Förordning (2008:1097) om beredskapspolisen

SFS nr
2008:1097
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2008-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:484
Upphävd
2012-10-01

1 § Beredskapspoliser ska kallas in till polismyndigheterna
under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om
tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt.

2 § Beredskapspoliser som har ingått avtal med
Rikspolisstyrelsen om tjänstgöring får också kallas in till en
polismyndighet vid allvarliga eller omfattande störningar på
samhället från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, eller vid
risk för sådana störningar.

3 § Beredskapspoliser får delta i polisverksamhet som bedrivs
med anledning av en sådan situation som avses i 1 eller 2 §.

4 § Beredskapspolisernas grundläggande uppgift är att delta i
polisverksamhet som har anknytning till befolkningsskydd eller
räddningstjänst. Beredskapspoliser får även utföra
bevakningsuppgifter, tillträdesskydd och transporter.

5 § När beredskapspoliser deltar i polisverksamhet enligt 2 §
får de inte användas i situationer eller för uppgifter där det
finns en påtaglig risk för att de kan komma att använda våld
mot enskilda.

6 § När en beredskapspolis deltar i polisverksamhet enligt 1
eller 2 § ska han eller hon stå under direkt ledning av en
polis.

7 § Beredskapspoliser får tillfälligt kallas in till
polismyndigheterna för övning och utbildning.

8 § Beslut om att kalla in beredskapspoliser enligt 2 och 7 §§
fattas av Rikspolisstyrelsen.

9 § Vad som i lag eller annan författning är föreskrivet om
poliser gäller i tillämpliga delar även beredskapspoliser.

10 § En beredskapspolis ska bära klädsel eller kännetecken som
gör det klart att personen tjänstgör som beredskapspolis.

11 § Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
beredskapspolisens organisation efter att ha hört
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Rikspolisstyrelsen får också meddela föreskrifter om
utbildningens utformning och genomförande efter att ha hört
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.