Lag (2008:1075) om inteckningsbrevsregister

SFS nr
2008:1075
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2008-11-27

Inledande bestämmelser

1 § Bolagsverket ska med hjälp av automatiserad behandling föra
ett register över sådana företagsinteckningar för vilka det
inte finns utfärdat något skriftligt företagsinteckningsbrev
(inteckningsbrevsregister).

Av 1 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek följer att
registrering av en företagsinteckning i
inteckningsbrevsregistret innebär att ett elektroniskt
företagsinteckningsbrev utfärdas.

Allmänna bestämmelser om registrering

2 § För att en företagsinteckning ska få föras in i
inteckningsbrevsregistret fordras att den är införd i
företagsinteckningsregistret och att begäran om registrering
framställs enligt 3 eller 4 §.

En uppgift i inteckningsbrevsregistret om en företagsinteckning
får förenas med en uppgift om vem som har rätt att råda över
registreringen (inteckningsbrevshavare). Endast den som har
fått tillstånd enligt 12 § får registreras som
inteckningsbrevshavare. Om registret inte innehåller någon
uppgift om inteckningsbrevshavare, ska den vars egendom har
intecknats anses som inteckningsbrevshavare.

Om en företagsinteckning har varit föremål för beslut om utbyte
enligt 4 kap. 14 § lagen (2008:990) om företagshypotek eller
motsvarande äldre bestämmelser, ska bestämmelserna i denna lag
om företagsinteckning i stället gälla de genom utbytet
beslutade företagsinteckningsbreven.

Registrering av nya företagsinteckningar

3 § På begäran av den som ger in en ansökan om
företagsinteckning till inskrivningsmyndigheten ska
Bolagsverket föra in en uppgift om företagsinteckningen, om en
sådan beviljas, i inteckningsbrevsregistret. Om sökanden begär
det, ska verket samtidigt föra in en uppgift om
inteckningsbrevshavare.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i samband med
ansökningar om sådana inteckningsåtgärder som avses i 4 kap.
14-16 §§ lagen (2008:990) om företagshypotek.

Registrering av tidigare beviljade företagsinteckningar

4 § På begäran av en innehavare av ett skriftligt
företagsinteckningsbrev ska Bolagsverket föra in en uppgift om
den företagsinteckning som svarar mot företagsinteckningsbrevet
i inteckningsbrevsregistret. Om sökanden begär det, ska verket
samtidigt föra in en uppgift om inteckningsbrevshavare.

En företagsinteckning får föras in i inteckningsbrevsregistret
enligt bestämmelserna i första stycket endast om det skriftliga
företagsinteckningsbrevet har getts in till Bolagsverket. I
samband med införandet i registret ska
företagsinteckningsbrevet förstöras.

I fråga om inteckningar som har beviljats eller sökts enligt de
bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av lagen
(1984:649) om företagshypotek gäller bestämmelserna i denna lag
om skriftligt företagsinteckningsbrev även sådana
fordringsbevis som avses i 8 § lagen (1984:650) om införande av
lagen (1984:649) om företagshypotek. En sådan handling behöver
dock inte förstöras, om den förses med en påskrift om att den
inte längre medför någon rätt i den intecknade egendomen.

Registrering av inteckningsbrevshavare

5 § Om inteckningsbrevsregistret inte innehåller någon uppgift
om inteckningsbrevshavare, ska Bolagsverket på begäran av den
som enligt 2 § andra stycket ska anses som
inteckningsbrevshavare föra in en uppgift om
inteckningsbrevshavare i registret.

Avregistrering eller byte av inteckningsbrevshavare

6 § På begäran av den som är registrerad som
inteckningsbrevshavare ska Bolagsverket ta bort uppgiften om
inteckningsbrevshavare från inteckningsbrevsregistret.

Om sökanden begär det, ska Bolagsverket i samband med en åtgärd
enligt första stycket föra in en ny uppgift om
inteckningsbrevshavare i registret.

Avregistrering av företagsinteckning m.m.

7 § På begäran av den som är registrerad som
inteckningsbrevshavare eller som enligt 2 § andra stycket ska
anses som inteckningsbrevshavare, ska Bolagsverket utfärda ett
skriftligt företagsinteckningsbrev som svarar mot
företagsinteckningen. I samband med att det skriftliga
företagsinteckningsbrevet utfärdas ska inteckningen tas bort
från inteckningsbrevsregistret.

8 § Om en företagsinteckning, som är införd i
inteckningsbrevsregistret, dödas eller blir utan verkan, ska
Bolagsverket ta bort företagsinteckningen från registret. Om en
inteckning blir utan verkan endast till viss del eller blir
föremål för åtgärd som avses i 4 kap. 14-16 §§ lagen (2008:990)
om företagshypotek, ska uppgift om detta föras in i
inteckningsbrevsregistret.

Hinder mot avregistrering

9 § På begäran av den som är registrerad som
inteckningsbrevshavare eller som enligt 2 § andra stycket ska
anses som inteckningsbrevshavare, ska Bolagsverket besluta att
inteckningen inte får tas bort från inteckningsbrevsregistret
enligt 7 §.

Ett beslut som avses i första stycket gäller till dess att
inskrivningsmyndigheten har avslutat ett ärende enligt 4 kap.
14-17 §§ lagen (2008:990) om företagshypotek. Om
inteckningsbrevshavaren begär det, får Bolagsverket häva
beslutet även dessförinnan.

10 § På begäran av Kronofogdemyndigheten ska Bolagsverket
besluta att sådana registreringsåtgärder som anges i 5-7 §§
inte får vidtas. Ett sådant beslut gäller till dess att något
annat har förordnats.

Rättelse

11 § En uppgift i inteckningsbrevsregistret ska rättas, om
uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av
att Bolagsverket eller någon annan har gjort sig skyldig till
skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd
av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges tillfälle
att yttra sig.

Tillstånd att registreras som inteckningsbrevshavare

12 § Tillstånd att bli registrerad som inteckningsbrevshavare
meddelas av Bolagsverket.

Vid tillståndsprövningen ska Bolagsverket särskilt beakta

1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och
den tekniska sakkunskap som fordras för
inteckningsbrevsregistrets funktion,

2. att det finns tillfredsställande former för betalning av
stämpelskatt, expeditionsavgifter och registreringsavgifter,
och

3. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet
som bör ställas med hänsyn till inteckningsbrevsregistrets
uppbyggnad och funktion.

13 § Tillstånd som avses i 12 § får återkallas om
tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som anges i
12 § andra stycket.

När ett beslut om återkallelse av tillstånd har vunnit laga
kraft, ska Bolagsverket självmant vidta de åtgärder som anges i
7 §, om det inte finns något hinder mot detta enligt 9 eller
10 §.

Inteckningsbrevshavarens rättigheter och skyldigheter

14 § Den som är registrerad som inteckningsbrevshavare eller
som enligt 2 § andra stycket ska anses som
inteckningsbrevshavare har de rättigheter och skyldigheter som
följer med innehavet av ett skriftligt företagsinteckningsbrev.

Överklagande

15 § Bolagsverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Fullmakt

16 § I ärenden enligt denna lag behöver ombud inte visa upp
skriftlig fullmakt annat än om Bolagsverket anser att det
behövs.

Bemyndigande m.m.

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt
denna lag.

18 § Regeringen meddelar föreskrifter om
inteckningsbrevregistrets innehåll, närmare ändamål och
behandling av uppgifter samt om personuppgiftsansvar enligt
personuppgiftslagen (1998:204).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om förandet av registret och om ingivning
av ansökningar i registreringsärenden.

Skadestånd

19 § Tillfogas någon skada genom oriktig eller missvisande
uppgift i inteckningsbrevsregistret eller i annat fall genom
fel i samband med uppläggning eller förande av registret, har
han eller hon rätt till ersättning av staten, om det inte visas
att felaktigheten beror på en omständighet utanför
Bolagsverkets kontroll vars följder verket inte skäligen kunde
ha undvikit eller övervunnit.

Ersättning enligt första stycket kan efter skälighet sättas ned
eller falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har
medverkat till skadan.

Om personuppgifter i inteckningsbrevsregistret har behandlats i
strid med denna lag eller andra föreskrifter om registret, är
också 48 § personuppgiftslagen (1998:204) tillämplig.