Förordning (2008:1102) om INCF-sekretariatet

SFS nr
2008:1102
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1792

Sekretariatet

1 § Vid Karolinska institutet finns ett sekretariat för INCF
(International Neuroinformatics Coordinating Facility).
Förordning (2010:1792).

Uppgifter

2 § Sekretariatet biträder INCF i dess uppgift att samordna och
utveckla internationella aktiviteter inom neuroinformatik.

Organisation och anställningar

3 § Chef för sekretariatet är den verkställande direktören vid
INCF.

Chefen och övrig personal anställs av Karolinska institutet
efter förslag av styrelsen för INCF.

Redovisning

4 § Sekretariatets verksamhet ska redovisas särskilt i den
redovisning som Karolinska institutet lämnar till regeringen
enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag.