Förordning (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme

SFS nr
2008:1247
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1105
Upphävd
2012-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § För att främja användningen av solvärmeteknik får statligt
stöd lämnas till den som investerar i sådan teknik. Stödet
lämnas som ett engångsbidrag enligt vad som anges i denna
förordning. Stöd får lämnas endast om det finns medel.

2 § I förordningen avses med

solvärme: uppvärmning med värmeenergi alstrad genom direkt
omvandling av solstrålningsenergi,

småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller
sammanbyggda till rad- eller kedjehus.

Förutsättningar för stöd

3 § Stöd får ges till installation av en solvärmeanordning för
tappvarmvatten, processvarmvatten och uppvärmning eller kylning
av utrymmen om solfångaren

1. är glasad och har vätska som värmebärare,

2. uppfyller de kvalitetskrav och den beräkning av årligt
värmeutbyte som Boverket meddelar föreskrifter om.

4 § Stöd får inte ges för en åtgärd som fått annat statligt
eller kommunalt stöd.

Stödets storlek

5 § Stödets storlek ska bestämmas på grundval av solfångarens
beräknade årliga värmeutbyte och motsvara 2 kronor 50 öre per
kilowattimme. När stödet avser småhus får det dock uppgå till
högst 7 500 kronor per lägenhet. Stöd till ett projekt får
uppgå till högst 3 miljoner kronor.

Om stödet omfattar en åtgärd som helt eller delvis finansieras
med en försäkringsersättning, ska stödbeloppet enligt första
stycket minskas med ett belopp som motsvarar
försäkringsersättningen.

Förfarandet

6 § Efter ansökan av den som investerar i solvärme prövas
frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där
solvärmeanordningen ska installeras.

7 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen

1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag,
eller

2. i övriga fall, inom sex månader från det att projektet
påbörjades.

8 § Ett projekt ska anses vara påbörjat när själva arbetet med
installationen av solvärmeanordningen påbörjas.

Ett projekt ska anses vara slutfört när arbetet med
installationen av solvärmeanordningen har slutförts.

9 § Om länsstyrelsen beslutar att bevilja stöd ska den även
besluta när projektet senast ska vara slutfört.

Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för
att tillgodose syftet med stödet.

10 § En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till
länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet, enligt
länsstyrelsens beslut, senast ska vara slutfört.

11 § Länsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte ska
betalas ut om

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på
annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för
stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta,
eller

4. villkoren för stödet inte har följts.

Om länsstyrelsen beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet
förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de
uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

Boverket sköter utbetalningen av stödet.

Återbetalning och återkrav

12 § Mottagaren av ett stöd som har betalats ut enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som
anges i 11 § första stycket föreligger eller om sådana villkor
som avses i 11 § andra stycket inte har följts.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första
stycket ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen
efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndiganden

13 § Boverket får meddela närmare föreskrifter om

1. de kvalitetskrav som solvärmeanordningen ska uppfylla,

2. hur solfångarens årliga värmeutbyte ska bestämmas, och

3. ansökan om stöd och begäran om utbetalning.

Tillsyn

14 § Boverket utövar tillsyn över stödverksamheten.

Överklagande

15 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas till Boverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut av Boverket i ett överklagat ärende om utbetalning av
stöd får dock inte överklagas hos domstol.

Övergångsbestämmelser

2008:1247

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då
förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i
solvärme och förordningen (2006:1028) om stöd för installation
av solvärme i kommersiella lokaler ska upphöra att gälla.

2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för en
åtgärd som påbörjats eller för ansökningar om stöd som inkommit
till länsstyrelsen före ikraftträdandet av denna förordning.

3. För åtgärder som påbörjats före ikraftträdandet av denna
förordning ska en ansökan om stöd enligt förordningen
(2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme ha
inkommit till länsstyrelsen senast den 1 juli 2009.

2011:1105

1. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
ansökningar om stöd som har prövats före utgången av år 2011.

2. En begäran om utbetalning enligt 10 § i den upphävda
förordningen får inte prövas om den har kommit in till
länsstyrelsen efter den 1 december 2013.