Förordning (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

SFS nr
2008:1272
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2008-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:478

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om stöd som
Swedfund International AB (Swedfund) får pröva enligt lagen
(2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter
till Swedfund International AB. Förordning (2012:754).

Definitioner

2 § Med små och medelstora svenska företag avses i denna
förordning företag eller koncerner som

1. bedriver verksamhet i Sverige,

2. har färre än 250 anställda, och

3. har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro
och en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro
per år. Förordning (2012:754).

3 § Med samarbetsföretag avses i denna förordning ett privat,
inregistrerat företag i ett land där Swedfund får verka
(samarbetsland). Förordning (2012:754).

Syfte med stödet

4 § Stödet syftar till att bidra till att främja tillväxten av
uthålliga, lönsamma och produktiva små och medelstora företag
i de länder där Swedfund får verka. Förordning (2012:754).

Förutsättningar för stöd och dess omfattning

5 § Swedfund får i mån av tillgång på medel besluta om stöd i
form av avskrivningslån.

Ansökningar om stöd görs hos Swedfund.

Avskrivningslån lämnas som stöd av mindre betydelse enligt
kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
stöd av mindre betydelse och får endast lämnas med de
begränsningar som följer av den förordningen samt av 18-20 §§
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

6 § Stöd får ges till små och medelstora svenska företag om
följande kriterier är uppfyllda.

1. Det finns ett angivet samarbetsföretag i samarbetslandet.

2. Stödprojektet står på en sund affärsmässig grund och kan
avse såväl varor som tjänster.

3. Utrustning som motsvarar minst lånedelens storlek ges som
gåva till samarbetsföretaget. Förordning (2012:754).

7 § Stödet får omfatta högst 49 procent av den beräknade
totalkostnaden för projektet.

Stöd får inte ges för investeringar i fast egendom eller
byggnader eller för rörelsekostnader som hänför sig till
normal drift.

Inslaget av stöd av mindre betydelse enligt 5 § tredje stycket
ska motsvara det belopp som avskrivningslån beviljas med.
Förordning (2012:754).

8 § I fråga om upphävande och återkrav av stöd enligt denna
förordning gäller 17 § förordningen (1988:764) om statligt
stöd till näringslivet. Förordning (2013:478).

9 § Swedfund ska redovisa verksamhetens utfall och resultat i
sin årsredovisning i förhållande till målen för Swedfunds
verksamhet. Förordning (2012:754).

Övriga frågor

10 § I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande
bestämmelser i förvaltningslagen:

4-5 §§ om serviceskyldighet och tillgänglighet,

6 § om samverkan mellan myndigheter,

7 § om snabb och enkel handläggning,

8 § om rätt till tolk,

10 § om inkomna handlingar,

11-12 §§ om jäv,

13 § om remiss,

15 § om anteckning av uppgifter,

16-17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och

20-21 §§ om motivering av och underrättelse om beslut.

11 § Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte
överklagas.