Lag (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.

SFS nr
2008:1049
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:708

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att
förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export
från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som
innehåller sådan päls.

De begrepp som används i denna lag har samma betydelse som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de föreskrifter som behövs som komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007.

Tillsyn

3 § Tillsyn över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1523/2007 utövas av Statens jordbruksverk
(tillsynsmyndigheten).

4 § Tillsynsmyndigheten har i den utsträckning som behövs för
tillsynen rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där
det finns skäl att misstänka att sådana varor som omfattas av
förbudet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1523/2007 förvaras eller bjuds ut till försäljning och där göra
undersökningar och ta prover.

Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

5 § Den som är föremål för tillsyn ska tillhandahålla den hjälp
som behövs för att tillsynen ska kunna genomföras.

6 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud
som behövs för att bestämmelserna i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1523/2007, den här lagen och de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska följas.

7 § Tillsynsmyndigheten får besluta om att ta hand om en vara
som har släppts ut på marknaden eller som uppenbart är avsedd
att släppas ut på marknaden i strid med förbudet i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007.
Tillsynsmyndighetens beslut gäller omedelbart, om inte
myndigheten bestämmer annat.

Tillsynsmyndigheten ska på ägarens bekostnad förstöra en vara
som tagits om hand när beslutet om omhändertagande vunnit laga
kraft.

Hjälp av Polismyndigheten

8 § Polismyndigheten ska lämna tillsynsmyndigheten den hjälp
som behövs vid tillsynen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2014:708).

Straff

9 § Till böter döms den som med uppsåt bryter mot
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007
genom att på marknaden släppa ut päls av katt eller hund eller
varor som innehåller sådan päls.

Till böter döms även den som i näringsverksamhet av oaktsamhet
bryter mot det förbud som avses i första stycket.

Om gärningen är att anse som ringa, döms inte till ansvar. En
gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig med
hänsyn till intresset av att skydda konsumenterna från att päls
av katt och hund förekommer på marknaden.

10 § Bestämmelser om straff för olovlig import och export av
sådana varor som omfattas av förbudet i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1523/2007 finns i lagen (2000:1225)
om straff för smuggling.

Förverkande

11 § Om det inte är uppenbart oskäligt ska utbyte av brott
enligt denna lag förklaras förverkat.

Överklagande

12 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt 6 och 7 §§ får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.