Tillkännagivande (2008:129) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet

SFS nr
2008:129
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-04-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:905
Upphävd
2009-07-21

Avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet

Enligt 4 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. får
detaljhandel med sådana läkemedel som närmare anges i lagen
endast bedrivas av staten eller av juridisk person i vilken
staten äger ett bestämmande inflytande. Regeringen bestämmer av
vem och på vilka villkor sådan handel får bedrivas. I beslut
den 19 december 1996 har regeringen givit uppdrag åt Apoteket
AB (då benämnt Apoteksbolaget AB) att med ensamrätt bedriva
detaljhandel med läkemedel. Verksamhetens inriktning angavs i
ett särskilt avtal mellan staten och Apoteket AB. Det avtalet
har ersatts av verksamhetsavtal av den 31 januari 2003, den 23
december 2004, den 22 juni 2005 och senast den 20 december
2005.

Regeringen har beslutat (dir. 2006:136) att tillkalla en
särskild utredare bl.a. med uppgift att lämna förslag som
möjliggör även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva
detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel.
Regeringen har i direktivet uttalat att apoteksmarknaden ska
omregleras i syfte att åstadkomma effektivisering, bättre
tillgänglighet för konsumenterna, prispress och en fortsatt
säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Utredningen
överlämnade den 27 augusti 2007 ett delbetänkande i de frågor
som rör sjukhusens läkemedelsförsörjning och den 8 januari 2008
ett betänkande avseende omreglering av apoteksmarknaden.

I syfte att underlätta genomförandet av en omreglerad
apoteksmarknad och säkerställa att målsättningarna med
omregleringen uppnås ger regeringen Apoteket AB i uppdrag att
utföra vissa förberedande uppgifter som närmare anges under ett
nytt avsnitt 8 i avtalet.

Staten och Apoteket AB (publ) (Bolaget) är ense om att reglera
Bolagets verksamhet i följande nya

VERKSAMHETSAVTAL

1 Bolagets ensamrätt och verksamhet i övrigt

Bolaget åtar sig att, på de villkor som anges i detta avtal,
med ensamrätt driva detaljhandel med läkemedel enligt 4 § lagen
(1996:1152) om handel med läkemedel m.m. Åtagandet omfattar
läkemedel för såväl människor som djur.

I avsnitt 2 anges vad som ingår i detta åtagande och som
ersätts genom den handelsmarginal som ingår i fastställt
läkemedelspris för de varor som ingår i läkemedelsförmånerna
enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

I avsnitt 3 anges hur handelsmarginalen för de varor som ingår
i läkemedelsförmånerna fastställs.

I avsnitt 4 anges vilken verksamhet i övrigt Bolaget ska
bedriva, men som ska finansieras på annat sätt i enlighet med
vad som närmare anges i nämnda avsnitt.

I avsnitt 5 anges vilken verksamhet i övrigt som Bolaget får
bedriva under förutsättning att den fullt ut kan finansieras
genom intäkter knutna till den verksamheten.

I avsnitt 6 anges vilka krav som ställs på Bolaget avseende
sortiment och lagerhållning.

I avsnitt 7 anges vilka krav som ställs på Bolagets
marknadsföring och produktinformation.

I avsnitt 8 anges vilka krav som ställs på Bolaget inför
omregleringen av apoteksmarknaden.

I avsnitten 9-13 behandlas frågor om särredovisning och
särskild rapportering, vissa pensionsutfästelser, upplysnings-
och informationsplikt, giltighetstid och ändringar och tillägg
till avtalet.

2 Bolagets åtagande inom ramen för handelsmarginalen

Inom ramen för den ersättning, som erhålls genom
handelsmarginalen för de varor som ingår i
läkemedelsförmånerna, innefattar Bolagets åtagande de uppgifter
som anges i detta avsnitt samt forsknings- och
utvecklingsarbete som direkt anknyter till dessa uppgifter.
Inom denna ram ska även den del av Bolagets gemensamma
kostnader – såsom kostnader för huvudkontor, administration,
ägarens avkastningskrav och kapitalkostnader i övrigt – som
belöper på åtagandet ersättas.

A. Bolaget ska ha ett rikstäckande system för landets
läkemedelsförsörjning. Lokala apotek ska finnas i hela landet.
Bolaget bör erbjuda kompletterande kundkanaler, såsom
apoteksombud, elektronisk handel o.d., parallellt med lokala
apotek under förutsättning att detta sammantaget leder till en
bättre tillgänglighet. Bolaget beslutar om lokalisering av
lokala apotek, kompletterande kundkanaler och tillgänglighet i
övrigt. Dessa beslut ska fattas utifrån en samlad bedömning av
en god läkemedelsförsörjning och servicemässiga och
företagsekonomiska överväganden. Bolaget ska samråda med
vården, kommunerna och handikapporganisationerna inför sådana
beslut.

B. Bolagets åtagande inom ramen för handelsmarginalen omfattar
tillhandahållande av läkemedel och andra varor som enligt 15-18
§§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ingår i
läkemedelsförmånerna. Bolaget ska ha den lager- och
leveransberedskap som krävs för att tillgodose allmänhetens och
vårdens berättigade krav. Bolaget ska över hela landet leverera
alla produkter som ingår i läkemedelsförmånerna.

C. Bolaget ska tillverka och tillhandahålla sådana förskrivna
läkemedel för vilka godkännande för försäljning inte finns,
dvs. sådana extempore- och licensläkemedel som avses i 16 §
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

D. Bolaget ska över hela landet tillämpa enhetliga priser på
läkemedel vid försäljning till allmänheten.

E. Bolaget ska tillhandahålla en kundanpassad och
producentoberoende information och rådgivning till enskild
privatkund och producentoberoende basinformation till
förskrivare.

F. Bolaget ska tillse att företagets personal, rutiner,
utrustning m.m. uppfyller de krav som ställs från
säkerhetssynpunkt.

G. Bolaget ska utföra de uppgifter kring läkemedelsförmånernas
praktiska tillämpning, som naturligt följer av Bolagets roll i
detaljhandeln med läkemedel, förskrivna förbrukningsartiklar
och varor med födelsekontrollerande syfte.

H. Bolaget ska medverka till ett säkert och miljöanpassat
system för läkemedelsdestruktion avseende allmänhetens
läkemedelsavfall.

I. Bolaget ska driva Giftinformationscentralen.

J. Bolaget ska tillhandahålla grundläggande information,
uppgifter och statistik till sjukvårdshuvudmännen och berörda
myndigheter. Detta avser, förutom varor som ingår i
läkemedelsförmånerna, även läkemedel som tillhandahålls mot
recept utan att omfattas av läkemedelsförmånerna, läkemedel som
tillhandahålls utan recept, läkemedel som tillhandahålls
slutenvården och läkemedel som tillhandahålls mot rekvisition.

Parterna antecknar följande angående punkten J, första stycket:
Parterna är ense om att Bolaget enligt denna punkt ska
tillhandahålla sådan information och sådana sammanställningar
m.m. som Bolaget ensamt har tillgång till eller som
sjukvårdshuvudmännen och berörda myndigheter inte utan
svårighet kan erhålla från annat håll. Däremot omfattas inte
omfattande bearbetningar eller fri tillgång till system,
dataprogram och rutiner för statistikbearbetningar.

K. Bolaget ska fullgöra samma uppgifter som de myndigheter som
har ett ansvar enligt 18 § förordningen (2006:942) om åtgärder
för fredstida krishantering och höjd beredskap. Föreskrifterna
i nämnda förordning som avser åtgärder vid och inför höjd
beredskap ska därvid äga tillämpning.

L. Bolaget ska utfärda intyg avseende införsel av läkemedel
klassade som narkotika.

M. Bolaget ska åren 2007 och 2008 i enlighet med sitt avtal med
Världshälsoorganisationen, WHO driva WHO Collaborating Centre
for Chemical Reference Substances. Bolagets åtagande upphör den
31 december 2008.

3 Fastställande av Bolagets handelsmarginal

Läkemedelsförmånsnämnden beslutar om den handelsmarginal som
Bolaget har rätt att ta ut för varor som ingår i
läkemedelsförmånerna. Denna handelsmarginal sätts enligt
objektiva kriterier som gäller lika för inhemska och
importerade produkter. Enligt 7 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m., fastställer Läkemedelsförmånsnämnden
försäljningspriset. I försäljningspriset ingår Bolagets
handelsmarginal.

Parterna antecknar följande: I prop. 2001/02:63 redovisade
regeringen som sin bedömning bl.a. att Läkemedelsförmånsnämnden
i prisregleringsdelen i huvudsak skulle överta de uppgifter som
Riksförsäkringsverket hade enligt lagen (1996:1150) om
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. (s. 32). Av prop.
1996/97:27 framgår att i dessa uppgifter även ingick att
fastställa ersättning (även betecknad handelsmarginal) till
Bolaget för läkemedelsdistribution m.m. (s. 84).

4 Bolagets åtagande i övrigt

Bolaget ska även, efter finansiering i enlighet med vad som
närmare anges i varje fall, bedriva de verksamheter som anges i
detta avsnitt. Dessa verksamheter ska även bära sin del av
Bolagets gemensamma kostnader – såsom kostnader för
huvudkontor, administration, ägarens avkastningskrav och
kapitalkostnader i övrigt. Intäkter från de verksamheter som
anges i avsnitt 2 samt i avsnitt 4 punkterna A och G får inte
användas för att finansiera verksamhet som anges i punkten B i
detta avsnitt.

A. Bolaget ska tillhandahålla sådana varor som, utan att
omfattas av läkemedelsförmånerna, ingår i ensamrätten. Varor
som ska tillhandahållas enligt denna punkt prissätts av
Bolaget. Priset ska vid försäljning till allmänheten vara
enhetligt över hela landet. För läkemedel avseende djur får
priset även täcka sådan statistik avseende dessa läkemedel som
anges i avsnitt 4, punkt H. Priset ska vara skäligt med hänsyn
till syftet med försäljningen och Bolagets kostnader samt
bestämmas enligt objektiva kriterier som gäller lika för
inhemska och importerade produkter.

B. Bolaget ska, om detta inte redan följer av vad som anges i
avsnitt 2, punkt B, tillhandahålla förbrukningsartiklar som
avses i 19 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
prisnedsatta livsmedel samt naturläkemedel. Varor som ska
tillhandahållas enligt denna punkt prissätts, om inte annat
följer av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., av
Bolaget. Priset ska vara skäligt med hänsyn till syftet med
försäljningen och Bolagets kostnader. Priset ska vid
försäljning till allmänheten vara enhetligt över hela landet
samt bestämmas enligt objektiva kriterier som gäller lika för
inhemska och importerade produkter.

C. De varor som anges i punkterna A och B i detta avsnitt ska i
mån av efterfrågan tillhandahållas på samma sätt och i samma
utsträckning som gäller beträffande produkter som omfattas av
läkemedelsförmånerna.

D. Bolaget åtar sig att på affärsmässiga grunder fullgöra
uppgifter inom totalförsvarets läkemedelsförsörjning.

E. Bolaget ska, som ett redskap för bättre
läkemedelsanvändning, tillhandahålla dosdispensering i den
utsträckning som sjukvård och enskild efterfrågar denna
dispenseringsform.

F. Bolaget ska tillhandahålla ett system för delbetalning av
varor som omfattas av läkemedelsförmånerna. Systemet ska bära
sina egna kostnader.

G. Mot särskild ersättning från staten ska Bolaget ha ett
nationellt ansvar för vaccinationsförsörjningen. Bolaget ska
upprätthålla god försörjning av viktigare vacciner, nämligen
sådana vacciner som ingår i Socialstyrelsens rekommendationer
eller sådana där internationella krav på vaccination finns.
Bolagets ansvar ska omfatta bevakning, licensförsäljning samt
lagerhållning av vacciner och vissa antidoter.

H. Bolaget ska, på begäran av regeringen eller av regeringen
angiven myndighet, producera och erbjuda analyser av statistik
över läkemedelsförbrukningens art och omfattning avseende
läkemedel för djur.

Parterna antecknar följande angående punkten H: Parterna är
ense om att Bolagets system, dataprogram, rutiner m.m. ska
medge att statistiken över förskrivna läkemedel för djur
redovisas per djurslag. Bolaget ska enligt denna punkt
tillhandahålla information m.m. som Bolaget ensamt har tillgång
till eller som myndigheterna inom djurhälsoområdet inte utan
svårighet kan erhålla från annat håll. Bolaget ska även
tillhandahålla bearbetningar o.d. av sådant material som kan
tas fram med hjälp av sådana system, dataprogram, rutiner m.m.
som Bolaget normalt självt förfogar över. Däremot omfattas inte
mer omfattande bearbetningar, varmed avses sådana bearbetningar
som skulle kräva att Bolaget, annat än i begränsad omfattning,
utvecklade nya system, dataprogram, rutiner m.m.

5 Verksamhet som Bolaget får bedriva

Om finansiering kan ordnas av Bolaget på annat sätt än genom
handelsmarginalen för varor som omfattas av ensamrätten får
Bolaget även bedriva de verksamheter som anges i punkterna A-F
i detta avsnitt. Detta innebär bl.a. att dessa verksamheter
även ska bära sin del av Bolagets gemensamma kostnader – såsom
kostnader för huvudkontor, administration, ägarens
avkastningskrav och kapitalkostnader i övrigt. Intäkter från de
verksamheter som anges i avsnitt 2 samt i avsnitt 4, punkterna
A och G får inte användas för att finansiera verksamhet som
anges i detta avsnitt.

A. Bolaget får driva sjukhusapotek hos enskilda
sjukvårdshuvudmän.

B. Bolaget får – utöver åtagandet inom ramen för
handelsmarginalen (se avsnitt 2, punkt J) – producera och
erbjuda analyser av statistik över läkemedelsförbrukningens art
och omfattning.

C. Bolaget får sälja varor och tjänster som naturligt anknyter
till Bolagets huvudsakliga verksamhet.

D. Bolaget får bedriva tillämpad forskning som har tydlig
anknytning till Bolagets verksamhet.

E. Bolaget får bedriva egenvårdsrådgivning till allmänheten
kopplat till försäljning av naturläkemedel och andra varor inom
hälsoområdet samt erbjuda hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande information.

F. Bolaget får vidta förberedande åtgärder för att, på
motsvarande sätt som andra företag på den omreglerade
apoteksmarknaden, kunna tillhandahålla varor och tjänster och
bedriva därmed förenlig verksamhet.

6 Krav avseende sortiment och lagerhållning

Bolaget åtar sig att upprätta en produktplan för läkemedel inom
ramen för ensamrätten.

Bolaget ska lägga in samtliga läkemedel som är godkända för
försäljning i Sverige i Apoteket AB:s centrala artikelregister
och datasystem som används vid försäljning och utlämning av
läkemedel vid alla apotek. Samtliga läkemedel som är godkända
för försäljning i Sverige ingår därmed i bolagets sortiment.
Lokala apotek och apoteksombud ska lagerhålla läkemedel enligt
objektiva kriterier som gäller lika för inhemska och
importerade produkter, exempelvis efterfrågan,
förskrivningsmönster och den lokala sjukvårdens
rekommendationer.

Bolagets tillhandahållandeskyldighet enligt 2 B, 4 A och 4 B
ska fullgöras enligt objektiva kriterier som gäller lika för
inhemska och importerade produkter.

På begäran av den som innehar ett godkännande för försäljning
av läkemedel ska Bolaget i ett skriftligt beslut redogöra för
skälen till att denna innehavares läkemedel inte lagerhålls på
ett lokalt apotek eller hos ett apoteksombud. Bolagets
skyldighet i denna del gäller bara läkemedel inom ramen för
ensamrätten. Innehavaren ska upplysas om sin rätt att få
beslutet överprövat av Alkohol- och
läkemedelssortimentsnämnden.

Vid prövning av ärende hos Alkohol- och
läkemedelssortimentsnämnden ska Bolaget tillhandahålla nämnden
det material och de upplysningar som begärs.

Bolaget ska utan dröjsmål verkställa beslut av Alkohol- och
läkemedelssortimentsnämnden.

7 Krav på marknadsföring och produktinformation

Bolagets åtgärder för marknadsföring och information om
läkemedel ska vara opartiska och oberoende av produkternas
ursprungsland. Bolaget ska, med beaktande av i lag angivna
begränsningar av marknadsföring av läkemedel, verka för att
varje nytt läkemedel inom ramen för ensamrätten blir känt för
konsumenterna. För varje sådant nytt läkemedel som godkänns av
Läkemedelsverket ska Bolaget skicka information till samtliga
apotek.

8 Bolagets åtagande inför omreglering av apoteksmarknaden

Mot bakgrund av de mål som regeringen satt upp för
apoteksmarknaden som beskrivs i inledningen till detta avtal,
åtar sig Bolaget att vidta de nödvändiga förberedande
omstruktureringsåtgärder som krävs för att uppnå de mål med
omregleringen av apoteksmarknaden som efter regeringens förslag
fastställs av riksdagen.

Vid genomförandet av dessa omstruktureringsåtgärder ska Bolaget
följa – förutom detta verksamhetsavtal – ägardirektivet,
bolagsordningen, aktiebolagslagen och annat relevant regelverk.
Bolaget ska omedelbart underrätta staten om det finns risk för
att någon åtgärd kan komma att innebära att Bolaget handlar i
strid med nyss nämnda regelverk.

Bolagets åtagande innebär bl.a. följande.

A. Bolaget ska bilda två helägda dotterbolag, Apoteket
Omstrukturering AB (i fortsättningen benämnt
“Omstruktureringsbolaget”) och Apotekens Service AB (i
fortsättningen benämnt “Servicebolaget”).

Styrelseledamöterna i respektive bolag utses, efter regeringen
bemyndigande, efter förslag från socialministern. Ledamöterna
ska vara oberoende gentemot Apoteket AB eller närliggande
intressenter.

Omstruktureringsbolaget

Omstruktureringsbolaget ska verka för samt följa upp att
Bolagets agerande vid omstruktureringen är transparent,
konkurrensneutralt och i linje med omregleringens intentioner
om att tillskapa en väl fungerande apoteksmarknad med beaktande
av konkurrenssituationen på apoteks- och läkemedelsmarknaden i
dess helhet. Omstruktureringsbolagets verksamhet ska bl.a. avse
följande.

Omstruktureringsbolaget ska ansvara för planering och
förberedelse inför överlåtelse av apoteksverksamhet samt i
övrigt bistå staten och Bolaget i enlighet med direktiv från
staten. Syftet med överlåtelse av apoteksverksamhet är att
skapa en väl fungerande marknad i enlighet med regeringens
intentioner.

Vid planering inför överlåtelse av apoteksverksamhet ska det
beaktas möjligheten att överlåta dels enstaka apotek, dels
grupper av apotek. Det övergripande syftet ska dock vara att
överlåtelserna genomförs – med beaktande av övriga
hänsynstagande som slås fast i detta avsnitt – på bästa
affärsmässiga sätt och med beaktande av statens långsiktiga
ambitioner med Apoteket. Hänsyn ska även tas till
miljökonsekvenser.

Omstruktureringsbolaget ska övervaka hanteringen av det
generiska namnet apotek. Omstruktureringsbolaget ska ansvara
för kommunikationen rörande den förändrade apoteksmarknaden
gentemot allmänheten och nya aktörer.

Omstruktureringsbolaget ska vidare övervaka att överföringen av
samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser från
Bolaget till Servicebolaget görs i enlighet med statens
intentioner.

Bolaget ska inledningsvis finansiera och även i övrigt bistå
Omstruktureringsbolaget i nödvändig omfattning för att detta
ska kunna genomföra sitt uppdrag. Bolagets kostnader som har
samband med omstruktureringsåtgärder och försäljning av apotek
får avräknas mot intäkterna i Bolagets löpande verksamhet och
försäljningsintäkterna. Avräkning ska ske i samråd med
Omstruktureringsbolaget. Omstruktureringsbolaget ska så snart
det kan ske överföras från Bolaget till staten

Servicebolaget

Servicebolaget ska ansvara för samhällsnyttig infrastruktur och
informationsdatabaser som ska vara tillgängliga för alla apotek
på likvärdiga och icke diskriminerande villkor på den
omreglerade marknaden.

Bolaget ska så snart det kan ske överlåta nämnda system till
Servicebolaget.

Bolaget ska inledningsvis finansiera och även i övrigt bistå
Servicebolaget i nödvändig omfattning för att detta ska kunna
genomföra sitt uppdrag. Bolagets kostnader som har samband med
dessa omstruktureringsåtgärder får avräknas mot intäkterna i
Bolagets löpande verksamhet och försäljningsintäkterna.
Avräkning ska ske i samråd med Omstruktureringsbolaget.
Servicebolaget ska så snart det kan ske, dock senast när
omregleringen av apoteksmarknaden träder i kraft, överföras
till staten

B. Bolaget får i samverkan med Servicebolaget utveckla ett
elektroniskt expeditionsstöd i syfte att öka patientsäkerheten
genom förbättrad läkemedelsanvändning. Detta får genomföras på
följande villkor.

Utveckling av ett elektroniskt expeditionsstöd ska ske med
beaktande av att ett sådant stöd inte får ge Bolaget bestående
konkurrensfördelar i förhållande till övriga aktörer på den
omreglerade apoteksmarknaden. Genomförandet får inte minska
statens handlingsalternativ vad gäller tillskapandet av ett
infrastrukturbolag som betjänar hela apoteksmarknaden. Bolagets
utveckling av expeditionsstödet ska ske på affärsmässiga
grunder.

Under förutsättning att expeditionsstödet av
Omstruktureringsbolaget har bedömts uppfylla det avsedda
syftet, ska det överföras till Servicebolaget så snart det kan
ske.

9 Särredovisning och särskild rapportering

De verksamheter som inte omfattas av Bolagets ensamrätt, ska
bedrivas på affärsmässiga grunder och ska därvid bl.a. till
fullo bära alla sina egna kostnader och sin egen affärsrisk.
Intäkter från de verksamheter, som omfattas av ensamrätten,
läkemedelsförmånerna eller särskild ersättning från staten, får
inte användas för att finansiera eller på annat sätt stödja
konkurrensutsatt verksamhet. Konkurrensutsatt verksamhet ska
därför särredovisas.

I särskild rapportering till regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer ska Bolaget årligen redovisa kostnaderna
och intäkterna, eller i förekommande fall besparingarna, för
delbetalningssystemet.

Bolagets upplysnings- och informationsplikt i övrigt anges i
avsnitt 11.

10 Vissa pensionsutfästelser

Bolaget har i tidigare avtal mellan parterna förbundit sig att
infria dels de pensionsutfästelser som grundar sig på
bestämmelser som före utgången av år 1970 utfärdats av Kungl.
Maj:t och som avser apoteksinnehavare och apoteksanställda samt
deras efterlevande, dels statens pensionsåtagande enligt
överenskommelsen den 17 september 1969 mellan staten och
Apotekarsocieteten. Dessa åtaganden ska ha fortsatt giltighet.

11 Upplysnings- och informationsplikt

Bolaget ska på begäran lämna regeringen eller annan som
regeringen bestämmer de upplysningar och handlingar som behövs
för kontroll av att detta avtal följs. Bolaget ska därvid
medverka till erforderlig insyn i Bolagets redovisning och
redovisningsprinciper.

Bolaget ska löpande samråda med sjukvårdshuvudmännen och
berörda myndigheter.

12 Giltighetstid

Detta avtal träder i kraft den 13 mars 2008 och ersätter
avtalet av den 20 december 2005. Det nu träffade avtalet gäller
tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Om det
är nödvändigt med anledning av beslut av riksdagen kan avtalet
i förtid sägas upp att upphöra vid den tidpunkt som ett sådant
riksdagsbeslut kan föranleda.

13 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att bli gällande
vara skriftliga och undertecknade av bägge parter.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt.

Stockholm den 13 mars 2008

För staten För Apoteket AB

Lars Hedengran Per Båtelson

Stefan Carlsson