Förordning (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade

SFS nr
2008:1239
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-27

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till
riksorganisationer för adopterade. Statsbidrag lämnas i mån av
tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget till auktoriserade
adoptionssammanslutningar är att stödja deras arbete med
internationell adoptionsförmedling.

3 § Ändamålet med statsbidraget till riksorganisationer för
adopterade är att ge ett verksamhetsstöd till dessa
organisationer.

Definitioner

4 § I denna förordning avses med

auktoriserad adoptionssammanslutning: sammanslutning som har
auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling
enligt 6 § och 6 a § lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling,

riksorganisation för adopterade: ideell förening vars
huvudsakliga ändamål är att tillvarata adopterade medlemmars
intressen.

Villkor för statsbidrag

5 § Statsbidrag får ges till auktoriserade
adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för
adopterade.

6 § Myndigheten för internationella adoptionsfrågor får ange
villkor för statsbidraget.

Ärendenas handläggning

7 § Efter ansökan prövas frågor om statsbidrag av Myndigheten
för internationella adoptionsfrågor.

8 § Ansökan om statsbidrag från auktoriserade
adoptionssammanslutningar ska ha kommit in till Myndigheten för
internationella adoptionsfrågor senast den 15 januari
bidragsåret. Ansökan om statsbidrag från riksorganisationer för
adopterade ska ha kommit in till Myndigheten för
internationella adoptionsfrågor senast den 31 mars bidragsåret.

Fördelning av statsbidrag

9 § Myndigheten för internationella adoptionsfrågor får fördela
högst 10 procent av statsbidraget till riksorganisationer för
adopterade.

10 § Myndigheten för internationella adoptionsfrågor får
fördela resterande del av statsbidraget till auktoriserade
adoptionssammanslutningar enligt följande:

1. 50 procent av statsbidraget fördelas med lika stort belopp
mellan samtliga auktoriserade adoptionssammanslutningar och
resterande belopp fördelas efter det genomsnittliga antalet
barn som var och en av sammanslutningarna har förmedlat under
de två föregående åren.

2. Statsbidrag utges endast om en auktoriserad
adoptionssammanslutning har haft auktorisation under de två
föregående kalenderåren och förmedlat barn för adoption minst
ett av de två föregående kalenderåren.

3. Det totala beräknade statsbidraget får vara högst 10 000 kr
per genomsnittligt antal förmedlade barn under de två
föregående kalenderåren.

Redovisning m.m.

11 § Auktoriserade adoptionssammanslutningar och
riksorganisationer för adopterade ska årligen lämna en samlad
redovisning till Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor om statsbidragets användning i förhållande till
bidragets ändamål enligt denna förordning. Redovisningen ska
lämnas senast den 1 juni året efter bidragsåret av de
auktoriserade adoptionssammanslutningarna och senast den 31
mars året efter bidragsåret av riksorganisationerna för
adopterade.

12 § Auktoriserade adoptionssammanslutningar och
riksorganisationer för adopterade som beviljats statsbidrag är
skyldiga att på begäran av Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor lämna det underlag som behövs för myndighetens
granskning.

Återbetalning och återkrav

13 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,

2. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats,

3. villkor i beslutet om bidrag inte följts,

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §,
eller

5. mottagaren är en auktoriserad adoptionssammanslutning och
denna har fått sin auktorisation återkallad.

Om en mottagare av ett bidrag är återbetalningsskyldig enligt
första stycket ska Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
bidraget. Om det finns särskilda skäl får Myndigheten för
internationella adoptionsfrågor efterge återkrav helt eller
delvis.

Överklagande

14 § Myndigheten för internationella adoptionsfrågors beslut
enligt denna förordning får inte överklagas.