Förordning (2008:1050) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.

SFS nr
2008:1050
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2008-11-27

1 § I denna förordning ges föreskrifter som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av
den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden
samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt
och hund och varor som innehåller sådan päls.

2 § Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter som
behövs som komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1523/2007.

3 § Statens jordbruksverk ska i enlighet med vad som föreskrivs
i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1523/2007, underrätta kommissionen om de analysmetoder som
används i Sverige för att fastställa den djurart en päls härrör
från.