Förordning (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

SFS nr
2008:1080
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2008-11-27

Inledande bestämmelser

1 § Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för inteckningsbrevsregistret.

2 § Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer
otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet
eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
myndigheten i ett enskilt fall besluta om särskilda villkor för
behandlingen av personuppgifter.

3 § Inteckningsbrevsregistret ska i fråga om personuppgifter ha
till ändamål att användas

1. för registrering av företagsinteckningar och
inteckningsbrevshavare enligt lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister,

2. som underlag för beslut som får meddelas enligt lagen om
inteckningsbrevsregister, och

3. som underlag för underrättelser till inteckningsbrevshavare
och dem som enligt 2 § andra stycket lagen om
inteckningsbrevsregister ska anses som inteckningsbrevshavare
av företagsinteckningsbrev om innehållet i
företagsinteckningsregistret.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första
stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande
som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt
gäller 9 § första stycket d och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204).

4 § För varje företagsinteckning som registreras i
inteckningsbrevsregistret ska i registret anges

1. datum för ansökan om företagsinteckning och
inskrivningsmyndighetens aktnummer,

2. datum för registreringen av företagsinteckningen i
inteckningsbrevsregistret.

I förekommande fall ska i registret anges

1. inteckningsbrevshavarens namn och datum för registreringen
av inteckningsbrevshavaren,

2. uppgift som avses i 8 § andra meningen lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister,

3. beslut enligt 9 eller 10 § lagen om
inteckningsbrevsregister.

Vid sådan redovisning av företagsinteckningsbrev som avses i 2
§ tredje stycket lagen om inteckningsbrevsregister ska i
registret dessutom anges de ytterligare uppgifter som fordras
för identifiering av företagsinteckningsbrevet.

Registrering av nya företagsinteckningar

5 § En ansökan om registrering enligt 3 § lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister ska ges in till
inskrivningsmyndigheten i samband med ett ärende om
företagsinteckning.

6 § I samband med registrering enligt 3 § lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister ska Bolagsverket sända en
underrättelse om åtgärden till den som registreras som
inteckningsbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som
inteckningsbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i
ärendet.

Registrering av tidigare beviljade företagsinteckningar

7 § I samband med registrering enligt 4 § lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister ska Bolagsverket sända en
underrättelse om åtgärden till den som registreras som
inteckningsbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som
inteckningsbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i
ärendet.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen
lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

Registrering av inteckningsbrevshavare m.m.

8 § När Bolagsverket vidtar en registreringsåtgärd enligt 5
eller 6 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister, ska
verket sända en underrättelse om åtgärden till

1. den som är sökande i ärendet, och

2. den som har registrerats som inteckningsbrevshavare eller
som genom åtgärden ska anses som inteckningsbrevshavare.

Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat upp
skriftlig fullmakt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen
lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om vilka adressuppgifter
som behövs för att underrättelseskyldigheten enligt andra
stycket ska kunna fullgöras.

Utfärdande av skriftligt företagsinteckningsbrev

9 § Bestämmelserna om företagsinteckningsbrev i 24 och 25 §§
förordningen (2003:552) om företagshypotek gäller i tillämpliga
delar vid utfärdandet av skriftligt företagsinteckningsbrev
enligt 7 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister.

Ett skriftligt företagsinteckningsbrev ska innehålla, utöver de
uppgifter som avses i 25 § förordningen om företagshypotek,
uppgift om att brevet har utfärdats enligt 7 § lagen om
inteckningsbrevsregister samt uppgift om datum för utfärdandet.

10 § När Bolagsverket utfärdar ett skriftligt
företagsinteckningsbrev enligt 7 § lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister, ska verket sända en underrättelse om
åtgärden till den som är sökande i ärendet.

Om sökanden har företrätts av ett ombud som inte har visat upp
skriftlig fullmakt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen
lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om vilka adressuppgifter
som behövs för att underrättelseskyldigheten enligt andra
stycket ska kunna fullgöras.

Ändring av namnuppgift

11 § Om en registrerad inteckningsbrevshavare byter namn eller
firma, får Bolagsverket efter anmälan föra in den nya uppgiften
i registret.

Rättelse m.m.

12 § Om Bolagsverket finner att en uppgift i
inteckningsbrevsregistret är felaktig, ska verket, om felet
inte kan rättas omedelbart och är sådant att det föranleder
osäkerhet om rättsläget, genast anmärka förhållandet i
registret. Anmärkningen ska tas bort ur registret så snart
rättelse har skett.

Om ett beslut att registrera en företagsinteckning eller att
registrera eller avregistrera en inteckningsbrevshavare har
överklagats, ska även detta anmärkas i registret. Anmärkningen
ska tas bort när det överklagade beslutet har vunnit laga
kraft.

Tillstånd att registreras som inteckningsbrevshavare

13 § Ansökan enligt 12 § lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister görs skriftligen hos Bolagsverket.
Sökanden ska ge in de handlingar som åberopas till stöd för
ansökan.

Innan Bolagsverket meddelar tillstånd eller återkallar ett
tidigare meddelat tillstånd, ska det, om det inte är
obehövligt, ge Finansinspektionen tillfälle att yttra sig.

Elektronisk ingivning

14 § Ansökningar om åtgärder som avses i 4-7, 9 och 10 §§ lagen
(2008:1075) om inteckningsbrevsregister och framställningar om
utlämnande av uppgifter i inteckningsbrevsregistret får av den
som har fått tillstånd enligt 12 § lagen om
inteckningsbrevsregister överföras elektroniskt till
Bolagsverket enligt föreskrifter som meddelas av verket.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om att annan än den som
har fått tillstånd enligt 12 § lagen om
inteckningsbrevsregister får överföra ansökningar och
framställningar som avses i första stycket elektroniskt.

Direktåtkomst m.m.

15 § Den som har fått tillstånd enligt 12 § lagen (2008:1075)
om inteckningsbrevsregister får ha direktåtkomst till
inteckningsbrevsregistret. Sådan direktåtkomst får dock inte
avse uppgift om registrerad inteckningsbrevshavare annat än om

1. tillståndshavaren är registrerad som inteckningsbrevshavare
för inteckningen, eller

2. den berörda inteckningsbrevshavaren har medgett det.

Den vars egendom har intecknats får ha direktåtkomst till
sådana uppgifter i inteckningsbrevsregistret som avser
inteckningar i den egna egendomen.

Inskrivningsmyndigheten och Kronofogdemyndigheten får ha
direktåtkomst till inteckningsbrevsregistret. Direktåtkomsten
får inte avse uppgifter om inteckningar som inte behövs för
handläggningen av ärenden hos myndigheten.

16 § Sekretess enligt 8 kap. 31 § sekretesslagen (1980:100)
hindrar inte att uppgift om registrerad inteckningshavare
lämnas till inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap. 2 § lagen
(2008:990) om företagshypotek om uppgiften behövs i ett
inteckningsärende, eller till Kronofogdemyndigheten om
uppgiften behövs i ett verkställighetsärende.

Inhämtande av uppgifter till registret

17 § I samband med registreringsåtgärder enligt 3-10 §§ lagen
(2008:1075) om inteckningsbrevsregister får Bolagsverket hämta
uppgifter om företagsinteckningen från
företagsinteckningsregistret med hjälp av automatiserad
behandling.

Bevarande av borttagna uppgifter

18 § Uppgifter som har tagits bort från
inteckningsbrevsregistret enligt 6-8 §§ lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister ska bevaras i minst tio år.

Övriga bestämmelser om det tekniska förfarandet

19 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om det tekniska
förfarandet vid förandet av inteckningsbrevsregistret.

Avgifter

20 § I ärenden om registrering eller avregistrering enligt
lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister ska sökanden
betala avgifter enligt följande.

Registrering av ny företagsinteckning (3 §) 3 kr

Registrering av tidigare beviljad
företagsinteckning (4 §) 4 kr

Registrering av inteckningsbrevshavare (5 §)
per företagsinteckning 5 kr

Avregistrering eller byte av
inteckningsbrevshavare (6 §) per
företagsinteckning 5 kr

Avregistrering med utfärdande av skriftligt
företagsinteckningsbrev (7 §) 20 kr

21 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om att avgift enligt
20 § ska betalas när ansökan ges in. Om verket har meddelat
föreskrifter om detta och sökanden inte har betalat avgiften,
ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid.
Följs inte detta föreläggande, ska ansökan avvisas. Sökanden
ska upplysas om detta i föreläggandet.

22 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om undantag från
bestämmelserna i 20 §.

23 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
enligt denna förordning än beslut om avgift får dock inte
överklagas.