Förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

SFS nr
2008:1233
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:805

Uppgifter

1 § Sveriges geologiska undersökning är förvaltningsmyndighet
för frågor om landets geologiska beskaffenhet och
mineralhantering.

Myndigheten förvaltar anläggningar och annan egendom som
tidigare använts för statens civila beredskapslagring av olja.

2 § Sveriges geologiska undersökning ska tillhandahålla
geologisk information för samhällets behov på kort och lång
sikt. Myndigheten ska i detta syfte

1. bedriva en behovsstyrd insamling av grundläggande geologisk
information, och

2. förvalta och utveckla insamlad information i syfte att göra
den tillgänglig och lätt att använda. Förordning (2012:805).

3 § Sveriges geologiska undersökning ska verka för att skapa
goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets
mineralresurser och för att främja hållbar tillväxt och
företagande inom sektorn. I uppgiften ingår bland annat att
marknadsföra Sverige som prospekteringsland och tillhandahålla
vägledning och prospekteringsinformation till företag som
planerar att prospektera i Sverige.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som
myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för
medborgare och företag. Förordning (2012:805).

4 § Sveriges geologiska undersökning handlägger ärenden enligt
minerallagstiftningen, lagstiftningen om kontinentalsockeln
och rennäringslagen (1971:437) samt tar emot uppgifter enligt
lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid
grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla
underlag för tillämpningen av 3–5 kap. miljöbalken och plan-
och bygglagen (2010:900). Förordning (2011:379).

5 § Sveriges geologiska undersökning ska avveckla och
miljösäkra statens anläggningar och annan egendom enligt 1 §
andra stycket. Myndigheten ska vidare bedriva en miljö- och
funktionskontroll av genomförda avvecklingsåtgärder vid dessa
anläggningar och det statliga gruvfältet i Adak samt svara för
förvaltning av egendomen.

6 § Sveriges geologiska undersökning ska främja och stödja
riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det
geovetenskapliga området.

7 § Sveriges geologiska undersökning ska, i den omfattning som
bedöms lämplig utifrån mål och uppgifter i övrigt, medverka i
internationellt samarbete och internationella
utvecklingsprojekt. Myndigheten ska sträva efter att arbetet
medfinansieras av övriga deltagande parter.

Sveriges geologiska undersökning ska även delta i EU-samarbete
inom ramen för sitt verksamhetsområde och därvid samverka med
myndigheter och organisationer i andra länder.
Förordning (2012:805).

8 § Sveriges geologiska undersökning ska verka för att det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå
åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska samordna uppföljning, utvärdering och
rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Grundvatten av god
kvalitet. Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete
rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om
vilken rapportering som behövs.

Myndigheten ska samverka med Havs- och vattenmyndigheten i
frågor som har betydelse för havs- och vattenmiljön.
Förordning (2011:652).

9 § Sveriges geologiska undersökning ska bidra till att
delmålen om efterbehandling av förorenade områden inom
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö nås, genom att

1. inventera samt genomföra ansvarsutredningar, nödvändiga
undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll på
områden där staten har ett eget ansvar för avhjälpande och
där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpande,

2. på begäran av en kommun kunna vara huvudman för
saneringsprojekt där efterbehandling sker helt eller delvis
med statsbidrag, och

3. samverka med Naturvårdsverket. Förordning (2009:1297).

10 § Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva
uppdragsverksamhet såsom att

1. tillhandahålla konsulttjänster inom sitt expertområde,

2. bedriva miljöövervakning,

3. tillhandahålla utrustning och datalagring,

4. bedriva kurser och utbildningar, och

5. tillhandahålla tjänster avseende myndighetens
dokumentation.

Myndigheten får bara åta sig uppdrag i den omfattning som
myndighetens verksamhet tillåter. Uppdragsverksamheten får
inte heller komma i konflikt med myndighetens verksamhet.

Uppdragsverksamheten ska ha nära samband med myndighetens
uppgifter i övrigt och bidra till en ökad samverkan med andra
myndigheter.

Myndigheten ska undvika att konkurrera med privata aktörer.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och får
disponera inkomsterna. Förordning (2012:805).

10 a § Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva
tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens
verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag
som anges i denna instruktion eller i annan förordning.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och får
disponera inkomsterna. Förordning (2012:805).

Ledning

11 § Sveriges geologiska undersökning leds av en
myndighetschef.

12 § Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas ett
insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Organisation

13 § Inom Sveriges geologiska undersökning finns en
organisatorisk enhet som benämns Bergsstaten och som har till
uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och
utvinning av mineral. Bergsstaten leds av bergmästaren, som
beslutar i frågor enligt minerallagen (1991:45).
Förordning (2012:805).

14 § Bergsstaten ansvarar för sina beslut och ansvarar för sin
verksamhet inför myndighetens ledning.

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
Bergsstaten tilldelas medel och resurser i övrigt för sin
verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt
och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt
sätt.

Anställningar och uppdrag

15 § Generaldirektören är myndighetschef.

16 § Bergmästaren anställs av regeringen.

Personalansvarsnämnd

17 § Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på Sveriges geologiska undersökning.