Lag (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB

SFS nr
2008:1271
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2008-12-04

1 § Swedfund International AB prövar frågor om statligt stöd
till små och medelstora svenska företag för investeringar i
Swedfunds samarbetsländer.

2 § Regeringen meddelar föreskrifter om handläggningen av
ärenden som avses i denna lag.

Övergångsbestämmelser

2008:1271

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Ärenden som har inkommit till Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) före ikraftträdandet ska alltjämt
handläggas av Sida.