Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande

SFS nr
2008:1038
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2008-11-20

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av
den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt
småmålsförfarande.

Ansökan

2 § En ansökan som inleder ett europeiskt småmålsförfarande ges
in till tingsrätt.

Handläggning

3 § Om inte annat följer av bestämmelserna i förordning (EG) nr
861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande
eller av denna lag, ska de bestämmelser som gäller för sådana
tvistemål som avses i 1 kap. 3 d § första stycket
rättegångsbalken tillämpas i ett europeiskt småmålsförfarande.

4 § Vid tillämpningen av rättegångsbalken eller denna lag ska
en dom som har meddelats med stöd av artikel 7.3 i förordning
(EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt
småmålsförfarande anses vara en tredskodom.

En tredskodom ska delges parterna.

Återvinning och överklagande

5 § En ansökan om återvinning av en tredskodom ska ha kommit in
till tingsrätten inom en månad från den dag då parten delgavs
tredskodomen.

6 § Ett överklagande av en tingsrätts dom eller ett beslut som
är intaget i en sådan dom ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från den dag då parten delgavs domen.

Har ena parten överklagat tingsrättens dom får motparten,
utöver vad som följer av första stycket, överklaga domen inom
en vecka från den dag då överklagandetiden för den förstnämnda
parten gick ut.

Ett överklagande som avses i andra stycket förfaller, om det
första överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller.

Verkställighet

7 § Vid verkställighet av en dom som har meddelats i en annan
medlemsstat ska utsökningsbalkens bestämmelser om
verkställighet av en dom som har vunnit laga kraft tillämpas,
om inte annat följer av artikel 15, 21, 22 eller 23 i
förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt
småmålsförfarande.