Förordning (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

SFS nr
2008:1328
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2008-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:964

Uppgifter

1 § Nämnden mot diskriminering är en förvaltningsmyndighet som
prövar framställningar om vitesförelägganden enligt 4 kap. 5 §
diskrimineringslagen (2008:567) och överklaganden av beslut om
vitesförelägganden enligt 4 kap. 4 § samma lag.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och
elva andra ledamöter. För varje ledamot ska det finnas en
personlig ersättare.

Organisation

4 § Hos Nämnden mot diskriminering finns en sekreterare.

5 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande
uppgifter åt nämnden i den omfattning som myndigheterna kommer
överens om.

Ärendenas handläggning

6 § Dagbok ska föras över ärendena och de handlingar som kommer
in i dessa. Nämnden får meddela närmare föreskrifter om detta i
arbetsordningen.

7 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål. Ordföranden säger dock sin mening
först.

Om någon ledamot vid föredragningen av ett ärende anser att
förhandling ska hållas, gäller den meningen som nämndens
beslut.

8 § I kallelser till förhandlingar i ärenden om
vitesförelägganden ska den som framställningen riktas mot
upplysas om att ärendet kan avgöras även om han eller hon
uteblir.

9 § Om nämnden skjuter upp en påbörjad förhandling, ska
förhandlingen återupptas så snart som möjligt. En ny
förhandling behöver inte hållas på grund av ett sådant
uppehåll.

10 § Beslut som innebär att ärenden enligt 1 § avgörs på annat
sätt än genom avskrivning ska sättas upp särskilt och skrivas
under av ordföranden.

11 § Har upphävts genom förordning (2011:168).

12 § Har upphävts genom förordning (2011:168).

13 § En kopia av ett sådant beslut som avses i 10 § ska sändas
till Diskrimineringsombudsmannen i vanligt brev samma dag som
beslutet meddelas.

14 § Nämnden får besluta om ersättning av allmänna medel åt den
som efter beslut av nämnden har gjort en utredning i ett ärende
eller på kallelse har inställt sig för att höras inför nämnden.
Sådan ersättning får dock inte beviljas den som är part i
ärendet.

15 § Nämnden får bevilja den som en framställning riktas mot
och som har inställt sig till en förhandling ersättning av
allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle, om nämnden
finner att sådan ersättning skäligen bör lämnas.

16 § I fråga om ersättning enligt 14 eller 15 § tillämpas
förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till
vittnen, m.m. och kungörelsen (1973:261) om utbetalning av
vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.

Uppdrag

17 § Ledamöter i Nämnden mot diskriminering får inte vara
underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken.

18 § Ordföranden, vice ordföranden och ytterligare två
ledamöter i nämnden utses bland personer som inte företräder
arbetsgivar- eller arbetstagarintressen eller organisation som
representerar en viss diskrimineringsgrund.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurist och ha
erfarenhet av tjänstgöring som domare.

Någon av de ledamöter som avses i första stycket ska ha
särskild kunskap om utbildningsområdet.

19 § Av de övriga ledamöterna i nämnden utses

– en efter förslag av Arbetsgivarverket,

– en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,

– en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

– en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,

– en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation,

– en bland personer som kan anses företräda privata
arbetsgivarintressen,

– en bland personer som kan anses företräda etniska eller
religiösa minoriteter i Sverige,

– en efter förslag av Handikappförbundens samarbetsorgan, och

– en efter förslag av Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas och transpersoners rättigheter.

20 § Vad som föreskrivs i 17-19 §§ om ordföranden, vice
ordföranden och övriga ledamöter i nämnden gäller även deras
ersättare.

21 § I ärenden som avser ett vitesföreläggande mot en
arbetsgivare, ska lika många ledamöter för vardera
arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan delta.

I ärenden som avser ett vitesföreläggande mot en
utbildningsanordnare ska den ledamot delta som har särskild
kunskap om utbildningsområdet.

22 § I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till
syfte att motverka diskriminering på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska den
ledamot delta som utsetts bland personer som kan anses
företräda etniska eller religiösa minoriteter i Sverige.

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte
att motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning
ska den ledamot delta som utsetts efter förslag av
Handikappsförbundens samarbetsorgan.

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte
att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning
eller könsöverskridande identitet eller uttryck ska den
ledamot delta som utsetts efter förslag av Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.
Förordning (2014:964).

23 § Nämnden får i sin arbetsordning meddela närmare
föreskrifter om grunderna för ledamöternas tjänstgöring och
nämndens sammansättning.

I övrigt bestäms nämndens sammansättning i ett visst ärende av
ordföranden.

Årlig redogörelse

24 § Nämnden mot diskriminering ska senast den 22 februari
varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet
under det senaste kalenderåret.

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
ska inte tillämpas på nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

25 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Nämnden mot diskriminering:

– 5 § om delegering,

– 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete,

– 16 § om beslutförhet vid brådskande ärenden,

– 27 § om rätt att företräda staten vid domstol,

– 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse, och

– 29 § om ärendeförteckning.

Övergångsbestämmelser

2011:168

Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning
enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats
före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats
eller lämnats före denna tidpunkt.