utses för två år. Den ledamot som representerar de studerande
ska utses för ett år.

Myndighetschefen är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför
när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav
chefsjuristen ska vara en, är närvarande.

Anställningar och uppdrag

22 § Generaldirektören är myndighetschef.

23 § Vid myndigheten finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

24 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

25 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

26 § Myndigheten ska ta ut avgifter för grundabonnemang och
tilläggstjänster som avser det gemensamma
radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-
systemet).

Regeringen beslutar om avgifternas storlek när det gäller
grundabonnemang för myndigheter med särskilt ansvar för
krisberedskap och höjd beredskap enligt förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Myndigheten
beslutar om övriga avgifters storlek. Förordning (2012:696).

27 § Myndigheten får åta sig att mot avgift utveckla och
förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner
och landsting. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.

28 § Myndigheten får ta ut avgifter för utbildningar som
myndigheten bedriver. Avgifter får inte tas ut för sådana
utbildningar som anges i 1 § förordningen (2003:477) om
utbildning i skydd mot olyckor, utbildningar som anpassats för
deltidsanställda brandmän eller utbildning som ger behörighet
att vara räddningsledare enligt 3 kap. 9 § förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor. Myndigheten beslutar om
avgifternas storlek.

29 § Myndigheten får, om verksamheten har anknytning till
myndighetens uppgifter, mot avgift tillhandahålla

1. internat- och restaurangtjänster,

2. konferenslokaler, och

3. boende för studerande inom myndighetens
utbildningsverksamhet.

Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.

30 § Inkomsterna från avgifter enligt 26-29 §§ disponeras av
myndigheten.