Lag (2008:1048) om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.

SFS nr
2008:1048
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2008-11-27

1 § En kommun är skyldig att på begäran av länsstyrelsen i det
län där kommunen är belägen till länsstyrelsen lämna sådana
uppgifter från sitt arkiv om djurskyddsverksamhet och om
offentlig kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen
som kan antas vara av betydelse för länsstyrelsens verksamhet
inom dessa områden.