Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

SFS nr
2008:1300
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:362

Uppgifter

1 § Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för
regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom
transportområdet.

Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska
målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra
till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat
och säkert transportsystem. Förordning (2010:182).

2 § Transportstyrelsens tillsyn ska, i enlighet med de
föreskrifter som gäller för varje område, utövas

1. över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen,

2. över den civila sjöfarten, särskilt sjösäkerheten,
sjöfartsskyddet och hamnskyddet,

3. över den civila luftfarten, särskilt flygsäkerheten och
luftfartsskyddet, och

4. inom vägtransportsystemet.

3 § Transportstyrelsen ska särskilt ansvara för frågor om

1. krav på infrastruktur, fordon, fartyg och luftfartyg,

2. kompetenskrav och behörigheter,

3. krav på infrastrukturförvaltare, trafikorganisatörer och
trafikföretag,

4. trafikregler, nyttjande av infrastruktur, anläggningar och
service,

5. villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, och

6. villkor för resenärer och de som köper
godstransporttjänster. Förordning (2012:792).

4 § Transportstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde fullgöra
uppgifter enligt EU-rättsakter och andra internationella
överenskommelser.

Transportstyrelsen ska särskilt biträda regeringen med
beredningen av ärenden i det internationella samarbetet inom

1. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO),

2. Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO),

3. Organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF),
och

4. Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa
(UNECE) i transportfrågor. Förordning (2012:792).

4 a § Transportstyrelsen ska anmäla till OTIF vilka linjer till
sjöss som ska föras in i eller strykas från CIV- respektive
CIM-listan enligt artikel 24 i fördraget om internationell
järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt
ändringsprotokollet av den 3 juni 1999. Transportstyrelsen ska
också ge in ansökningar om validering av teknisk standard och
antagande av teknisk föreskrift enligt artikel 5 och 6 i bihang
F till fördraget. Förordning (2015:347).

5 § Transportstyrelsen ska svara för

1. register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon,

2. luftfartygs- och inskrivningsregistret,

3. fartygs- och sjömansregistret,

4. registrering av avtal om båtbyggnadsförskott, och

5. vägtrafikregistret.

6 § Transportstyrelsen har myndighetsansvar för
flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Transportstyrelsen ska upprätta avtal med Försvarsmakten i
fråga om den praktiska tillämpningen av myndighetsansvaret för
flygtrafiktjänst som berör militär luftfart.

7 § Transportstyrelsen får ingå avtal med behöriga
myndigheter i andra länder om erkännande av svenska
behörighetsbevis på sjöfartsområdet. Förordning (2015:10).

8 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Transportstyrelsen ska utöver sin tillsyn enligt
järnvägslagen (2004:519) övervaka att marknaderna för
järnvägstjänster, inklusive marknaderna för
järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett
konkurrensperspektiv.

8 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Transportstyrelsen ska utöver sin tillsyn enligt
järnvägslagen (2004:519) övervaka att marknaderna för
järnvägstjänster, inklusive marknaderna för
järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett
konkurrensperspektiv.

Myndighetschefen är den befattningshavare som avses i 8 kap.
3 c och 3 d §§ järnvägslagen. Förordning (2015:362).

9 § Transportstyrelsen får sälja uppgifter till myndigheter och
enskilda ur den del av vägtrafikregistret som avser
fordonsregistrering och som styrelsen för enligt förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister. Uppgifter får lämnas ut på
terminal, på medium för automatisk databehandling eller på
annat sätt.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden
får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes
personliga integritet.

10 § Transportstyrelsen ska se till att de regelverk och
rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva
och enkla för medborgare och företag. Förordning (2010:182).

10 a § Transportstyrelsen ska för den operativa verksamhet
som myndigheten bedriver för att fullgöra Sveriges
förpliktelser som flaggstat ha ett kvalitetsledningssystem i
enlighet med artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/21/EG av den 23 april 2009 om fullgörande av
flaggstatsförpliktelser. Förordning (2011:674).

11 § Transportstyrelsen ska årligen

1. redovisa myndighetens åtgärder för att bidra till ett
klimateffektivt transportsystem,

2. redovisa resultatet av myndighetens tillsyn av statlig
verksamhet, och

3. bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen
redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen.
Förordning (2015:10).

11 a § Transportstyrelsen ska svara för forskning och
innovation som motiveras av myndighetens uppgifter.
Förordning (2013:169).

Samverkan

12 § Transportstyrelsen ska samråda med Konkurrensverket i
konkurrensfrågor och anmäla missförhållanden till verket.

12 a § Transportstyrelsen får inom sitt verksamhetsområde
samverka med andra aktörer och vidta åtgärder i syfte att nå
det transportpolitiska hänsynsmålet om säkerhet. De åtgärder
som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till att målet
uppfylls. Förordning (2015:10).

12 b § Transportstyrelsen får inom sitt verksamhetsområde
samverka med, lämna bistånd till och i övrigt bedriva
uppdragsverksamhet gentemot utländska myndigheter och
organisationer i frågor som främst rör regelutveckling och
certifiering. Förordning (2015:10).

13 § Transportstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde
tillhandahålla underlag för tillämpningen av 5 kap.
miljöbalken. Förordning (2011:1226).

14 § Transportstyrelsen ska verka för att det generationsmål
för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.

Transportstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera
till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken
rapportering som behövs. Förordning (2011:1226).

Ledning

15 § Transportstyrelsen leds av en styrelse.
Förordning (2010:182).

16 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio
ledamöter. Förordning (2010:182).

Delegering

16 a § Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att
besluta Transportstyrelsens föreskrifter.
Förordning (2010:182).

16 b § Bestämmelsen i 16 a § gäller inte föreskrifter som har
särskild principiell betydelse eller annars är av större
vikt. Förordning (2010:182).

Anställningar

17 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

18 § Vid Transportstyrelsen ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 § Transportstyrelsen ska tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228) och
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

20 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter

1. för verksamhet inom luftfartsområdet, och

2. för verksamhet som avses i 9 och 12 b §§.
Förordning (2015:10).

Övergångsbestämmelser

2010:182

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010 i fråga om
16 b §, den 1 juli 2010 i fråga om 15-16 a §§ och i övrigt den
1 april 2010.