Förordning (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten

SFS nr
2008:1085
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:657
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1155

Uppgifter

1 § Kompetensrådet för utveckling i staten har till uppgift att
bistå regeringen i frågor som rör den strategiska
kompetensförsörjningen i statsförvaltningen.

2 § Myndigheten ska

1. på uppdrag av regeringen genomföra projekt som syftar till
ökad kunskap i statsförvaltningen inom områden som är
prioriterade för den strategiska kompetensförsörjningen,

2. uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för
kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,

3. upphandla och tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör
Europeiska unionen samt andra av regeringen prioriterade
utbildningar inom området för strategisk kompetensförsörjning,

4. anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens
institutioners uttagningsprov, s.k. concours, och

5. administrera och informera om nordisk och europeisk
utbytestjänstgöring.

3 § Myndigheten får informera och vägleda de statliga
myndigheterna i frågor som rör utbudet av utbildningar som har
betydelse för den strategiska kompetensförsörjningen, samt
upphandla och tillhandahålla prioriterade utbildningar inom
området som är anpassade för enskilda myndigheter.

4 § Myndigheten ska, när det är relevant, beakta kvinnors och
mäns villkor i sitt arbete med kompetensförsörjningsfrågor.

Samverkan

5 § Myndigheten ska underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte
mellan de statliga myndigheterna i kompetensförsörjningsfrågor.

6 § Myndigheten ska i sin verksamhet ha nära kontakt med
Arbetsgivarverket.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

8 § Vid myndigheten finns ett samverkansråd.

Samverkansrådet ska vara ett stöd för myndigheten i dess
uppgifter.

Samverkansrådet består av myndighetens chef, som är ordförande,
och högst sex andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Direktören är myndighetschef.

10 § Ledamöterna i samverkansrådet utses av regeringen. Av
ledamöterna utses minst två efter förslag av de statsanställdas
huvudorganisationer.

Avgifter

11 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som
avses i 2 § 3 och de utbildningar som avses i 3 §. Myndigheten
ska också ta ut avgifter för stödinsatser till myndigheter,
dock inte för generella insatser inom projektet om offentligt
etos – en god förvaltningskultur.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera
avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1155).