Lag (2008:1304) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

SFS nr
2008:1304
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1326

1 § Det avtal mellan Kounungariket Sverige och Isle of Man för
undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp
eller luftfartyg i internationell trafik som undertecknades den
30 oktober 2007 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är
avfattat på engelska. Den engelska texten samt en svensk
översättning framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den
del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige
som annars skulle föreligga.

Övergångsbestämmelser

2008:1304

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för
beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer
närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE ISLE OF MAN FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON ENTERPRISES OPERATING SHIPS
OR AIRCRAFT IN INTERNATIONAL TRAFFIC

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Isle of Man, desiring to conclude an agreement for the
avoidance of double taxation on enterprises operating ships or
aircraft in international traffic, have agreed as follows:

Article 1

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context
otherwise requires:

(a) the term “a Party” means the Isle of Man or Sweden, as the
context requires; the term “Parties” means the Isle of Man and
Sweden;

(b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, includes the national territory,
the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas
over which Sweden in accordance with international law
exercises sovereign rights or jurisdiction;

(c) the term “Isle of Man” means the island of the Isle of Man;

(d) the term “person” includes an individual, a company and any
other body of persons;

(e) the term “company” means any body corporate or any entity
that is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the term “resident of a Party” means any person, who under
the law of that Party is liable to tax therein by reason of his
domicile, residence, place of management, place of
incorporation or any other criterion of a similar nature;

(g) the term “enterprise of a Party” means an enterprise
carried on by a resident of a Party;

(h) the term “international traffic” means any transport by a
ship or aircraft operated by an enterprise of a Party, except
when the ship or aircraft is operated solely between places in
the other Party;

(i) the term “income derived from the operation of ships or
aircraft in international traffic” means revenues, gross
receipts and profits derived from:

(i) such operation of ships or aircraft for the transport of
passengers or cargo;

(ii) the rental on a charter basis of ships or aircraft where
the rental is ancillary to the operation of ships or aircraft
in international traffic;

(iii) the sale of tickets or similar documents and the
provision of services connected with such operation, either for
the enterprise itself or for any other enterprise, where such
sale of tickets or similar documents or provision of services
is directly connected with or ancillary to the operation of
ships or aircraft in international traffic;

(iv) the use, maintenance or rental of containers (including
trailers and related equipment for the transport of containers)
used for the transport of goods or merchandise, where the use,
maintenance or rental is directly connected with or ancillary
to the operation of ships or aircraft in international traffic;

(v) interest on funds deposited directly in connection with the
operation of ships or aircraft in international traffic;

(j) the term “competent authority” means:

(i) in the case of the Isle of Man, the Assessor of Income Tax
or his delegate;

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his
authorised representative or the authority which is designated
as a competent authority for the purposes of this Agreement.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein shall, unless the context
otherwise requires, have the meaning that it has at that time
under the law of that Party for the purposes of the taxes to
which the Agreement applies, any meaning under the applicable
tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the
term under other laws of that Party.

Article 2

Avoidance of double taxation

1. Income derived from the operation of ships or aircraft in
international traffic by an enterprise of a Party shall be
taxable only in that Party.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income
derived by an enterprise of a Party from the participation in a
pool, a joint business or an international operating agency.

Article 3

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of
the Parties result or will result for him in taxation not in
accordance with the provisions of this Agreement, he may,
irrespective of the remedies provided by the domestic law of
those Parties, present his case to the competent authority of
the Party of which he is a resident. The case must be presented
within three years from the first notification of the action
resulting in taxation not in accordance with the provisions of
the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection
appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent authority of the other
Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in
accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any time limits in the domestic law
of the Parties.

3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to
resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising
as to the interpretation or application of the Agreement.

4. The competent authorities of the Parties may communicate
with each other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 4

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day
after the later of the dates on which each of the Parties has
notified the other in writing that the procedures required by
its law have been complied with. The Agreement shall have
effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or
after the first day of January of the year next following that
in which this Agreement enters into force.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement
shall only have effect when the Agreement signed on 30 October
2007 between the Kingdom of Sweden and the Isle of Man for the
exchange of information relating to tax matters shall have
effect.

Article 5

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a
Party. Either Party may terminate the Agreement by giving
written notice of termination at least six months before the
end of any calendar year. In such event, the Agreement shall
cease to have effect on taxes chargeable for any tax year
beginning on or after the first day of January of the year next
following the end of the six months period.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement
will be terminated, without giving notice of termination, on
the date of termination of the Agreement signed on 30 October
2007 between the Kingdom of Sweden and the Isle of Man for the
exchange of information relating to tax matters.

In witness whereof the undersigned being duly authorised
thereto have signed this Agreement.

Done at Oslo, this Thirtieth day of October 2007, in duplicate
in the English language.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Ingemar Hansson

For the Government of the Isle of Man

Allan Robert Bell

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH ISLE OF MAN FÖR
UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING AV FÖRETAG SOM ANVÄNDER SKEPP
ELLER LUFTFARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK

Sveriges regering och Isle of Mans regering, som önskar ingå
ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av företag som
använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) “en part” avser Isle of Man eller Sverige, beroende på
sammanhanget; “parter” avser Isle of Man och Sverige,

b) “Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka
Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

c) “Isle of Man” avser ön Isle of Man,

d) “person” inbegriper fysisk person, bolag och annan
sammanslutning,

e) “bolag” avser juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas såsom juridisk person,

f) “person med hemvist i en part” avser person som enligt
lagstiftningen i denna part är skattskyldig där på grund av
domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning
eller annan liknande omständighet,

g) “företag i en part” avser företag som bedrivs av person med
hemvist i en part,

h) “internationell trafik” avser transport med skepp eller
luftfartyg som används av företag i en part utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den
andra parten,

i) “inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik” avser intäkter,
bruttoinkomster och vinst som förvärvas genom:

1) sådan användning av skepp eller luftfartyg för transport av
passagerare eller gods,

2) uthyrning på charterbasis av skepp eller luftfartyg när
uthyrningen är av underordnad betydelse i förhållande till
användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

3) försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar samt
tillhandahållande av tjänster i samband med sådan användning,
antingen för företaget eller för andra företag, när sådan
försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar eller
sådant tillhandahållande av tjänster har omedelbart samband med
eller är av underordnad betydelse i förhållande till
användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

4) användning, underhåll eller uthyrning av containrar (däri
inbegripet släpvagn och annan utrustning för transport av
containrar) som används för transport av gods eller varor, när
användningen, underhållet eller uthyrningen har direkt samband
med eller är av underordnad betydelse i förhållande till
användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

5) ränta på insatta medel som är direkt hänförliga till
användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

j) “behörig myndighet” avser:

1) i Isle of Man: “the Assessor of Income Tax” eller dennes
befullmäktigade ombud,

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2. Då en part tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses,
såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har
vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om
sådana skatter på vilka avtalet tillämpas. Den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part
äger företräde framför den betydelse uttrycket har enligt annan
lagstiftning i denna part.

Artikel 2

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik av ett företag i en part,
beskattas endast i denna part.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som ett
företag i en part förvärvar genom deltagande i en pool, ett
gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 3

Ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en part eller båda parterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra
beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan
han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa parters interna rättsordning,
lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där
han har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som
givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i
avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska
myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse
med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att
undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse
som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas
interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i parterna ska genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som
uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i parterna kan träda i direkt
förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i
den mening som avses i föregående punkter.

Artikel 4

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den
dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som
respektive regering ska lämna när de åtgärder vidtagits som
krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats.
Avtalet ska tillämpas på skatt som påförs för beskattningsår
som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år
då avtalet träder i kraft eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, är detta avtal
endast tillämpligt när avtalet mellan Konungariket Sverige och
Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden
undertecknat den 30 oktober 2007 är tillämpligt.

Artikel 5

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en
part. Vardera parten kan skriftligen säga upp avtalet genom
underrättelse härom minst sex månader före utgången av något
kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att
gälla i fråga om skatt som påförs för beskattningsår som börjar
den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, upphör detta avtal
att gälla, utan skriftlig uppsägning, den dag avtalet mellan
Konungariket Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar
i skatteärenden undertecknat den 30 oktober 2007 upphör att
gälla.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Oslo den 30 oktober 2007 i två exemplar på
engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Ingemar Hansson

För Isle of Mans regering

Allan Robert Bell