Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

SFS nr
2008:1101
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1533

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om
högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som
kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och
högskolor.

Syftet med utbildningen

2 § Utbildningen syftar till att studenter som har en avslutad
utländsk högskoleutbildning eller en annan avslutad utländsk
eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning enligt
högskolelagen (1992:1434) ska

1. avlägga en sådan examen som avses i högskolelagen och som
kan ges efter en högskoleutbildning som motsvarar den utländska
utbildningen, eller

2. få kunskaper för eller kunna få behörighet att i Sverige
utöva det yrke som den utländska utbildningen har förberett dem
för.

Tillämpliga bestämmelser

3 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen
(1993:100), förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet eller förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan ska tillämpas på utbildningen, om inte något
annat följer av denna förordning.

Behörighet

4 § För behörighet till utbildning gäller 5 § i stället för
bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i 7
kap. 5, 6, 8–11, 24, 25 och 28–31 §§ högskoleförordningen
(1993:100), 5 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet i fråga om hänvisningen till
bestämmelserna om behörighet i högskoleförordningen, 5 kap. 2
a–2 d §§ förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet och 4
kap. 3–6 §§ förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan i
fråga om hänvisningarna till bestämmelserna om behörighet i
högskoleförordningen. För att kunna bli antagen till en
utbildning som leder till officersexamen ska den sökande
dock, utöver vad som anges i 5 § i denna förordning, uppfylla
de krav som ställs i 4 kap. 3 § första stycket 1–4
förordningen för Försvarshögskolan.

Bestämmelserna om undantag från något eller några
behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller
även behörighetsvillkor i denna förordning.
Förordning (2014:1533).

5 § Behörig till utbildning enligt denna förordning är den som

1. har avslutat en sådan utländsk utbildning som avses i 2 §,
och

2. uppfyller de krav som högskolan med stöd av andra stycket
kan ha ställt upp eller genom svensk eller utländsk utbildning,
praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Högskolan får meddela föreskrifter om sådana krav på
förkunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna
tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

6 § Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. I
stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra
stycket, 13–19, 23, 26, 27 och 32 §§ högskoleförordningen
(1993:100), 5 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet i fråga om hänvisningen till
bestämmelserna om urval i högskoleförordningen och 4 kap. 5
och 6 §§ förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan i
fråga om hänvisningarna till bestämmelserna om urval i
högskoleförordningen ska följande urvalsgrunder användas:

1. betyg,

2. resultat från högskoleprovet som avses i 7 kap. 20 §
högskoleförordningen,

3. tidigare utbildning,

4. andra särskilda prov än högskoleprovet,

5. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som
är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och

6. andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Högskolan får, med den inskränkning som kan följa av 5 kap. 2
e § förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet, meddela
föreskrifter om vilka urvalsgrunder enligt första stycket som
ska användas och vilken platsfördelning som ska göras.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt
7 kap. 12 § tredje stycket högskoleförordningen.
Förordning (2010:1841).

7 § En högskola får i enstaka fall besluta om undantag från
6 §. Detta får dock ske bara om en sökandes meriter inte kan
bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i
6 § och om den sökande genom tidigare utbildning,
arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har
särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för
utbildningen.

Utbildningens genomförande

8 § Den sammanlagda omfattningen av utbildningen får vara högst
120 högskolepoäng för varje student.

Utbildningen ska planeras med hänsyn till studentens tidigare
utbildning och arbetslivserfarenhet.

Redovisning av studier

9 § Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid
universitet och högskolor ska tillämpas på utbildningen.

Övergångsbestämmelser

2008:1101

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:889) om en
särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och
högskolor. Den upphävda förordningen ska dock tillämpas på
utbildning som en student har antagits till enligt den upphävda
förordningen, dock längst till och med den 1 augusti 2010.