Lag (2008:112) om ekodesign

SFS nr
2008:112
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-03-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:800

Lagens syfte

1 § Denna lag syftar till att främja en effektiv
energianvändning och en låg miljöpåverkan av energirelaterade
produkter och energirelaterade delar av sådana produkter genom
att miljöaspekter integreras i produktdesignen för att
förbättra produktens eller delens miljöprestanda under hela
dess livscykel (ekodesign). Lag (2011:395).

Definitioner

2 § Med en energirelaterad produkt och en energirelaterad del
avses en produkt respektive en del som omfattas av
föreskrifter enligt 4 § första stycket eller av föreskrifter i
en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om
upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för
energirelaterade produkter (omarbetning). Lag (2011:395).

3 § Med en representant avses en fysisk eller juridisk person
som är etablerad inom Europeiska unionen och som av en
tillverkare fått skriftlig fullmakt att handla på dennes
vägnar i fråga om samtliga eller vissa av förpliktelserna och
formaliteterna i denna lag eller i genomförandeåtgärder enligt
artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.

Med en importör avses en fysisk eller juridisk person som är
etablerad inom Europeiska unionen och som inom sin
näringsverksamhet släpper ut en produkt från tredjeland på
unionsmarknaden. Lag (2011:395).

Lagens omfattning

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka typer av
produkter och delar som ska omfattas av lagens bestämmelser.
Sådana föreskrifter får bara avse produkter och delar som varit
föremål för genomförandeåtgärder enligt artikel 15 i direktiv
2009/125/EG.

Föreskrifter enligt första stycket får inte avse produkter
eller delar som är avsedda att stadigvarande ingå i
byggnadsverk och som omfattas av bestämmelserna i plan- och
bygglagen (2010:900) och de föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen. Lag (2011:396).

Utformning av produkter

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att miljöaspekter ska integreras i
produktdesignen beträffande energirelaterade produkter och
energirelaterade delar i syfte att förbättra produktens eller
delens miljöprestanda under hela dess livscykel.
Lag (2011:395).

Tillverkares ansvar

6 § En energirelaterad produkt eller en energirelaterad del
får släppas ut på unionsmarknaden eller tas i bruk inom
unionen endast om den uppfyller de krav som ställs i
föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i en
genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.

Innan en energirelaterad produkt eller en energirelaterad del
släpps ut på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen ska
tillverkaren eller dennes representant se till att det görs en
bedömning av om produkten eller delen överensstämmer med de
krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av 5 §
eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15
i direktiv 2009/125/EG (bedömning av överensstämmelse).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur denna bedömning av
överensstämmelse ska gå till. Lag (2011:395).

7 § Innan en energirelaterad produkt eller en energirelaterad
del släpps ut på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen
ska

a) en EU-försäkran utfärdas av produktens eller delens
tillverkare eller dennes representant om att produkten eller
delen överensstämmer med de krav som anges i de föreskrifter
som meddelats med stöd av 5 § eller i föreskrifter i en
genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG
(EU-försäkran om överensstämmelse), och

b) produkten eller delen förses med CE-märkning.

Tillverkaren eller dennes representant svarar för att
produkten eller delen uppfyller kraven enligt första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om de upplysningar som ska
lämnas i en EU-försäkran om överensstämmelse.
Lag (2011:395).

8 § En energirelaterad produkt eller del får CE-märkas endast
om den uppfyller de krav som ställs i föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen eller i föreskrifter i en
genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om CE-märkning av energirelaterade
produkter och delar.

För CE-märkning gäller vidare bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll. Lag (2011:800).

9 § En EU-försäkran om överensstämmelse och den dokumentation
som legat till grund för bedömningen av överensstämmelse ska
finnas tillgänglig hos tillverkaren eller dennes representant
tills tio år har förflutit sedan den sista energirelaterade
produkten tillverkades.

På begäran av en tillsynsmyndighet ska tillverkaren eller
dennes representant ställa dokumentationen enligt första
stycket till myndighetens förfogande inom tio dagar från det
att begäran har mottagits av tillverkaren eller dennes
representant. Denna skyldighet gäller gentemot alla
tillsynsmyndigheter i Europeiska unionens medlemsstater.
Lag (2011:395).

Informationsskyldighet

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att en tillverkare av en
energirelaterad produkt eller del eller dennes representant
ska, på det sätt som denne anser lämpligt, se till att
konsumenter får

a) den information som är nödvändig för att kunna använda
produkten eller delen energieffektivt och med låg
miljöpåverkan, och

b) information om dels alla miljöaspekter som är knutna till
produkten eller delen under dess livscykel, dels fördelarna
med ekodesign, om så krävs i den relevanta
genomförandeåtgärden. Lag (2011:395).

Importörers ansvar

11 § Om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska unionen
och inte har någon representant inom unionen svarar en
energirelaterad produkts eller energirelaterad dels importör
för de skyldigheter som enligt denna lag eller enligt
föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i
direktiv 2009/125/EG åvilar tillverkaren eller dennes
representant.

Om det i ett fall som anges i första stycket saknas importör
åvilar dessa skyldigheter varje fysisk eller juridisk person
som släpper ut en energirelaterad produkt eller del på
unionsmarknaden eller tar den i bruk inom unionen.
Lag (2011:395).

Demonstration på mässor och liknande

12 § Energirelaterade produkter eller delar får demonstreras
på handelsmässor, utställningar, demonstrationer och liknande
även om kraven i 5–8 och 10 §§, i föreskrifter som har
meddelats med stöd av 5, 6, 8 och 10 §§ och i
verkställighetsföreskrifter enligt 7 § inte har uppfyllts.
Detta gäller dock bara under förutsättning att det synligt
anges att produkten eller delen inte kommer att släppas ut på
unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen förrän kraven
har uppfyllts. Lag (2011:395).

Tillsyn

13 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer
(tillsynsmyndigheten) ska se till att denna lag, de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt
föreskrifterna i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i
direktiv 2009/125/EG följs. Detta gäller dock bara i den
utsträckning som det inte finns relevanta bestämmelser om
tillsyn i någon annan författning. Lag (2011:395).

14 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen samt föreskrifterna i en
genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG
ska följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med
vite. Lag (2011:395).

15 § Ett föreläggande enligt 14 § får avse att en tillverkare,
dennes representant eller den person som avses i 11 § ska
tillhandahålla de upplysningar, handlingar, varuprover och
liknande som behövs för tillsynen. Ett sådant föreläggande
gäller omedelbart.

16 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har
tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler
och andra utrymmen som har anknytning till den verksamhet som
tillsynen avser, dock inte bostäder.

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för
tillsynen.

Kostnader för provtagning

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för en tillverkare av
energirelaterade produkter och delar eller dennes representant
att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och
undersökning av prov. Sådana föreskrifter får dock bara avse
fall då produkten eller delen visat sig inte uppfylla de krav
som gäller enligt denna lag, enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller enligt föreskrifter i en
genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv
2009/125/EG. Lag (2011:395).

Överklagande

18 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt 14 och 15 §§ får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten. Ett föreläggande
angående en tillverkares eller dennes representants
skyldigheter enligt 9 § andra stycket får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2010:285

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Bestämmelserna i 13, 14 och 17 §§ i deras nya lydelse
tillämpas även på sådana genomförandeåtgärder enligt artikel
15 i direktiv 2005/32/EG som trätt i kraft före den 1 juli
2010.