Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

SFS nr
2008:1330
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:297

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för
att finansiera

1. den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som
sker enligt naturgaslagen (2005:403) och föreskrifter som har
meddelats med stöd av den lagen (tillsynsavgift), och

2. den del av verksamheten vid Statens energimyndighet
(Energimyndigheten) som sker enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om
åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om
upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG samt enligt lagen
(2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som
har meddelats i anslutning till den lagen
(försörjningstrygghetsavgift). Förordning (2012:277).

1 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Denna förordning är meddelad med stöd av

– 10 kap. 5 § naturgaslagen (2005:403) i fråga om 2 och 3 §§,
6 § första stycket, 7 och 10–12 §§,

– 8 § lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning i fråga
om 2 och 3 §§, 8 § första stycket och 9–12 §§, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser. Förordning (2015:297).

1 b § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Med undre värmevärde avses i denna förordning den
värmemängd som utvecklas vid fullständig förbränning av 1
normalkubikmeter gas efter värmning eller kylning till
temperaturen 25 grader Celsius och under ett tryck om 1,01325
bar (a) samt luftöverskott av samma temperatur och tryck som
naturgasen, samt med förbränningsprodukterna kylda till 25
grader Celsius och med det vid förbränningen uppkomna vattnet
i gasfas.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma
betydelse som i naturgaslagen (2005:403).
Förordning (2015:297).

2 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Avgifter enligt denna förordning ska betalas av en
innehavare av en naturgasledning, lagringsanläggning eller
förgasningsanläggning.

Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock
inte betala sådan avgift.

2 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Avgift enligt denna förordning ska betalas av den som
innehar en naturgasledning och som överför naturgas i en
uttagspunkt.

Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska
dock inte betala sådan avgift. Förordning (2015:297).

Beräkning av avgifter

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Avgiften för innehavarna av överföringsledningar ska
beräknas på den sammanlagda mängd naturgas som innehavarna
överför till distributionsledningar. Därvid ska mängden
överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan
överföringsledningen och distributionsledningen.

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Avgiften ska beräknas på den samlade energimängden i den
naturgas som den som innehar en naturgasledning överför i
uttagspunkter på naturgasledningen. Förordning (2015:297).

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01 genom förordning (2015:297)./
Avgiften för en innehavare av en distributionsledning ska
beräknas på den mängd naturgas som innehavaren får överförd
till sin ledning från en annan naturgasledning. Därvid ska
mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan den
andra ledningen och distributionsledningen.

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-01 genom förordning (2015:297)./
Avgiften för en innehavare av en lagringsanläggning eller
förgasningsanläggning ska beräknas på den mängd naturgas som
innehavaren överför till överföringsledningar. Därvid ska
mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan
lagringsanläggningen eller förgasningsanläggningen och
ledningen.

Tillsynsavgift

6 § Tillsynsavgiften ska betalas till
Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen ska lämna uppgift till den
avgiftsskyldige om storleken av den tillsynsavgift som ska
betalas vid varje betalningstillfälle.

7 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
För en innehavare av överföringsledningar uppgår
tillsynsavgiften per kalenderår till 0,1125 öre per
normalkubikmeter överförd naturgas. Detta gäller dock endast
om två innehavare överför naturgas till samma
anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,225
öre.

För andra avgiftsskyldiga än innehavare av
överföringsledningar uppgår avgiften per kalenderår till
0,225 öre per normalkubikmeter överförd naturgas.
Förordning (2014:346).

7 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Tillsynsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad
kilowattimme undre värmevärde. Förordning (2015:297).

Försörjningstrygghetsavgift

8 § Försörjningstrygghetsavgiften ska betalas till
Energimyndigheten.

Energimyndigheten ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om
storleken av den försörjningstrygghetsavgift som ska betalas
vid varje betalningstillfälle. Förordning (2012:277).

9 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
För en innehavare av överföringsledningar uppgår
försörjningstrygghetsavgiften per kalenderår till 0,0875 öre
per normalkubikmeter överförd naturgas. Detta gäller dock
endast om två innehavare överför naturgas till samma
anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,175
öre.

För andra avgiftsskyldiga än innehavare av
överföringsledningar uppgår avgiften per kalenderår till
0,175 öre per normalkubikmeter överförd naturgas.
Förordning (2014:346).

9 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Försörjningstrygghetsavgiften uppgår till 0,05 öre per
levererad kilowattimme undre värmevärde.
Förordning (2015:297).

Rapportering

10 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska
senast en månad efter utgången av varje kvartal till
Energimarknadsinspektionen rapportera den mängd naturgas som
överförts i anslutningspunkten.

Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som
lämnas enligt första stycket till Energimyndigheten.
Förordning (2012:277).

10 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska
senast en månad efter utgången av varje kalenderkvartal till
Energimarknadsinspektionen rapportera energimängden i den
naturgas som överförts i uttagspunkterna angivet i
kilowattimmar undre värmevärde.

Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som
lämnas enligt första stycket till Energimyndigheten.
Förordning (2015:297).

Betalning

11 § Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska
efter debitering betala avgiften kvartalsvis senast två månader
efter utgången av varje kvartal.

Bemyndigande

12 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur
överföring av naturgas ska rapporteras. Förordning (2012:277).

Överklagande

13 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

2008:1330

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009, då
förordningen (2000:672) om naturgasavgift ska upphöra att
gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
avgifter hänförliga till tiden före ikraftträdandet.

3. Vid fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 10 §
första stycket ska den avgiftsskyldige när det gäller första
kvartalet 2009 lämna särskild uppgift om den mängd naturgas som
överförts under januari månad.

2012:277

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter
som avser tid före ikraftträdandet.

2014:346

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter
som avser tid före ikraftträdandet.

2015:297

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter
som avser tid före ikraftträdandet.